IN Application Helper - Innovation loans - Norwegian

Hjelper for:

 • Innovasjonslån

Hensikten med dette dokumentet er å skape bedre arbeidsflyt i utformingen av søknaden.

Denne hjelperen er en kopi av alle overskrifter og hjelpetekster for utfyllingsfelter i Innovasjon Norge sin søknadsportal. Skriv søknaden dere i dette dokumentet og kopier svarene inn i portalen når den er klar.

Underveis i utformingen av søknadsteksten, kan dere også hente hjelp fra fra denne [link til sjekkliste]SØKNAD

Opplysninger om søker[a]

Fylles ut i nettløsning

 • Org nummer:

Kontaktperson:[b]

Fylles ut i nettløsning:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Telefonummer
 • E-post-adresse

Prosjektopplysninger[c]

Fylles ut i nettløsning:

 • Lån : søknadsbeløp:
 • Tilskudd: søknadsbeløp:
 • Prosjekttittel:

Prosjektbeskrivelse (tekstfelt):[d]

Maks 10 000 tegn

Prosjektets sysselsettingseffekt

Fylles ut i nettløsning

 • Antall menn:
 • Antall kvinner:

Miljø- og samfunnseffekt[e]

Miljø- og samfunnseffekt (tekstfelt):[f]

Maks 4 000 tegn

Innovasjonsnivå[g]

Fylles ut i nettløsning:

 • Innovasjon på internasjonalt nivå / Innovasjon på nasjonalt nivå

Prosjektets lokalisering og næringskode[h]

Fylles  ut i nettløsning

 • Kommune:
 • Næringskode:[i]

Prosjektdeltakere[j]

Fylles ut i nettløsning

 • Er det flere deltagere i prosjektet? Ja / Nei

Prosjektdeltager 1-N[k]

Fylles ut i nettløsning

 • norsk/utenlandsk
 • Orgnummer:
 • Navn:
 • Rolle: (kompetanse/finansiering/begge)

Prosjektdeltakernes virksomhet og rolle i prosjektet[l] (tekstfelt)[m]

Maks 2000 tegn

Fremdriftsplan[n]

Fylles ut i nettløsning

 • Er Prosjektet påbegynt?  Ja / Nei
 • Fra dato;                
 • Til dato;
 • Aktivitetsoversikt for aktivitetene med aktivitetsnavn, fra år, kvartal, til år, kvartal og Kostnad

Kostnadsoverslag[o]

Fylles ut i nettløsning:

 • Avkrysning for relevant prosjekttype:
 •  Forstudier og konsulentbistand[p]
 •  Investeringer[q]
 •  Opplæring[r]
 •  Forskning, utvikling og innovasjon[s]
 •  Innovasjonsrådgivning og -støtte[t]
 •  Kapitalstyrking og drift[u]
 •  Annet

Kommentar til kostnadsoverslag (tekstfelt)[v]

Maks 2000 tegn

Finansieringsplan[w]

Fylles ut i nettløsning

 • Søkers egenfinansiering:
 • Annen offentlig finansiering: Lån
 • Annen offentlig finansiering: Tilskudd
 • Annen finansiering: Lån
 • Annen finansiering: Tilskudd

Kommentar til Finansieringsplan (tekstfelt):[x]

Maks 2000 tegn

Sikkerhet[y]

Tilbudt sikkerhet

 • Fast eiendom
 • Festerett
 • Leierett
 • Kausjon
 • Realkausjon
 • Driftstilbehør
 • Landbruksløsøre
 • Fiskeredskaper
 • Utestående fordringer
 • Varelager
 • Motorvogner og anleggsmaskiner
 • Skip/fartøy
 • Aquakulturtillatelse
 • Aksjer
 • Annen sikkerhet

Beskrivelse av sikkerhet for lån[z] (tekstfelt):

Maks 2000 tegn

Prosjektets lønnsomhet[aa]

Prosjektets lønnsomhet og nytteverdi (tekstfelt) [ab]:

