IN Application Helper - "Kommersialiseringstilskudd"- Norwegian

Hjelper for:

 • Kommersialiseringstilskudd

Hensikten med dette dokumentet er å skape bedre arbeidsflyt i utformingen av søknaden. Denne hjelperen gjengir alle spørsmålene og hjelpetekstene i Innovasjon Norge sin søknadsportal steg for steg, og dermed kan søknadsteksten kopieres rett inn i portalen når den er klar.

Om søknadssidene til Innovasjon Norge

Søknadsskjemaene til Innovasjon Norge har 4 typer informasjon som skal fylles ut.  

 1. Formalia og statisk selskapsinformasjon, slik som kontaktpersoner, organisasjonsnummer etc som brukes for å identifisere selskapet, prosjektet og statistikk.
 2. Beslutningsunderlag i tekstlig format til saksbehandler.
 3. Søknadsbeløp, milepeler og finansiering.
 4. Vedlegg

I hjelperen legges det vekt på den tekstlige informasjonen dere må legge inn i søknaden, tallene dere skal ha på plass i punkt 3 er allerede dekket av prosjektplanlegger og -kalkulator

Innhold i hjelper:

 • Oversikt over hele søknaden
 • Hjelpetekster fra innovasjon Norge for hver enkelt seksjon og i tekstfeltene som kommentarer
 • Hjelp til å kvalitetssikre teksten med denne [= link til riktig sjekkliste] sjekklisten

Formatering i søknadshjelper:

“Overskriften for hver seksjon”

“Overskrift for input-felt.”

Før dere går i gang med søknadsskrivingen anbefaler vi at dere leser relevant kapittel for ordningen dere skal søke på:SØKNAD

Opplysninger om søker[a]

Fylles ut i nettløsning

 • Org nummer:

Kontaktperson:[b]

Fylles ut i nettløsning:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Telefonummer
 • E-post-adresse

Prosjektopplysninger[c]

Fylles ut i nettløsning:

 • Tilskudd:
 • Prosjekttittel:

Prosjektbeskrivelse (tekstfelt):[d]

Maks 10 000 tegn

Prosjektets sysselsettingseffekt[e]

Fylles ut i nettløsning

 • Antall menn:
 • Antall kvinner:

Innovasjonsnivå

Fylles ut i nettløsning:

 • Innovasjon på internasjonalt nivå / Innovasjon på nasjonalt nivå

Prosjektets lokalisering og næringskode[f]

Fylles  ut i nettløsning

 • Kommune:
 • Næringskode:

Fremdriftsplan[g]

Fylles ut i nettløsning

 • Er Prosjektet påbegynt?  Ja / Nei
 • Fra dato;                
 • Til dato;
 • Aktivitetsoversikt for aktivitetene med aktivitetsnavn, fra år, kvartal, til år, kvartal og Kostnad

Kostnadsoverslag[h]

Fylles ut i nettløsning:

 • Avkrysning for relevant prosjekttype:
 •  Forstudier og konsulentbistand
 •  Investeringer
 •  Opplæring
 •  Forskning, utvikling og innovasjon
 •  Innovasjonsrådgivning og -støtte
 •  Kapitalstyrking og drift
 •  Annet

Kommentar til kostnadsoverslag (tekstfelt)[i]

Maks 2000 tegn

Finansieringsplan[j]

Fylles ut i nettløsning_

 • Søkers egenfinansiering:
 • Prosjektdeltakers egne prosjektkostnader:
 • Prosjektdeltakers kontantbidrag til prosjekt:
 • Annen offentlig finansiering: Lån
 • Annen offentlig finansiering: Tilskudd
 • Annen finansiering: Lån
 • Annen finansiering: Tilskudd

Kommentar til Finansieringsplan (tekstfelt):[k]

Maks 2000 tegn

Prosjektets lønnsomhet[l]

Prosjektets lønnsomhet og nytteverdi (tekstfelt) :[m]

Maks 2 000 tegn

Søkers virksomhet[n]

Søkers virksomhet  (tekstfelt)[o]

Maks 2 000 tegn

Eierforhold  (tekstfelt)[p]

Maks 2 000 tegn

Interne Forhold[q]

Interne Forhold (tekstfelt)[r]

Maks 4 000 tegn

Bærekraft  (tekstfelt)[s]

Maks 2 000 tegn

Eksterne Forhold[t]

Eksterne Forhold (tekstfelt)[u]

Maks 4 000 tegn

Økonomisk utvikling[v]

Regnskap og Budsjett (tekstfelt)[w]

Maks 2 000 tegn

Hva er de viktigste forutsetningene for bedriftens lønnsomhet?  (tekstfelt)[x]

Maks 2 000 tegn

Vedlegg[y]

Fylles ut i nettløsning

 • Beskrivelse av vedlegg

Hjelper Ekstraordinært Innovasjonstilskudd, Rev 1.0

Page  of

[a]Her registrer du foretakets/organisasjonens organisasjonsnummer.

