Skattefunn

SkatteFUNN

Sist oppdatert: 10.03.2023 Lesetid: 3 min

SkatteFUNN er en støtteordning som gis gjennom skattesystemet. Ordningen forvaltes av Forskningsrådet og er den enkleste og bredeste ordningen som er tilgjengelig for norske oppstarts- og vekstbedrifter. Selskapene som søker må være skattepliktige i Norge.

I motsetning til de fleste andre offentlige støtteordninger er SkatteFUNN en rettighetsbasert ordning, og alle bedrifter som driver med nyskapning og utvikling av nye produkter, eller bruker kjent kunnskap på en ny måte, har i utgangspunktet rett til å bli med i ordningen. Her er det ingen konkurranse om en gitt mengde tilskuddsmidler. Tilfredsstiller prosjektet kriteriene bør man få tilskuddet.

Under gitte forutsetninger oppfordrer vi alle oppstarts- og vekstbedrifter som jobber med teknologiutvikling om å søke på ordningen.

Selskapet har i utgangspunktet rett på støtteordningen hvis alle disse kriteriene er oppfylt:

 • Det er problemstillinger i prosjektet som i praksis ingen vet svaret på. Dette er kjernen i forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Formålet med prosjektet er å utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess. Utviklingen må ha en viss nyhetsgrad i bransjen, sammenliknet med eksisterende løsninger.
 • Prosjektet har en klar målformulering. I hvilken grad målet er nådd må kunne etterprøves.
 • Aktivitetene beskrevet i prosjektet er relatert til forskning og er avgrenset i tid. Driftsoppgaver dekkes ikke.
 • Det er deres selskap som er søkerbedriften, det er søkerbedriften som skal gjennomføre prosjektet, og søkerbedriften sitter igjen med rettighetene til resultatene fra prosjektet.

SkatteFUNN - en skattefradragsordning

SkatteFUNN er en skattefradragsordning, der støttebeløpet er 19% fradrag på godkjente prosjektkostnader. For selskaper som er i skatteposisjon fører dette til reduksjon i skatt. For selskaper som ikke har skattbar inntekt vil skattefunn føre til en tilsvarende utbetaling ved skatteoppgjøret.

Siden dette beløpet ikke regnskapsføres som en inntekt, slik som tilskudd fra Innovasjon Norge, blir ikke denne støtten skattlagt. Dette gir i realiteten en støttegrad høyere enn 19% for selskaper i skatteposisjon.

Noen fakta om ordningen:

 • Det ikke krav om at selskapet faktisk betaler skatt, dvs. generer overskudd, men selskapet må være skattepliktig i Norge.
 • Det er krav til forskning og utvikling for å få støtte.
 • Ordningen har en kostnadsramme på 25 millioner per inntektsår per bedrift.
 • I 2020 ble 67% av prosjektene som søkte godkjent.
 • Det ble i 2020 til sammen godkjent budsjettert skattefradrag på 5,27 mrd. kroner.
 • Det er vanlig å søke om skattefradrag 3 år om gangen.

Våre viktigste råd

 • Alle selskap som jobber med teknologiutvikling bør vurdere å søke SkatteFUNN.
 • For å forenkle administrasjonen, bør de fleste oppstarts- og vekstbedrifter kun søke om ett SkatteFUNN-prosjekt. Dersom det finnes flere prosjekter i selskapet som bør støttes gjennom ordningen, så kan prosjektene beskrives som egne arbeidspakker i dette ene SkatteFUNN-prosjektet.
 • Vi anbefaler at dere søker for minst 3 år om gangen, gitt at dette gir mening for prosjektet dere søker om støtte til. Unntaksvis kan det søkes om støtte opp til 4 år.
 • Søk så tidlig som mulig og alltid før 1. september. Hvis ikke risikerer dere å ikke få støtte for søknadsåret.
 • Unngå skippertak i forbindelse med den årlige rapporteringen, noe som innebærer å ha gode rutiner på prosjektoppfølgingen. Dette hjelper vi dere med litt lenger ned i kapittelet.
 • Vær klar over at tilskuddsmidlene blir utbetalt i forbindelse med det årlige skatteoppgjøret. Dette betyr at SkatteFUNN har en begrenset effekt på den kortsiktige likviditeten til selskapet.
Les neste Hvordan søke SkatteFUNN?

Forskningsrådet har en meget god søknadsprosess for SkatteFUNN, men sier lite om hvordan man bør tenke før man søker, og hvordan man bør jobbe for å gjøre oppfølging og rapportering så friksjonsfri som mulig. I dette avsnittet gir vi tips og verktøy for å hjelpe til med dette.