Hvordan søke SkatteFUNN

Hvordan søke SkatteFUNN?

Sist oppdatert: 01.08.2022 Lesetid: 5 min

Forskningsrådet har en veldig god søknadsprosess for SkatteFUNN, men den sier lite om hvordan man bør tenke før man søker, eller hvordan å gjøre oppfølging og rapportering så enkel som mulig. I dette avsnittet gir vi tips og verktøy for å hjelpe til med dette.

Steg 1: Forarbeid før søknaden (før dere skriver søknaden)

Forvaltningen av SkatteFUNN ordningen legger opp til at det skal være minimalt med kontakt mellom søkerbedriften og Forskningsrådet. Dette er til forskjell fra ordninger hos Innovasjon Norge der det er langt mer kontakt med rådgivere.

Forskningsrådets søkerguide

Forskningsrådet har en god søknadsguide til ordningen dere bør kjenne til før dere går videre. Spesielt er det viktig å kjenne søknadsguidens Fase 1 for å vurdere om prosjektet deres tilfredsstiller kravene til SkatteFUNN. Forskningsrådets “Prosjektkanvas” verktøy er et godt hjelpemiddel for å hjelpe dere å gjøre denne vurderingen.

Steg 2: Søknaden

Før dere går videre bør dere sette dere inn i detaljene for søknaden. Dette gjøres best i selve søknadsportalen. På Forskningsrådet sine søknadssider kan dere også etablere en testsøknad for å se hvilken informasjon som kreves i søknaden.

Steg 3: Skisser SkatteFUNN Prosjektet

Prosjektskissen skal brukes som diskusjonsunderlag for teamet før dere går i gang med det som er mest arbeidskrevende: Selve skrivejobben.

I motsetning til Innovasjon Norge, der man kan få sparring på innholdet underveis, gjør ikke Forskningsrådet dette for dere. Når man søker om SkatteFUNN-midler blir det derfor langt viktigere at man bruker sparrepartnere internt eller finner noen i nettverket sitt som har vært gjennom prosessen tidligere. Vi synes det er enklest å lage skissen i presentasjonsformat, alternativt kan dere benytte dere av Søknadshjelperen og notere i stikkordsformat når dere jobber med skissen.

Prosjektskissen bør inneholde:

 • Svar på alle spørsmål fra Prosjektkanvaset. Bruk gjerne prosjektkanvaset direkte.
 • En nedbrytning av prosjektet med:
  • Hovedmål
  • Delmål
  • Aktiviteter med tilhørende varighet

Prosjektets varighet bør strekke seg så langt frem som dere klarer å beskrive aktivitetene. Normalt 3 år og maksimalt 4 år.

Selv om dette er en skisse anbefaler vi at innholdet, inkludert prosjektnedbrytningen, er slik dere tror prosjektet faktisk skal gjennomføres. Dette gjør diskusjonen med teamet og selve søknadsutformingen realistisk og mye mer effektiv. Dessuten sikrer dere at prosjektet får forankringen i selskapet deres.

Hvordan bør man bryte ned et SkatteFUNN-prosjekt?

Hvordan man bør bryte ned SkatteFUNN-prosjektet avhenger av noen viktige faktorer:

 1. Har dere en intensjon om å finansiere flere prosjekter i selskapet med SkatteFUNN-midler?
 2. Har, eller planlegger dere å finansiere et eller flere av disse prosjektene med annen offentlig tilskudd i tillegg til SkatteFUNN?

Hvis svare er nei på disse to spørsmålene kan dere gjøre selvstendig planlegging av SkatteFUNN prosjektet og lese videre.

Er svaret derimot er ja på ett eller flere av disse spørsmålene bør dere tenke mer strategisk rundt finansieringen av prosjektene deres. Da anbefaler vi at dere leser avsnittet: Hvordan kombinere SkatteFUNN med andre offentlige støtteordninger.

Steg 4: Diskuter skissen med teamet

Siden dere ikke har noen hos Forskningsrådet å sparre med på innholdet i søknaden, har dere kun de på teamet rundet dere til å hjelpe til med vurderinger av innhold.

SkatteFUNN er som tidligere nevnt en rettighetsbasert ordning, det viktigste oppdraget til de som vurderer beskrivelsen er å vurdere om prosjektet treffer kriteriene til SkatteFUNN. Bruk gjerne selvevalueringsskjemaet som guide for de som vurderer for dere.

Som et minimum må de som gjør vurderingen bedømme om

 • Prosjektet dreier seg om utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
 • Prosjektet har som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter
 • Prosjektet er til nytte for bedriften
 • Prosjektet er målrettet og avgrenset

Når teamet er enige om innhold og prosjektoppbygging, er det på tide å gå litt mer detaljert til verks.

Steg 5: Beregn tallgrunnlaget som går inn i søknaden

Når dere har blitt enige om prosjektskissen, er det på tide å beregne tallgrunnlaget som skal inn i søknaden. For å hjelpe dere med dette har vi laget et verktøy for Prosjektestimering. Et eksempel på hvordan denne kan brukes finner dere HER.

Steg 6: Søknad og innsending

Gjennom prosjektskissen fra steg 3 og 4, og tallgrunnlaget fra steg 5, har dere allerede gjort mye av jobben og er klare til selve skrivingen. Forskningsrådet hjelper også til med dette, beskrevet under Fase 2 i søknadsguiden til ordningen.

For å skrive selve søknaden, kan dere benytte søknadshjelperen underveis. De som ga dere tilbakemelding på prosjektskissen, bør også vurdere den endelige søknaden for dere før dere sender den inn. For å gjøre dette har vi som nevnt laget et selvevalueringsskjema.

Ta en felles, siste kvalitetsgjennomgang med alle involverte før dere trykker på "send"-knappen.

Steg 7: Oppfølging og rapportering

Dersom dere får tilskuddet stilles det krav til årlig rapportering av prosjektet. I utgangspunktet er det viktig at dere er i stand til å levere en presis rapport på en effektiv måte, men enda viktigere er det at dere har kontroll på fremdrift og kostnader underveis i prosjektet.

For å hjelpe dere med dette har vi utviklet et kostoppfølgingsverktøy som også kan brukes til å generere prosjektrapporter. Vi anbefaler at den ansvarlige prosjektlederen bruker dette verktøyet til å følge opp de månedlige kostnadene i prosjektet sitt. Ett regneark per prosjekt. Når man bruker dette verktøyet vil den årlige rapporteringen til SkatteFUNN, eller andre finansieringsintitusjoner, være en forholdsvis enkel sak.

Les neste SkatteFUNN kombinert med annen offentlige støtte

Hvordan man bør bryte ned SkatteFUNN-prosjektet avhenger av noen viktige faktorer; har dere en intensjon om å finansiere flere prosjekter i selskapet med SkatteFUNN? Har, eller planlegger dere å finansiere et eller flere av disse prosjektene med annen offentlig tilskudd i tillegg til SkatteFUNN?