Maks 2 000 tegn

Søkers virksomhet[ac]

Søkers virksomhet  (tekstfelt)[ad]

Maks 2 000 tegn

Eierforhold  (tekstfelt)[ae]

Maks 2 000 tegn

Interne Forhold[af]

Interne Forhold (tekstfelt)[ag][ah]

Maks 4 000 tegn

Bærekraft  (tekstfelt)[ai]

Maks 2 000 tegn

Eksterne Forhold[aj]

Eksterne Forhold (tekstfelt)[ak]

Maks 4 000 tegn

Økonomisk utvikling[al]

Regnskap og Budsjet (tekstfelt)[am]

Maks 2 000 tegn

Hva er de viktigste forutsetningene for bedriftens lønnsomhet?  (tekstfelt)[an]

Maks 2 000 tegn

Vedlegg[ao]

Fylles ut i nettløsning

 • Beskrivelse av vedlegg

Hjelper Innovasjonslån, Rev 1.0

Page  of

[a]Her registrerer du foretakets/organisasjonens organisasjonsnummer. Øvrige data hentes automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Ved å registrere antall menn, vil antall kvinner automatisk beregnes ut fra dette.

Opplysningene som hentes inn kan ikke endres. Hvis opplysningene er feil/ikke oppdaterte, skal du kommentere dette i feltet «Søkers virksomhet» (lenger ned i skjemaet).

NB! Husk å melde eventuelle feil/mangler til Brønnøysundregistrene snarest.

[b]Her skriver du inn kontaktperson for søknaden, dvs. den personen Innovasjon Norge kan kontakte ved eventuelle spørsmål til søknaden.

[c]Søknadsbeløp

Her skal det krysses av for hvilken finansiering og beløp det søkes om. Felt for å registrere søknadsbeløp(ene) opprettes når du krysser av i avhukingsboksen.

Prosjektbeskrivelsen bør beskrives med følgende overskrifter:

Prosjektmål: Gi en kort beskrivelse av hvorfor prosjektet igangsettes. Hva er hovedmålet for prosjektet?

Strategisk betydning. Hvorfor er prosjektet viktig å igangsette for bedriften? Kort beskrivelse. Lønnsomheten utdypes under fanen prosjektets lønnsomhet.

Problemstilling. Beskriv hvilket behov eller utfordring som skal løses? 

Dersom det er et opplærings-/kompetanseprosjekt:  

* Hvordan vil prosjektet bidra til å styrke bedriftens evne til å gjennomføre innovasjonsprosjekter.

* Hvordan skal prosjektet gjennomføres?

* Hvem skal læres opp, hva skal de læres opp i, hvorfor skal de læres opp og hvem skal stå for opplæringen?

Dersom utvikling av nye produkter/tjenester/prosesser:  

* Dagens substitutter/alternativer. Hva finnes av relevante alternative løsninger på markedet? Hvordan løses problemet i dag?  

* Innovative trekk: Hvilke nye egenskaper eller funksjoner vil den nye løsningen eller det nye produktet ha?

* FoU-utfordringer. Hvilken ny kunnskap kreves; hva må dere finne ut av i deres FoU prosjekt? Er dette ny kunnskap på nasjonalt eller internasjonalt bransjenivå? Beskriv de viktigste risiki/ usikkerhetsmomentene som må håndteres i utviklingsprosjektet. 

Aktivitetenes innhold: Beskriv innhold i hver av aktivitetene/arbeidspakkene (max 10). Få fram for den enkelte aktivitet:

a. Milepæler; hva forventes av resultater, herunder ny innsikt/ kunnskap?

b. Dersom samarbeidsprosjekt: Hvilke parter gjør hva (leverandører, pilotkunder, søker, etc.)? Kostnadene for den enkelte aktivitet/arbeidspakke kvantifiseres under overskriften «framdriftsplan».

[d]Beskriv idéen/målsettingen som ligger til grunn for prosjektet. Gi en kort begrunnelse for prosjektet og hvorfor det skal gjennomføres.

