2. Offentlig finansiering

Innovasjon Norge

16.09.2020 (oppdatert 26.11.2020). Estimert lesetid: 18 minutter.

Innovasjon Norge er den største og viktigste offentlige støttespilleren for norske oppstart- og vekstselskaper. De har mange ulike tilbud i form av tilskudd, lån, rådgivning og internasjonalt nettverk. I dette kapittelet hjelper vi dere å forstå Innovasjon Norge, finne de rette ordningene, og hvordan dere effektivt gjennomfører en søknadsprosess på egenhånd.

Selv om ordningene og hensikten med hver enkel ordning er unik, har de mange fellestrekk. Fellestrekkene er at det er mer eller mindre overlappende vurderingskriterier mellom ordningene, søknadene har mange identiske felt som skal fylles ut og ikke minst behandles alle søknadene av en felles gruppe rådgivere hos Innovasjon Norge.

Av den grunn er det nyttig for dere å forstå mer om Innovasjon Norge, utover det de selv skriver på sine nettsider, før dere går i gang med søknadsskrivingen.

Før dere går igang med lesingen, anbefaler vi dere å høre på denne podcasten med tidligere gründersjef i Innovasjon Norge, Pål T Næss der han gir sitt syn på hvordan Innovasjon Norge fungerer.

Hvordan oppleves Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge er først og fremst en relativt ekstrovert organisasjon. Utfordringen er at organisasjonen er stor og tidvis uoversiktlig. Heldigvis kompenseres dette med at majoriteten av de ansatte er kompetente, imøtekommende og serviceinnstilte. Av den grunn bør dere ikke nøle med å ta kontakt hvis dere trenger veiledning eller har spørsmål. Dere kan forvente å få hjelp til å finne den rette ordningen for dere før dere søker, underveis i søknadsprosessen og etter tilslag eller avslag på søknaden.

Innovasjon Norge sin hovedrolle er å investere offentlige midler til tiltak som gir størst mulig avkastning for samfunnet gjennom vekst og omstilling av norsk næringsliv. Av denne årsak, vil dere også oppleve at søknadene dere sender inn i stor grad blir vurdert av saksbehandleren som om det hadde vært en investor som hadde vurdert dere.

Oppfatningene av Innovasjon Norge dekker hele skalaen. I realiteten er det nok slik at selskaper som har mottatt tilskudd eller lån omtaler dem overordnet positivt, men dem som ikke fikk er overordnet negativ. Sannheten er nok et sted midt mellom og det er uansett nok slik at prosjekter som ikke fikk støtte oftere skyldes kvaliteten på prosjektet og sjeldnere feil saksbehandling.

En kilde til frustrasjon hos noen søkere, uavhengig av tilslag eller ei, er at det etterspørres mer informasjon underveis i søknadsprosessen enn det som etterspørres i søknadsskjemaet. Dette kommer mest sannsynlig av misforståelser eller at saksbehandler må gjøre skjønnsmessige vurderinger innenfor de generelle retningslinjene. Vi tror at de som benytter Entrepedia sin foreslåtte prosess og vedlegg vil oppleve dette i mindre grad.

Saksbehandlerens rolle

Saksbehandleren spiller en veldig sentral rolle i behandlingen og vurderingen av søknader i Innovasjon Norge. Deres oppgaver omfatter blant annet:

 1. Innledende møte med potensielle søkere for å gi råd om det er verdt å søke og hvilke ordninger som er mest relevant
 2. Saksbehandle den innsendte søknaden og etterspørre eventuell manglende/utfyllende informasjon
 3. Sette sammen eksternt vurderings-panel og gjennomføre panel-vurderingen (for søknader der dette er relevant)
 4. Lage innstilling til vedtak
 5. Presentere forslag til vedtak til interne beslutningstakere
 6. Fullføre avtaleverk med søker for dem som har fått innvilget tilskudd eller lån

Derfor er vårt klare råd at dere etablerer kontakt med en saksbehandler tidlig i prosessen. Det er likevel ikke sikkert at det blir den saksbehandlere dere innledningsvis har kontakt med som behandler søknaden, men sjansen for at dette skjer er relativt stor. Når en søknad er elektronisk innsendt så har saksbehandlere også anledning til å «plukke» søknader de har spesiell kunnskap om.