Øvrige data hentes automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund.

 

Ved å registrere antall menn, vil antall kvinner automatisk beregnes ut fra dette.

 

Opplysningene som hentes inn kan ikke endres. Hvis opplysningene er feil/ikke oppdaterte, skal du kommentere dette i feltet «Søkers virksomhet» (lenger ned i skjemaet).

 

NB! Husk å melde eventuelle feil/mangler til Brønnøysundregistrene snarest.

[b]Her skriver du inn kontaktperson for søknaden, dvs. den personen Innovasjon Norge kan kontakte ved eventuelle spørsmål til søknaden.

[c]Søknadsbeløp

Felt for å registrere søknadsbeløp, opprettes når du krysser av i avhukingsboksen. Oppgi beløpet i hele kroner (uten mellomrom).

Prosjektbeskrivelse

Beskriv de viktigste aktivitetene du må gjennomføre i prosjektperioden for å utvikle bedriften din videre, herunder aktiviteter for å finne riktig forretningsmodell og kommersialisere løsningen.

Eksempel på aktiviteter som kan delfinansieres:

- produkt-/tjenesteutvikling (herunder designprosjekter og/eller samarbeid med pilotkunder)

- beskyttelse av immaterielle rettigheter

- utviklingsaktiviteter som sikrer en helhetlig og best mulig markedsintroduksjon

[d]Bakgrunn:

Beskriv idéen/målsettingen som ligger til grunn for prosjektet. Gi en kort begrunnelse for prosjektet og hvorfor det skal gjennomføres.

Beskriv kort hvilke behov som ikke dekkes tilstrekkelig i eksisterende løsninger, eller hvilket problem som skal løses gjennom prosjektet.

Prosjektmål:

Gi en kort beskrivelse av hva prosjektet skal lede til, og hva foretaket forventer å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Beskriv også hvordan prosjektresultatet skal benyttes for fremtidig verdiskaping i virksomheten.

Se "Seksjonshjelp" for spesifikk anvisning i hva beskrivelsen av prosjektet skal omfatte for denne søknadstypen

[e]Oppgi hva sysselsettingen frem i tid som følge av investeringen antas å kunne bli, fordelt på kvinner og menn.

[f]Prosjektets lokalisering og næringskode

Her skal du angi prosjektets geografiske lokalisering og bransjetilhørighet.

 

Lokalisering

Med prosjektets lokalisering mener vi navnet kommunen hvor prosjektet/investeringen skal gjennomføres.

 

Næringskode

Slå opp i registeret over næringskoder ved å klikke på “Velg næring” og klikk på koden for den næringen prosjektet tilhører. Ofte vil dette være samme næringskode/bransje som foretakets øvrige virksomhet er knyttet til.

 

Søk på med stjerne foran og bak enkelte eller flere ord i næringskodebetegnelsen, eks. *impregnering* eller *trykkfarger og tetningsmidler*.

[g]Fremdriftsplan

I denne seksjonen skal du beskrive prosjektets fremdriftsplan og fylle inn hovedaktivitetene i prosjektperioden. Innovasjon Norge kan ikke dekke allerede påløpte kostnader, kun fremtidige kostnader fra og med søknadstidspunktet.

 

Prosjektperiode

Du må angi prosjektperiode med en startdato og en sluttdato. Prosjektperiode skal oppgis tidligst fra og med søknadstidspunkt.

 

Er prosjektet påbegynt?

Dersom prosjektet er påbegynt, må du redegjøre for hvilke aktiviteter som er gjennomført og hvilke kostnadsomfang disse har. Feltet for redegjørelse kommer frem dersom du svarer "Ja".

 

Hovedaktiviteter i prosjektperioden

Prosjektet skal ha en realistisk fremdriftsplan hvor du tidfester hovedaktivitetene. Du kan oppgi inntil 10 etterprøvbare aktiviteter for prosjektets gjennomføring. Velg år og kvartal for når de ulike aktivitetene er planlagt påbegynt og avsluttet.

 

Aktivitetene du oppgir er viktige i vurderingen av om prosjektet gjennomføres i henhold til planen. Datoer i aktivitetsplanen er ikke bindende, men dersom aktivitetsplanen endrer seg gjennom prosjektløpet skal det kommenteres i delrapporter og sluttrapporten som sendes til Innovasjon Norge i forbindelse med utbetaling av lån og tilskudd. Større/omfattende avvik i forhold til godkjent plan, kan ikke iverksettes uten særskilt godkjennelse av Innovasjon Norge.