Beskriv kort hvilke behov som ikke dekkes tilstrekkelig i eksisterende løsninger, eller hvilket problem som skal løses gjennom prosjektet.

Prosjektmål:

Gi en kort beskrivelse av hva prosjektet skal lede til, og hva foretaket forventer å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Beskriv også hvordan prosjektresultatet skal benyttes for fremtidig verdiskaping i virksomheten

[e]Beskriv effekten av prosjektet på miljø eller samfunn. Dersom prosjektet ikke har noen tydelig miljø- eller samfunnseffekt, forklar dette. For mer informasjon, se felthjelp.

[f]Med miljøeffekt menes en kvantifiserbar (tallfestet) positiv miljøeffekt som prosjektresultatet vil bidra til, sammenlignet med eksisterende teknologi på området. Sammenlign miljøeffekt med beste alternative løsning på markedet i dag.

Om mulig bør dere presentere et regnestykke som viser hvordan prosjektet vil bidra til positiv miljøeffekt når løsningen tas i bruk i markedet. Miljøeffekt kan måles i reduserte klimautslipp (CO2e), spart eller ny fornybar kWh, bedre ressursutnyttelse (%-vis forbedring), økt gjenvinning, reduksjon i andre utslipp (%-vis forbedring) osv

Vi ønsker også at dere beskriver prosjektets positive effekt på samfunnet – bidrar prosjektet til å løse samfunnsutfordringer knyttet til sikkerhet, helse, mangfold, dyrevelferd, tilgang på utdanning og kunnskapshevende tiltak, fremme lokal kultur og produkter, arbeidsplasser i distriktene, utvikling av lokalsamfunn, mv

[g]Innovasjon på internasjonalt nivå

Omfatter prosjekt i nye eller eksisterende bedrifter som tar sikte på å utvikle og introdusere produkter og tjenester som er nye på et internasjonalt marked. Omfatter også prosjekter som fører til nye produksjonsprosesser og organisasjonsformer som ikke er kjent internasjonalt.

Innovasjon på nasjonalt nivå

Omfatter prosjekter i nye eller eksisterende bedrifter som tar sikte på å utvikle og introdusere produkter og tjenester som er nye på det nasjonale marked, og prosjekter som omfatter utvikling og bruk av nye produksjonsprosesser eller organisasjonsformer som ikke er introdusert på nasjonalt nivå. Det omfatter også introduksjon av tidligere eksporterte produkter og tjenester på nye markeder utenlands

[h]Her skal du angi prosjektets geografiske lokalisering og bransjetilhørighet.

Lokalisering

Med prosjektets lokalisering mener vi navnet kommunen hvor prosjektet/investeringen skal gjennomføres.

Næringskode

Slå opp i registeret over næringskoder ved å klikke på “Velg næring” og klikk på koden for den næringen prosjektet tilhører. Ofte vil dette være samme næringskode/bransje som foretakets øvrige virksomhet er knyttet til.

Søk på med stjerne foran og bak enkelte eller flere ord i næringskodebetegnelsen, eks. impregnering eller trykkfarger og tetningsmidler.

[i]Bruk denne linken for å finne rett næringskode:

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6

[j]Her kan du oppgi eventuelle deltakere/ pilotkunder/ samarbeidspartnere i prosjektet som forplikter seg til å delta i gjennomføringen av prosjektet ved:

- å utføre aktiviteter

- å bidra med finansiering

- og/eller inneha rettigheter

NB! Ordinære leverandører av varer og konsulenttjenester skal ikke tas med her.

I feltet “Rolle” skal det registreres hvorvidt samarbeidspartneren er utførende, finansierende eller begge deler og/eller har rettigheter i prosjektet.  Med finansierende mener vi samarbeidspartnere som bidrar med kontantfinansiering.

[k]Her skal du skrive inn organisasjonsnummer (9 siffer uten mellomrom) på foretaket som søker skal samarbeide med, og klikk på TAB-knappen eller utenfor skjemafeltet.

