Bylaws - Norwegian

Entrepedia AS vedtekter:

Vedtektsdato: [=Dato for stiftelse av selskap]

§ 1 SELSKAPSNAVN

Selskapets navn er: Entrepedia AS

§ 2 VIRKSOMHET

Selskapets virksomhet er: [Beskrivelse av virksomheten]

§ 3 AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen er kr [=aksjekapitalen]

§ 4 AKSJENES PÅLYDENDE

Aksjenes pålydende er kr [=pris pr aksje]

§ 5 STYRE OG SIGNATUR

Selskapets styre skal bestå av 3-7 medlemmer. Styret velges annethvert år av den ordinære generalforsamlingen, som også velger styreleder. Ved stemmelikhet på et styremøte har formann i styret dobbeltstemme.

§ 6 GENERALFORSAMLING

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1.        Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.

2.        Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

§ 7 AKSJEEIERREGISTRERING

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

§ 8 FORHOLD TIL AKSJELOVEN

Aksjeloven, slik den til enhver tid lyder, kommer til anvendelse på forhold som ikke reguleres av vedtektene.

Bylaws, Rev 1.0

Page  of

Kommentarer

Logg inn for å kommentere.