 

Kostnad

Ta utgangspunkt i hovedaktivitetene i prosjektet og spesifiser kostnadene knyttet til de ulike aktiviteter.

[h]Kostnadsoverslag

Kravet til egenfinansiering er høyere i denne fasen enn i markedsavklaringsfasen (fase 1).

Dette innebærer at bedriften må ha kapital (egne midler og/eller egeninnsats) til å dekke en andel av prosjektkostnadene selv.

 

Det gjøres oppmerksom på at kostnadene skal oppgis eksklusiv mva., for virksomheter som har rett til fradrag for inngående mva., og at det kun er regnskapsførte kostnader påløpt etter dato for innsending av søknad som kan godkjennes.

 

Samtlige kostnader må være knyttet til aktiviteter for gjennomføring av prosjektet, altså ikke ordinær drift. Dette gjelder både eget/deltakernes arbeid og eksterne kostnader. Husk at de viktigste aktivitetene i fase 2 er knyttet til utvikling av forretningsmodell og kommersialisering.

 

I kommentarfeltet skal du gi en nærmere forklaring på de eksterne kostnadene og hvorfor du mener disse er viktige for gjennomføring av prosjektet. Beskriv også hvilke aktiviteter egeninnsatsen gjelder.

[i]Her kan du gi nærmere forklaringer til kostnadsoverslaget.

[j]Finansieringsplan

Finansieringsplanen skal vise hvordan prosjektet planlegges finansiert. Dette er normalt gjennom tilskudd og/eller lån fra Innovasjon Norge, lån fra bank, eget arbeid og egne midler.

 

Dersom det er behov for å endre omsøkte beløp fra Innovasjon Norge, må det gjøres i feltene for søknadsbeløp i seksjonen "Prosjektopplysninger".

 

Det samlede kapitalbehovet slik det er spesifisert i kostnadsoverslaget overføres automatisk til feltet "Sum kostnadsoverslag". Dette beløpet må være det samme som "Sum finansiering", dvs. at finansieringsplanen må vise at prosjektets kostnader er fullfinansiert

[k]Status (søkt, bevilget osv.) og eventuelle andre viktige forhold for midler oppgitt i finansieringsplanen skal beskrives og utdypes her. Angi spesielt dersom det er planlagt tilført ny egenkapital/ansvarlige lån som grunnlag for egenfinansieringen, og hvem som eventuelt skal tilføre denne kapitalen.

[l]Prosjektets lønnsomhet/nytteverdi

 

Forventede resultater etter gjennomført prosjekt skal synliggjøres og sannsynliggjøres.

 

Beskriv de viktigste forutsetningene som lønnsomheten i prosjektet bygger på, eksempelvis forhold knyttet til markeds- og konkurransesituasjonen, kundesegmenter, prissetting, distribusjon, avtaler, samarbeidspartnere etc.

 

Dersom det ikke er mulig å angi lønnsomheten i prosjektet, må nytteverdien beskrives.

[m]Her skal du beskrive prosjektets bedrifts- og eventuelt samfunnsøkonomiske lønnsomhet, samt hvilke forutsetninger som legges til grunn i beregningen av lønnsomheten. Forventet bedriftsøkonomisk lønnsomhet må være tallfestet, eller forventet nytteverdi må være beskrevet.

[n]Søkers virksomhet

Etablerertilskudd innvilges til gründerbedrifter med tydelige vekstambisjoner og en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet.

Opplysningene du gir her er viktige for at vi raskt skal forstå nyhetsverdien og markedspotensialet i din forretningsidé.

Gi derfor et kort og konkret svar på følgende spørsmål:

Positiv respons i markedet:

- Hvordan har du fått bekreftet et reelt behov og betalingsvilje hos potensielle kunder for forretningsidéen/løsningen din?

- Hvor stort vil du anslå markeds- og vekstpotensialet til å være?

- Hvilke ressurser (kompetanse, erfaring, team og nettverk) har du tilgjengelig for å dekke dette behovet og utvikle bedriften videre?

 

Nyhetsverdi:

- Hva er det som helt konkret gjør at din forretningsidé og løsning representerer noe vesentlig nytt i markedet, - eventuelt sammenlignet med konkurrenter?

- På hvilken måte vil kundebehovet bli dekket bedre enn hva eksisterende løsninger gjør?

- Er løsningen lett å kopiere, - og hvordan kan du eventuelt beskytte den?

[o]Her skal du gi en kort beskrivelse av:

- Foretakets historikk

- Hva virksomheten omfatter i dag

- Strategi og fremtidsplaner

[p]Oppgi alle eiere som eier 10 % eller mer av søker-bedriften, og alle foretak som eies med 25 % eller mer av søkerbedriften.

Dersom foretaket inngår i et konsern skal morselskapet i konsernet oppgis, og en total oversikt over konsernstrukturen vedlegges.