Opplysninger om foretaket vil da bli hentet automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund

Legg til flere prosjektdeltagere ved behov

[l]Her skal du gi en kort presentasjon av prosjektdeltakernes virksomhet. For bedriftsdeltakere oppgi viktigste produkter/tjenester og markeder.

Beskriv også bakgrunnen for partners deltakelse og hvilken rolle hver av partnerne har i gjennomføringen, og hvilken kunnskap/kompetanse de bidrar med.

[m]Her skal du gi en kort presentasjon av prosjektdeltakernes virksomhet. For bedriftsdeltakere oppgi viktigste produkter/tjenester og markeder.

Beskriv også bakgrunnen for partners deltakelse og hvilken rolle hver av partnerne har i gjennomføringen, og hvilken kunnskap/kompetanse de bidrar med.

[n]Fremdriftsplan

I denne seksjonen skal du beskrive prosjektets fremdriftsplan og fylle inn hovedaktivitetene i prosjektperioden. Innovasjon Norge kan ikke dekke allerede påløpte kostnader, kun fremtidige kostnader fra og med søknadstidspunktet.

Prosjektperiode

Du må angi prosjektperiode med en startdato og en sluttdato. Prosjektperiode skal oppgis tidligst fra og med søknadstidspunkt.

Er prosjektet påbegynt?

Dersom omsøkte prosjekt er påbegynt kan det dessverre ikke støttes. Forarbeid, workshops, utredninger eller annen planlegging for å fremskaffe et beslutningsgrunnlag for igangsetting av det omsøkte prosjektet regnes ikke som påbegynt prosjekt.

Hovedaktiviteter i prosjektperioden

Prosjektet skal ha en realistisk fremdriftsplan hvor du tidfester hovedaktivitetene. Du kan oppgi inntil 10 etterprøvbare aktiviteter for prosjektets gjennomføring. Velg år og kvartal for når de ulike aktivitetene er planlagt påbegynt og avsluttet.

Aktivitetene du oppgir er viktige i vurderingen av om prosjektet gjennomføres i henhold til planen. Datoer i aktivitetsplanen er ikke bindende, men dersom aktivitetsplanen endrer seg gjennom prosjektløpet skal det kommenteres i delrapporter og sluttrapporten som sendes til Innovasjon Norge i forbindelse med utbetaling av lån og tilskudd. Større/omfattende avvik i forhold til godkjent plan, kan ikke iverksettes uten særskilt godkjennelse av Innovasjon Norge.

Kostnad

Ta utgangspunkt i hovedaktivitetene i prosjektet og spesifiser kostnadene knyttet til de ulike aktiviteter.

[o]Kostnadsoverslag

Her fører dere samlet beløp på overordnet nivå. Mer detaljert budsjett vedlegges søknaden.

 

Eksempel på kostnader:

-Lønn til eget teknisk personell.

-Innleie av personell / virksomheter som utfører spesielle vedlikeholdsoppgaver eller revisjoner.

-Innkjøp av deler til teknisk anlegg og utstyr.

-Smøremidler og drivstoff.

-Drift av verksted og andre fasiliteter for vedlikeholdsarbeider. Dette kan være felleskostnader på utstyr og materiell som betjener anlegget, som forbruksmateriell for sveising, renhold og avfetting, verktøy og spesialutstyr. Andre fasiliteter kan være faste servicestasjoner der nødvendig vedlikehold utføres lokalt.

[p]PERSONALKOSTNADER:

Gjelder kun forstudier knyttet til FoU og/eller miljøinvesteringer. Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av reell årslønn, men begrenset til kr 700 pr time. Det godkjennes inntil 1850 timer pr år. Oppgi hvilke timesatser som er benyttet og begrunnelse for disse i kommentarfeltet.