For mange av ordningen til Innovasjon Norge vi det typisk stilles krav til påfyll av kapital fra investorer som en forutsetning for å få utbetalt tilskuddet/lånet. Kapitalen trenger imidlertid ikke være på plass når dere dere søker, den må først være på plass før dere får utbetalt penger.

Hvis dere får tilbud om støtte før dere har fått deres første investor(er) på plass, kan tilbudet fra Innovasjon Norge være et godt slagsargument i investorprosessen.

Utforming av søknad – 9 steg for en effektiv søknadsprosess

Den beste og sikreste veien til målet er ikke å sette seg ned å rask skrive en søknad, lage vedleggene og sende dette inn. Dere bør gå gjennom stegene beskrevet under slik at dere både får laget en god søknad og benyttet Innovasjon Norge sin tilgjengelighet og serviceinnstilling.

Vi anbefaler følgende søknadsprosess:

Steg 1: Lag et utkast til en prosjektpresentasjon i PowerPoint format

Hensikten med utkastet å få på plass alle hovedelementer i søknaden, til et tilstrekkelig godt detaljnivå, for å brukes som diskusjonsunderlag med saksbehandler hos Innovasjon Norge.

 • Introduksjon til selskapet
 • Problemet som skal løses
 • Mål for prosjektet
 • Alternativer i dag/innovasjonsgraden i prosjektet
 • Rammer for prosjektet: gjennomføringstid, aktiviteter, kostnader, søknadsbeløp
 • Prosjekteffekt: finansielt og miljø/samfunn

Selv om dette bare er en foreløpig prosjektskisse, sørg for å gjøre en solid jobb med presentasjonen. Presentasjonen er ment til å både gi et godt førsteinntrykk til saksbehandleren og være et godt utkast til vedlegg til søknaden og presentasjon ved en eventuell panelvurdering.

Bruk gjerne Entrepedia sin prosjektpresentasjon som ble brukt i forbindelse med en søknad om Ekstraordinært Innovasjonstilskudd til inspirasjon. Bruk også utformingen av denne presentasjonen som en integrert del av strategi- og beslutningsprosessen internt i lederteamet og styret.

Innholdsstrategi – kom i gang med tankeprosessen

Husk at Innovasjon Norge tenker relativt likt som en investor. Dere må få frem hva problemet er og hvorfor det bør løses, samt hvorfor akkurat dere skal klare å løse det og tjene penger på det.

Før dere starter å lage presentasjon og selve søknaden, bli enige om følgende:

 • Hvilket problem skal dere løse?
  • Er det et tydelig problem med en avgrenset løsning?
  • Hvorfor er dette et relevant problem å løse?
  • Hvilken samfunnsnytte har det å løse problemet?
  • Hvilken miljønytte har det å løse problemet?
  • Hvilke alternativer er det for å løse, eller forsøkes det å løse, problemet i dag?
  • Hvem er konkurrentene?
  • Hvordan skal dere løse problemet?
  • Hva er nytt i måten dere ønsker å løse problemet på i forhold til alternativer?
 • Hvordan skal dere forvalte pengene fra Innovasjon Norge på en best mulig måte?
  • Har dere noe helt spesielt i selskapet deres, en «secret sauce», som gjør at dere er de beste til å løse dette problemet?
  • Hvem skal gjennomføre prosjektet?
  • Hvilke arbeidspakker og materiale trengs for å gjennomføre prosjektet?
  • Hvor lang tid, og omtrent hvor mye vil det koste?
  • Hvilke faktorer vil være bestemmende på prosjektresultatet?
  • Har dere partnere som øker sannsynligheten for suksess av prosjektet?
  • Har dere finansiering til å gjennomføre prosjektet?
 • Hvis dere klarer å løse problemet, hvordan skal dere tjene penger?
  • Hvem vil betale for å løse problemet?
  • Hvem er kundene?
  • Hvor stort er markedet? I Norge? Internasjonalt?
  • Hvordan styrker prosjektet dere som selskap?
 • Er det høy nok risiko i prosjektet?
  • Hvilke risikoelementer er det i prosjektet?
  • Ville en bank eller investor finansiert dette uten støtte fra Innovasjon Norge? (svaret her bør være NEI)
  • Hvis dere ikke klarer å artikulere risikoelementene, har prosjektet god nok innovasjonshøyde?
  • Vet dere nok om risikoelementer i prosjektet, eller bør dere vurdere forstudie?

