Relevante tilskuddsordninger fra Forskningsrådet

Relevante tilskuddsordninger fra Forskningsrådet

Sist oppdatert: 29.07.2022 Lesetid: 3 min

De mest relevante ordningene fra Forskningsrådet for oppstarts- og vekstselskaper er kort beskrevet under. De to viktigste ordningene, SkatteFUNN og IPN, blir omtalt i videre detalj med tilhørende verktøy, maler og eksempler i de etterfølgende artiklene.

SkatteFUNN

SkatteFUNN er den eneste rettighetsbaserte FoU støtteordningen vi har i Norge. Alle prosjekter som kvalifiserer til støtte får støtte. Det betyr at hvis dere, gjennom deres søknad om å bli med i SkatteFUNN-ordningen, viser at selskapet driver med reell forskning og utvikling, så har dere krav på skattefradrag for alle aktiviteter i forbindelse med dette. Ordningen er også den som i praksis stiller lavest krav til forskningsinnhold og er i motsetning til de andre ordningene ikke en konkurranse mellom bedriftene som søker. De selskapene som ikke er i skatteposisjon vil få et tilsvarende beløp utbetalt fra Forskningsrådet. Vi oppfordrer alle oppstarts- og vekstselskaper å søke på ordningen.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet - IPN

IPN (Innovasjonsprosjekt i næringslivet) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Innovasjonsprosjektet skal gi et vesentlig bidrag til fornyelse og økt verdiskapning for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig. Det kreves et forskningssamarbeid mellom bedriften som styrer prosjektet og en eller flere institutter, universiteter eller andre bedrifter (selv om rene bedrift til bedrift samarbeid foreløpig tilhører sjeldenhetene). Mange teknologiselskaper med tunge FoU prosjekter får tildelt betydelige summer gjennom ordningen, men hvor store deler av bevilgningen ofte i praksis konsumeres av en samarbeidende forskningsinstitusjon.

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet kan være aktuelt å søke på for selskaper som har betydelige aktiviteter knyttet til å demonstrere ny teknologi gjennom eksperimentell utvikling. Dette er en ordning som gjerne er mest aktuell for selskaper innenfor f.eks. maritime næringer, matproduksjon, miljø og bioressurser. Siden det er en smalere og vesentlig mindre ordning enn IPN, omtaler vi den ikke videre i Entrepedia.

EUROSTARS

EUROSTARS er en relativt ukjent ordning som kan være aktuell for små og mellomstore bedrifter (SMB-er) dersom de har internasjonalt FoU-samarbeid. Det kreves at prosjektet er forsknings-og utviklingssamarbeid mellom en SMB og en FoU institusjon eller mellom to eller flere SMB-er. Prosjektpartnerne må være fra minst to ulike land som er med i EUROSTARS ordningen. Hver av SMB-ene må søke finansiering til egne aktiviteter i det landet de tilhører. En ulempe er at maksimalt tilskuddsbeløp er 6 millioner mens for IPN kan en få opptil 16 millioner. Fordelen er at for EUROSTARS prosjekter kan bedriften potensielt bruke hele beløpet til å finansiere egne FoU aktiviteter.

Kvalifiseringsprosjekt & Verifiseringsprosjekt

Kvalifiseringsprosjekt og Verifiseringsprosjekt er to mindre ordninger med hensikt å stimulere større kommersielle resultater av offentlig finansiert forskning i universiteter og institutter. Slik kommersialisering kan være å lisensiere teknologi til eksisterende næringsliv (minst vanlig) eller å kommersialisere gjennom å etablere nye selskaper (mest vanlig). Ordningen er et viktig redskap/inntektskilde for TTO-ene (Technology Transfer Office) i Norge i deres arbeid med å kommersialisere forskning fra de ulike instituttene og universitetene. Siden ordningen kun gjelder for selskaper som har sitt utgangspunkt i et universitet eller institutt (som de færreste oppstartsselskaper i Norge har), omtaler vi ikke ordningen noe videre her.

STUD-ENT

STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om prosjektstøtte til studentdrevne forretningsideer. Ordningen er tiltenkt unge mennesker i starten av karrieren som ønsker å teste ut egne gründer- og entreprenørskapsevner.

Les neste SkatteFUNN

Skattefunn er en rettighetsbasert skattefradragsordning for norsk næringsliv. Det stilles krav til at aktivitetene som støttes er forsknings- og utviklingsaktiviteter.