KONSULENTBISTAND OG RÅDGIVNING:

Kan benyttes i forbindelse med forstudier men også for generell konsulentbistand for å tilføre bedriften ny kunnskap dersom det kun søkes om dette. Konsulentbistand til aktiviteter som er kontinuerlige eller periodiske og som relaterer seg til bedriftens ordinære driftskostnader kan imidlertid ikke inngå i dette kostnadsgrunnlaget.

ØVRIGE KOSTNADER:

Angi forventede eksterne kostnader, og bruk gjerne kommentarfeltet for utfyllende kommentarer.

[q]Egne investeringsarbeider:

For egne investeringsarbeider og bruk av eget utstyr angis de beløp som forventes godkjent for aktivering av selskapets regnskapsfører/revisor.

Fartøy/båter (fiske-, frakt-, oppdrett- etc.):

Angi forventet aktivert beløp for fartøy det skal investeres i. Kjøp av kvoter føres på kostnadsposten «Immaterielle rettigheter».

Tomt, Bygning, Maskiner, Utstyr, Motorvogner og Anleggsmaskiner:

Angi forventet aktivert beløp eks. MVA, frakt, toll etc.

Montering, frakt, toll, opplæring etc.:

Angi forventet fakturert kostnad eks. MVA

Immaterielle rettigheter (kvoter, konsesjoner, patenter mv.):

Angi forventet aktivert beløp ved kjøp av immaterielle rettigheter eks. MVA. De immaterielle rettighetene må være avskrivbare.

[r]Intern kursleder og kursdeltakere:

Normalt godkjennes en sjablonmessig timesats inkl. overhead på inntil 1,2 ‰ av brutto årslønn, begrenset til 600 kr/t og maksimalt 1 850 t/år pr. medarbeider. Unntaksvis, og med særskilt begrunnelse kan det godkjennes en timesats på inntil 1 200 kr/t. Oppgi hvilke timesatser som er benyttet og begrunnelse for disse i kommentarfeltet.

Reisekostnader:

Reisekostnader angis i henhold til statens satser. Oppholdskostnader kan ikke godkjennes for denne type prosjekter, med unntak av det minimum som er nødvendig for å dekke funksjonshemmedes særskilte behov.

Materialer og forsyninger:

Angi forventede fakturerbare kostnader til materialer og forsyninger som forbrukes i prosjektet.

Lokaler, verktøy og utstyr:

Angi forventet andel av fakturerbare leiekostnader og/eller andel av bedriftsøkonomiske avskrivninger på nye lokaler og nytt verktøy og utstyr som må anskaffes, for den tid det benyttes i prosjektet.

Øvrige kostnader:

Angi øvrige forventede eksterne kostnader, og bruk gjerne kommentarfeltet for utfyllende kommentarer.

[s]Personalkostnader:

Normalt godkjennes en sjablonmessig timesats inkl. overhead på inntil 1,2 ‰ av brutto årslønn, begrenset til 600 kr/t og maksimalt 1 850 t/år pr. medarbeider. Unntaksvis, og med særskilt begrunnelse kan det godkjennes en timesats på inntil 1 200 kr/t. Oppgi hvilke timesatser som er benyttet og begrunnelse for disse i kommentarfeltet.

Lokaler, instrumenter og utstyr:

Angi forventet andel av fakturerbare leiekostnader og/eller andel av bedriftsøkonomiske avskrivninger på nye lokaler og nytt verktøy og utstyr som må anskaffes, for den tid det benyttes i prosjektet.

Kontraktsforskning og konsulentbistand:

Angi forventede kostnader for kjøp fra eksterne kilder på armlengdes avstand- betingelser.

IPR (inkl. patenter):

Angi forventede kostnader for kunnskap, patenter og andre immaterielle verdier, kjøpt eller lisensiert fra eksterne kilder på armlengdes avstand-betingelser, som anskaffes eksklusivt for bruk i prosjektet.

Produksjon av prototype/pilotanlegg:

Angi forventede kostnader for materialer og andre innsatsfaktorer i forbindelse med egen produksjon, eller fakturerbare kostnader ved kjøp fra eksterne på armlengdes avstand-betingelser.

