Relevante finansieringsordninger fra EU og Europa

Relevante finansieringsordninger fra EU

Sist oppdatert: 02.08.2022 Lesetid: 4 min

Å få oversikt over alle de ulike ordningene utenfor Norge kan være overveldende. Her har vi laget en kort oversikt slik at dere raskt kan velge hvilken ordning dere skal kikke nærmere på.

1. European Innovation Council (EIC)

EIC er en del av Horisont Europa - Pilar 3.

1.1. EIC Accelerator

 • Karakteristikk:
  Støtter kommersialiseringsprosjekter med tilskudd, direkteinvesteringer, eller begge deler. Åpen tematikk.
 • Målgruppe:
  Oppstarts- og vekstselskaper med produkter som er klare for kommersialisering (TRL5/6).
 • Finansieringsordning:
  Maks €2,5 millioner i tilskudd med opptil 70% støttegrad. I tillegg opptil €15 millioner i direkteinvesteringer.
 • Utlysning:
  EIC Accelerator.
 • Søknadshjelp:
  Ressurssider hos Innovasjon Norge.

I Horisont Europa har EU innført direkteinvesteringer som et nytt virkemiddel. Dette innebærer at EU gjennom EIC Fondet kan investere opptil 150 millioner kroner (€15 millioner) per selskap. Denne egenkapitalfinansiering kan gjøres i kombinasjon med tilskudd. I løpet av søknadsprossen beslutter man om man skal følge en av disse kombinasjonene:

 1. Kun tilskudd
 2. Tilskudd først, som innebærer at man planlegger å søke EU om egenkapital i fremtiden
 3. Tilskudd og egenkapital, som innebærer at man har god oversikt over det kommersielle potensialet
 4. Kun egenkapital

Siden dette er et forholdvis nytt virkemiddel fra EU finnes det lite erfaring om hva det innebærer å ha EU som investor. Her kommer vi til å følge tett på selskaper som har fått egenkapitalfinansiering fra EU. Egenkapital fra EIC Fondet kan være riktig hvis prosjektet utvilsomt er et"High risk/High impact" prosjekt. "High risk" i den grad at ingen private investorer i praksis er villige til å være med uten risikoavlastning.

Hovedmotivasjonen med EIC Fondet er primært impact investments og sekundært finansiell utbytte.

Foreløpig konkluderer vi med at EIC Fondet ønsker:

 • Å investere i fasene: Pre-Seed, Seed og tidligfase-SMEs, små mid-cap selskaper (færre enn 500 ansatte) og opp til Series C. Det åpnes her også opp for potensielle oppfølgingsinvesteringer.
 • Å utløse co-investering fra andre private og offentlige investorer. Dette innebærer at ordningen kan kombineres med andre offentlige ordninger.
 • Kun å ha en minoritetspost. Fondet er åpne for ulike aksjeklasser og konvertible instrumenter.
 • En observasjons- eller styreplass. Representanten blir utnevnt av EIC Fondet.
 • Både en gründer- og investorvennlig aksje-avtale.
 • At minst 10% av aksjene reserveres til insentivordninger for gründere og nøkkelansatte (f.eks. opsjonsavtaler).
 • Å ha et investorperspektiv på rundt 7 til 10 år (maks 15 år).

For detaljer kan man gå gjennom EUs retningslinjer for investering gjennom EIC Fondet.

1.2. EIC Pathfinder

 • Karakteristikk:
  Støtter forskningsprosjekter med tilskudd. Resultatene fra forskningsprosjektet må ha stort kommersialiseringspotensial. Åpen tematikk.
 • Målgruppe:
  Forskningsprosjekter som trenger finansiering for å utvikle en idé til et “Proof of Principle” (TRL 1 - 4).
 • Finansieringsordning:
  Opptil €4 millioner i tilskudd med opptil 100% støttegrad. Dersom prosjektet blir vellykket kvalifiserer selskapet til å søke EIC Transition som er ment å ta teknologien gjennom TRL 4/5. EIC transition kan beskrives som et markedsavklaringstilskudd fra EU.
 • Utlysning:
  EIC Pathfinder.
 • Søknadshjelp:
  Ressurssider hos Forskningsrådet.

1.3. EIC Transition

 • Karakteristikk:
  Kun aktuelt for prosjekter som har lykkes gjennom EIC Pathfinder. Åpen tematikk.
 • Målgruppe:
  Selskaper som har et “Proof of Concept” som trenger validering (TRL 4) og har behov for å utvikle forretningsplanen.
 • Finansieringsordning:
  Opptil €2,5 millioner i tilskudd.
 • Utlysning:
  EIC Transition.
 • Søknadshjelp:
  Ressurssider hos Forskningsrådet.

