Om Forskningsrådet

Om Forskningsrådet

Sist oppdatert: 29.07.2022 Lesetid: 2 min

Forskningsrådet er en offentlig organisasjon underlagt Kunnskapsdepartementet. I Forskningsrådets vedtekter står det:

“Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ. Forskningsrådet har ansvar for å øke kunnskapsgrunnlaget og bidra til å dekke samfunnets behov for forskning ved å fremme grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon”

I praksis har Forskningsrådet to hovedformål:

  1. Gi råd om forskningspolitikk til politikere og forvaltning
  2. Finansiere forsknings- og innovasjonsprosjekter i universiteter, institutter og næringsliv

Forskningsrådet fordeler årlig ca. 11 milliarder kroner til forskning og innovasjon. Majoriteten av dette går til å finansiere forskningsaktiviteter ved universiteter og forskningsinstitutter. Likevel er Forskningsrådet den nest største offentlige støttespilleren til norsk næringsliv.

En viktig ordning for å støtte forskning og innovasjon i næringslivet er SkatteFunn-ordningen. SkatteFunn er en skattefradragsordning for den delen av næringslivet som har FoU-aktiviteter. I 2019 ble det gitt skattefradrag gjennom ordningen på 5,6 milliarder kroner. Til sammenlikning innvilget Innovasjon Norge ca. 6,2 milliarder kroner i tilskudd, lån og garantier samlet sett. I tillegg forvalter Forskningsrådet også de viktige IPN-programmene (Innovasjonsprosjekt - Næringsliv) hvor det i 2019 ble bevilget 1,5 milliarder.

Forskningsrådet vs. Innovasjon Norge

Mens Innovasjon Norge tilbyr både tilskudd, lån og garantier til oppstarts- og vekstselskaper så tilbyr Forskningsrådet kun tilskudd. I dette kapittelet snakker vi om de to viktigste tilskuddsordningene Forskningsrådet tilbyr oppstarts- og vekstbedrifter: SkatteFUNN og Innovasjonsprosjekt i Næringslivet (IPN), og gir dere tips om hva som må til for å få innvilget støtte og tilskudd fra Forskningsrådet.

Rådgivning og tjenester

Forskningsrådet tilbyr også veiledning til bedrifter som skal ønsker å søke om EU-midler.

Les neste Relevante tilskuddsordninger fra Forskningsrådet

De mest relevante ordningene fra Forskningsrådet for oppstart- og vekstselskaper er kort beskrevet i denne teksten. De to viktigste ordningene, SkatteFUNN og IPN, blir omtalt i videre detalj med tilhørende verktøy, maler og eksempler i de etterfølgende artiklene.