Øvrige nye overhead- og andre driftskostnader:

Angi forventede nye overhead- og andre driftskostnader som vil oppstå direkte som følge av prosjektet og for prosjektets varighet. Bruk gjerne kommentarfeltet for utfyllende kommentarer

[t]Lønnskostnader:

Innleie/ansettelse av høyt kvalifisert personell til nyetablert stilling for å arbeide med forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteter. Normalt godkjennes en sjablonmessig timesats inkl. overhead på inntil 1,2 ‰ av brutto årslønn, begrenset til 600 kr/t og maksimalt 1 850 t/år pr. medarbeider. Unntaksvis, og med særskilt begrunnelse kan det godkjennes en timesats på inntil 1 200 kr/t. Oppgi hvilke timesatser som er benyttet og begrunnelse for disse i kommentarfeltet.

Rekrutterings- og flyttekostnader:

Kostnader i forbindelse med innleie/ansettelse av høyt kvalifisert personell.

Innovasjonsrådgivning:

Rådgivning, bistand og opplæring innen kunnskapsoverføring, anskaffelse, beskyttelse og utnyttelse av immaterielle eiendeler, bruk av standarder og forskrifter som regulerer dette.

Innovasjonsstøtte:

Kostnader for tilgang til kontorlokaler, databanker, biblioteker, markedsundersøkelser, laboratorier, kvalitetsmerking, testing og sertifisering for det formål å utvikle mer effektive produkter, prosesser eller tjenester.

Erverv og sikring av immaterielle verdier:

Kostnader knyttet til erverv, sikring, beskyttelse og forsvar av immaterielle rettigheter.

[u]Personalkostnader for nye ansatte:

Normalt godkjennes en sjablonmessig timesats inkl. overhead på inntil 1,2 ‰ av brutto årslønn, begrenset til 600 kr/t og maksimalt 1 850 t/år pr. medarbeider. Unntaksvis, og med særskilt begrunnelse kan det godkjennes en timesats på inntil 1 200 kr/t. Oppgi hvilke timesatser som er benyttet og begrunnelse for disse i kommentarfeltet.

Øvrige nye og økte driftskostnader:

Kostnader som kan henføres til det omsøkte prosjekt.

Økt arbeidskapitalbehov/kapitalbinding:

Økt kapitalbinding som kan henføres til det omsøkte prosjekt

Entrepedia kommentar

Det er maksimalt 700 NOK pr time som kan dekkes under personalkostnader, dette er bekreftet av Innovasjon Norge

[v]Her kan du gi nærmere forklaringer til kostnadsoverslaget.

[w]Finansieringsplanen skal vise hvordan prosjektet planlegges finansiert. Dette er normalt gjennom tilskudd og/eller lån fra Innovasjon Norge, lån fra bank, eget arbeid og egne midler.

Dersom det er behov for å endre omsøkte beløp fra Innovasjon Norge, må det gjøres i feltene for søknadsbeløp i seksjonen "Prosjektopplysninger".

Det samlede kapitalbehovet slik det er spesifisert i kostnadsoverslaget overføres automatisk til feltet "Sum kostnadsoverslag". Dette beløpet må være det samme som "Sum finansiering", dvs. at finansieringsplanen må vise at prosjektets kostnader er fullfinansiert

[x]Status (søkt, bevilget osv.) og eventuelle andre viktige forhold for midler oppgitt i finansieringsplanen skal beskrives og utdypes her. Angi spesielt dersom det er planlagt tilført ny egenkapital/ansvarlige lån som grunnlag for egenfinansieringen, og hvem som eventuelt skal tilføre denne kapitalen.

[y]Kryss av for hvilke type sikkerheter som kan stilles for lånet

 

Gi en kort beskrivelse av sikkerhetene.

 

Hvis det er utført takst på eiendom eller løsøret, oppgi beløp og takstmann.