2. European Innovation Ecosystems

EIE er en del av Horisont Europa - Pilar 3.

2.1. INNOVSMES

 • Karakteristikk:
  Dette programmet forvalter ordninger som er resultater av samarbeid mellom EU-land, men der ordningen ikke opprinnelig kommer fra EU-organisasjonen. Et eksempel på et slikt program er EUROSTARS. Kort sagt kan man også si at INNOVSMES finansierer ordninger som faller "mellom stolene" i EUs virkemiddelapparat. Dermed er dette også en plass man kan undersøke nærmere hvis man ikke finner en ordning i EU-systemet som passer perfekt.
 • Målgruppe:
  Her er det utlysninger som retter seg mot både private og offentlige aktører, start-ups og SMBer inkludert.
 • Finansieringsordning:
  Totalt er det drøye €72 millioner i potten, og det kan som hovedregel dekkes opptil 30% av godkjente prosjektkostnader.
 • Utlysning:
  INNOVSMES
 • Søknadshjelp:
  Ressurssider hos Innovasjon Norge.

2.2. EUROSTARS (Eureka)

 • Karakteristikk:
  En ordning som ikke er i regi av EU, men i regi av Eureka i samarbeid med EU.
 • Målgruppe:
  SMBer i samarbeid med forskningsinstitusjon(er). Det må være minst to parter, og minst én av dem må være fra et “Eurostars-land”.
 • Finansieringsordning:
  Opptil 6 millioner NOK med opp til 50% støttegrad.
 • Utlysning:
  EUROSTARS
 • Søknadshjelp:
  Ressurssider hos Forskningsrådet.

3. Samarbeidsprosjekter i Horisont Europa

Samarbeidsprosjekter i Horisont Europa som utgjør Pilar 2 i programmet. Over halvparten av Horisont Europa ligger i denne pilaren (€53,8 mrd).

 • Karakteristikk:
  Et “top-down” virkemiddel der det lyses ut spesifikke utfordringer eller såkalte "challenges". Prosjektene her er i praksis "bestillinger" fra EU. Ordningen er organisert i 6 klynger som er inndelt i ulike temaer (se FIGUR) .

  Veldig forenklet kan man se for seg at en bedrift følger prosedyren nedenfor for å få finansiering for et større samarbeidsprosjekt:
  1. Prosjekteier (bedriften som tar hovedansvaret for prosjektet) leter etter en utlysning i Pilar 2 som treffer bedriften.
  2. Prosjekteieren leser kravene til utlysningen nøye og bygger et samarbeidskonsortium bestående av flere bedrifter, slik at kravene til samarbeid blir tilfredstilt.
  3. Konsortiet jobber sammen i arbeidet med å søke på utlysningen og gjennomfører prosjektet sammen.

Hver utlysning vil også inneholde en liste over bedrifter og organisasjoner som er interessert i å gjennomføre prosjektet, men som fremdeles leter etter partnere. Hvis dere mangler en partner kan det være at dere finner en partner i denne listen.

 • Målgruppe:
  Her er det utlysninger som retter seg mot både private og offentlige aktører, start-ups og SMBer inkludert.
 • Finansieringsordning:
  Fra €1,5 millioner til flere hundre millioner EURO avhengig av utlysningen.
 • Utlysning:
  Horizon Europa - Pillar 2 (se "Horizon Europe programme structure").
 • Søknadshjelp:
  Ressurssider hos Innovasjon Norge.


4. Andre finansieringsordninger utenfor Horisont Europa

Det finnes også viktige ordninger utenfor Horisont Europa, blant annet; DIGITAL, COSME, InvestEU, og EUs Innovasjonsfond (Small-scale). Vi går ikke nærmere inn på disse ordningen her, men snakk gjerne med rådgiveren deres hos Innovasjon Norge eller Forskningsrådet om ordningene.

Les neste Regionale midler

I tillegg til de nasjonale og internasjonale ordningene er det vel verdt å undersøke de regionale ordningene i landet. Som navnet tilsier er hensikten med disse ordningene å stimulere til bærekraftig vekst i næringsvirksomhet i regionen. Dette betyr ikke at kundene nødvendigvis trenger å være lokalisert i regionen, men som hovedregel må hovedkvarteret befinne seg i den aktuelle regionen. Det teller positivt at leverandører og parterbedrifter også befinner seg i regionen.