[q]Interne forhold

Gi en kortfattet beskrivelse av de viktigste interne forholdene i bedriften, samt i hvilken grad dette representer styrker og svakheter for bedriften.

 

Bærekraft:

Beskriv hvordan god forretningsskikk blir ivaretatt i din bedrift.

Beskriv eventuelle positive miljø- og/eller samfunnseffekter som prosjektet vil gi.

 

Les mer på våre nettsider om bærekraft

[r]Beskriv de viktigste interne faktorene som har innvirkning på henholdsvis bedriftens og prosjektets fremtidige inntjening. Dette kan være:

- Nøkkelressurser

- Kjerneaktiviteter

- Samarbeidspartnere

- Økonomi

- Produksjon/teknologi

[s]Beskriv hvordan god forretningsskikk blir ivaretatt i din bedrift og hvilke standarder/retningslinjer dere følger. Beskriv også risiko knyttet til korrupsjon, miljø, menneskerettighet og/eller arbeidstakerrettigheter eller andre sider knyttet til forretningsetikk, og hvilke tiltak som er iverksatt for å håndtere disse.

Beskriv eventuelle positive miljø- og/eller samfunnseffekter som prosjektet gir. Dersom det planlagte prosjektet har en løsning for et miljø- eller samfunnsproblem/utfordring ber vi om at dette beskrives nærmere, og der ny løsning sammenlignes med dagens løsninger.

Dersom selskapet eller sentrale personer i selskapet er under etterforskning, tiltale eller tidligere er dømt for korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, må det opplyses om dette.

Les mer på våre nettsider om bærekraft i lenke under Seksjonshjelp

[t]Eksterne forhold

De eksterne forholdene legger de ytre rammene for virksomheten og omfatter forhold som leverandører, konkurrenter, kunder, nye markeder, internasjonale forhold, lover og regler, miljøkrav og konjunktursvingninger.

 

Gi en kortfattet beskrivelse av de viktigste forholdene og i hvilken grad disse representer styrker og svakheter for bedriften.

[u]Her skal du beskrive bedriftens konkurransesituasjon:

• Hvem er de viktigste konkurrentene og hvorfor blir disse valgt?

• Hva slags posisjon og omdømme har konkurrentene?

• Hvordan overvåkes konkurrentenes aktiviteter?

• Hvilke endringer forventes i konkurransesituasjonen på kort og lang sikt?

• Hvordan skal din bedrift være annerledes eller mer attraktiv enn konkurrentene?

[v]Økonomisk utvikling

Legg ved årsregnskap og balanse med noter hvis dette foreligger. Dersom det er utarbeidet delårsregnskap, kan også dette vedlegges.

 

Budsjetter

Det skal utarbeides et budsjett for en periode på 3 år etter siste regnskapsår. Hovedtall fra budsjettet skal oppgis i budsjett- sammendraget i søknaden, mens de mer detaljerte budsjettene kan vedlegges søknaden.

 

Viktige forutsetninger for fremtidig lønnsomhet

Her skal de viktigste forutsetningene som er lagt til grunn for bedriftens fremtidige inntjening beskrives nærmere.

Dette kan være forhold knyttet til markeds- og konkurransesituasjonen, kundesegmenter, prissetting, distribusjon, avtaler, samarbeidspartnere etc.

[w]Siste årsregnskap og perioderegnskap som ikke er eldre enn 3 måneder, skal legges ved søknaden.

Det skal legges ved et driftsbudsjett for bedriftens virksomhet de 3 neste årene.

Det skal også legges ved et likviditetsbudsjett for prosjektperioden. Likviditetsbudsjettet skal være satt være satt opp månedlig, men dersom prosjektet varer i 15 måneder eller mer kan det være satt opp kvartalsvis

[x]Her ønsker vi de sentrale forutsetningene som er lagt til grunn for bedriftens fremtidige inntjening beskrives nærmere (markedsandeler, nye produkter, kostnadseffektivisering etc.).

[y]Vedlegg

Legg ved dokumentasjon for markedsaksept samt oppdatert regnskap.

 

Det er mulig å laste opp inntil 10 vedlegg. Det er satt en maksgrense på 10 MB per vedlegg. Dersom det er behov for å legge ved flere filer kan disse slås sammen til ett dokument før de lastes opp.

 

Det er satt en begrensning på hvilke filtyper som kan lastes opp. Disse er:

- bildeformatene .jpeg og .png

- .pdf

- .docx (Word)

- .xsl (Excel)

- .xslx (Excel)

- .pptx (Powerpoint)

- .odt (Open document text document)

- .odp (Open document presentation document)

- .ods (Open document spreadsheet document)

Kommentarer

Logg inn for å kommentere.