[z]Her skal du gi en nærmere beskrivelse av den tilbudte sikkerheten og pantobjektenes antatte verdi (salgsverdi ved eventuelt opphør). Det skal eventuelt også fremgå hvilken prioritet en pantobligasjon til Innovasjon Norge vil få. Ved eventuelle heftelser med prioritet foran Innovasjon Norge skal panthaver, obligasjonens pålydende og lånets restbeløp oppgis. Prioritetsrekkefølgen skal også spesifiseres.

[aa]Prosjektets lønnsomhet/nytteverdi

Prosjektets lønnsomhet skal synliggjøres og sannsynliggjøres.

 

Det skal legges ved et kontantstrømsoppsett som viser inn- og utbetalinger pr. år i 3-5 år som følge av prosjektet.

Prosjektets forventede lønnsomhet kan alternativt uttrykkes ved å budsjettere fortsatt drift uten gjennomføring av prosjektet og deretter budsjettere total virksomhet inklusiv planlagt prosjekt. Differansen mellom disse avspeiler prosjektets økonomiske betydning. Ideelt sett bør budsjettet strekke seg over minimum 2 år etter at prosjektet er gjennomført og har normal omsetning og drift.

 

Det må følge en forklarende tekst som underbygger tallmaterialet forventet lønnsomhet bygger på. Her må det legges særlig vekt på å beskrive markedet med kundegrupper, prissetting, distribusjon, eventuelle salgs- og distribusjonsavtaler etc.

Dersom det ikke er mulig å angi prosjektets lønnsomhet må prosjektets nytteverdi beskrives.

 

Last eventuelt opp detaljerte budsjetter/lønnsomhetsberegninger i seksjonen for "vedlegg" (nederst i skjemaet).

[ab]Her skal du beskrive prosjektets bedrifts- og eventuelt samfunnsøkonomiske lønnsomhet, samt hvilke forutsetninger som legges til grunn i beregningen av lønnsomheten. Forventet bedriftsøkonomisk lønnsomhet må være tallfestet, eller forventet nytteverdi må være beskrevet.

[ac]Søkers virksomhet

Gi en kort beskrivelse av virksomheten og eierforholdene (maks 2000 tegn). Se nærmere om dette i felthjelpen (som kommer opp når du klikker i feltene).

[ad]Her skal du gi en kort beskrivelse av:

- Foretakets historikk

- Hva virksomheten omfatter i dag

- Strategi og fremtidsplaner

[ae]Oppgi alle eiere som eier 10 % eller mer av søker-bedriften, og alle foretak som eies med 25 % eller mer av søkerbedriften.

Dersom foretaket inngår i et konsern skal morselskapet i konsernet oppgis, og en total oversikt over konsernstrukturen vedlegges

[af]Interne Forhold:

Interne forhold

Gi en kortfattet beskrivelse av de viktigste interne forholdene i bedriften, samt i hvilken grad dette representer styrker og svakheter for bedriften.

Bærekraft:

Beskriv hvordan god forretningsskikk blir ivaretatt i din bedrift.

Beskriv eventuelle positive miljø- og/eller samfunnseffekter som prosjektet vil gi.

Les mer på våre nettsider om bærekraft

[ag]Interne Forhold:

Interne forhold

Gi en kortfattet beskrivelse av de viktigste interne forholdene i bedriften, samt i hvilken grad dette representer styrker og svakheter for bedriften.

Bærekraft:

Beskriv hvordan god forretningsskikk blir ivaretatt i din bedrift.

Beskriv eventuelle positive miljø- og/eller samfunnseffekter som prosjektet vil gi.

Les mer på våre nettsider om bærekraft

[ah]Beskriv de viktigste interne faktorene som har innvirkning på henholdsvis bedriftens og prosjektets fremtidige inntjening. Dette kan være:

Nøkkelressurser

Kjerneaktiviteter

Samarbeidspartnere

Økonomi

Produksjon/teknologi

[ai]Beskriv hvordan god forretningsskikk blir ivaretatt i din bedrift og hvilke standarder/retningslinjer dere følger. Beskriv også risiko knyttet til korrupsjon, miljø, menneskerettighet og/eller arbeidstakerrettigheter eller andre sider knyttet til forretningsetikk, og hvilke tiltak som er iverksatt for å håndtere disse.

