Brukervilkår


1. Anvendelsesområde

Alle tjenester du tilbys av Entrepedia er underlagt følgende brukervilkår. Entrepedia forbeholder seg retten til å oppdatere og endre brukervilkårene til enhver tid uten å gi deg melding om dette. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på internettsiden det henvises til ovenfor.

2. Bruksrett

Tjenestene er kun til din personlige og ikke-kommersielle bruk med mindre annet er avtalt skriftlig.

3. Ansvar

Entrepedia, Entrepedia sine partnere og leverandører fraskriver seg ethvert ansvar for hvorvidt informasjonen i dokumenter eller grafikk som publiseres som del av tjenesten er tjenlig for noe formål.

Alle slike dokumenter og all grafikk tilbys "som det er" uten noen garantier. Verken Entrepedia eller Entrepedias partnere og leverandører kan under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap som kan oppstå i forbindelse med bruk eller leveranse av tjenesten, eller som følge av Entrepedias manglende leveranse av tjenesten.

Innholdet på nettsiden og i dokumenter er av generell art, og er sannsynligvis ikke komplett eller tilstrekkelig for dine spesifikke omstendigheter.

4. Bruk av tjenestene

Tjenestene kan inkludere e-post tjenester, forum eller andre meldingstjenester som gir deg mulighet til å kommunisere med andre. Du aksepterer at kommunikasjonstjenester kun skal brukes til å sende og motta meldinger og materiale som er passende, lovlig og relevant i relasjon til den aktuelle kommunikasjonstjeneste. All bruk av kommunikasjonstjenester er underlagt Entrepedias retningslinjer og enhver annen retningslinje Entrepedia har gitt.

Entrepedia er ikke forpliktet til å føre tilsyn med slike kommunikasjonstjenester. Entrepedia forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå materiale publisert ved bruk av slike kommunikasjonstjenester og til etter eget skjønn å fjerne slikt materiale.

Entrepedia forbeholder seg retten til å tilgjengeliggjøre enhver informasjon Entrepedia besitter og som Entrepedia mener er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende lovgivning eller forespørsler fra myndighetene.

5. Brukerkonto

Hvis det kreves at du etablerer en brukerkonto for å bruke tjenestene må du fylle ut registreringsskjemaet ved å gi oppdatert, komplett og presis informasjon. Det er ditt ansvar å holde passordet og andre opplysninger knyttet til din konto hemmelig, og du kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Du må umiddelbart gi Entrepedia beskjed dersom det foreligger uautorisert bruk av din brukerkonto.

6. Personopplysninger

Brukeren aksepter at Entrepedia og Entrepedias leverandører kan foreta innsamling, lagre, videreformidle og bruke informasjon om Brukeren og Brukerens bruk av Tjenesten, herunder informasjon Brukeren laster opp, i samsvar med Entrepedias Personvernerklæring som gjøres tilgjengelig på Entrepedias nettsted.

8. Rettigheter til Tjenesten og dens innhold

Eierskapet til tjenestene og alt annet Entrepedia gjør tilgjengelig, herunder tekst, bilder, kunst eller annen informasjon, er og skal forbli hos Entrepedia, eller den som har lisensiert slike immaterielle rettigheter til Entrepedia. Det er ikke tillatt å endre, kopiere, distribuere, framvise, oppføre, publisere, gi lisens til eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som er hentet fra tjenestene uten skriftlig godkjennelse

9. Lovvalg og jurisdiksjon

Denne Avtalen skal reguleres av, og tolkes i samsvar med, norsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå på bakgrunn av denne Avtalen kan bringes inn for avgjørelse ved de ordinære domstoler i Norge, med Oslo tingrett som avtalt verneting.

Informasjon om Entrepedia

Entrepedia AS

Gaustadallèen 21, 0349 Oslo

[email protected]

Entrepedia er et norsk foretak registrert i det norske foretaksregisteret med organisasjonsnummer 919 725 109. Entrepedias virksomhet er merverdiavgiftspliktig.