Beskriv eventuelle positive miljø- og/eller samfunnseffekter som prosjektet gir. Dersom det planlagte prosjektet har en løsning for et miljø- eller samfunnsproblem/utfordring ber vi om at dette beskrives nærmere, og der ny løsning sammenlignes med dagens løsninger.

Dersom selskapet eller sentrale personer i selskapet er under etterforskning, tiltale eller tidligere er dømt for korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, må det opplyses om dette.

Les mer på våre nettsider om bærekraft i lenke under Seksjonshjelp

[aj]De eksterne forholdene legger de ytre rammene for virksomheten og omfatter forhold som leverandører, konkurrenter, kunder, nye markeder, internasjonale forhold, lover og regler, miljøkrav og konjunktursvingninger.

Gi en kortfattet beskrivelse av de viktigste forholdene og i hvilken grad disse representerer styrker og svakheter for bedriften.

[ak]Her skal du beskrive bedriftens konkurransesituasjon:

Hvem er de viktigste konkurrentene og hvorfor blir disse valgt?

Hva slags posisjon og omdømme har konkurrentene?

Hvordan overvåkes konkurrentenes aktiviteter?

Hvilke endringer forventes i konkurransesituasjonen på kort og lang sikt?

Hvordan skal din bedrift være annerledes eller mer attraktiv enn konkurrentene?

[al]Her skal du beskrive bedriftens økonomiske stilling og utvikling fremover.

Siste årsregnskap og evt. perioderegnskap som ikke er eldre enn 3 måneder, skal vedlegges søknaden.

Se seksjon "Vedlegg" nedenfor, hvor vedlegg kan lastes opp.

[am]Siste årsregnskap og perioderegnskap som ikke er eldre enn 3 måneder, skal legges ved søknaden

Det skal legges ved et driftsbudsjett for bedriftens virksomhet de 3 neste årene.

Det skal også legges ved et likviditetsbudsjett for prosjektperioden. Likviditetsbudsjettet skal være satt være satt opp månedlig, men dersom prosjektet varer i 15 måneder eller mer kan det være satt opp kvartalsvis

[an]Her ønsker vi de sentrale forutsetningene som er lagt til grunn for bedriftens fremtidige inntjening beskrives nærmere (markedsandeler, nye produkter, kostnadseffektivisering etc.).

[ao]Vedlegg

Søknaden skal fylles ut i de respektive fanene, og vedlegg skal unngås så langt det lar seg gjøre. Det er likevel et krav at det legges ved driftsbudsjett for 3 år frem i tid, likviditetsbudsjett i prosjektperioden og regnskap med balanse for siste år (dersom årsregnskapet ikke er avsluttet, legges det ved midlertidig årsregnskap). Hvis det foreligger nyere kvartalsregnskap, bør disse legges ved.

 

Eksempel på mal for utarbeidelse av drifts- og likviditetsbudsjett finnes på Altinn - https://www.altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/budsjett/.

 

Det er mulig å laste opp inntil 10 vedlegg. Det er satt en maksgrense på 10 MB per vedlegg. Dersom det er behov for å legge ved flere filer kan disse slås sammen til ett dokument før de lastes opp.

 

Opplasting av filtyper

Det er satt en begrensning på hvilke filtyper som kan lastes opp. Disse er:

- bildeformatene .jpeg og .png

- .pdf

- .docx (Word)

- .xsl (Excel)

- .xslx (Excel)

- .pptx (Powerpoint)

- .odt (Open document text document)

- .odp (Open document presentation document)

- .ods (Open document spreadsheet document)

Kommentarer

Logg inn for å kommentere.