Husk at Innovasjon Norge ikke støtter aktiviteter eller prosjekter som blir gjennomført uansett om det mottas støtte eller ikke. Hvis dere legger det frem som risikofritt, kan saksbehandler raskt konkludere med at dere ikke er støtteberettiget og bør heller søke om lån eller andre finansieringsformer.

Det er derfor sentralt at dere får frem hvorfor støtte fra Innovasjon Norge enten er utløsende og/eller akselererende for prosjektet allerede nå. Forsøk også og svare på vurderingskriteriene for rådgivende panel.

Steg 2: Etabler kontakt med en rådgiver/saksbehandler i Innovasjon Norge og be om et første møte

Her finner dere en oversikt over Innovasjon Norge sine rådgivere sortert etter region med kontaktinformasjon

Begynn med å sende en e-post der dere legger utkastet til prosjektpresentasjon og ber om et møte.

Det innledende møtet med rådgiver bør ha følgende mål:

 • Presentere prosjektet og selskapet på en god måte
 • Få tilbakemeldinger på styrker og svakheter med prosjektet og forslag til endringer
 • Få råd om dere bør søke og hvilken ordning dere bør søke på

Noen søkere sender inn søknad til Innovasjon Norge uten på forhånd ha hatt kontakt med noen saksbehandler. Dette kan være en grei tilnærming for søknader til bredde-ordningene som «Tilskudd til markedsavklaring» og «Tilskudd til kommersialisering». Vi anbefaler likevel også for slike søknader å etablere kontakt med en rådgiver i forkant av søknadsskrivingen.

Steg 3: Gjør dere kjent med søknadsportalen

Søknader til Innovasjon Norge sendes inn gjennom en elektronisk søknadsportal der dere må legge inn tekst, tall og vedlegg. Når dere har det klart for dere hvilken ordning dere vil søke på, anbefaler vi at dere oppretter en søknad for å orientere dere om hvordan den er utformet og hvilke krav den spesifikke søknaden setter. Dere trenger ikke fylle inn annet enn en tittel, lagre og ta det frem igjen når dere kommer til Steg 6 og 7.

Steg 4: Lag alle vedleggene til søknaden

Innovasjon Norge ønsker at søknader skal være så korte og konsise som mulig. Samtidig ønsker saksbehandleren gjennom søknadsprosessen ofte mye detaljert informasjon langt utover de tegn-begrensingene som ligger i den elektroniske søknadsportalen.

Vår anbefaling er derfor at dere først som sist utarbeider et sett med vedlegg til søknaden som dere legger ved søknaden ved innsendelse. Da sparer dere både dere selv og Innovasjon Norge for mye tid i vurderingen og saksbehandlingen samt at vi tror det øker sjansen for et positivt utfall. Ikke minst vil utformingen av innholdet i vedleggene hjelpe dere til å skrive en god og entydig søknad.

Det er mulig å legge ved vedlegg til søknaden for alle ordningene, men for «Tilskudd til markedsavklaring» benyttes ikke vedleggene som beslutningsunderlag.

Vedleggene vi anbefaler er:

Vedlegg 1: Selskapspresentasjon

Oppdater selskapspresentasjonen og legg denne ved som et vedlegg som generell bakgrunnsinformasjon. Bruk anledningen til å oppdatere denne.

Vedlegg 2: Prosjektpresentasjon

Basert på tilbakemeldingene fra rådgiveren lager dere en oppdatert versjon av Prosjektpresentasjonen. Ettersom prosjektet antagelig er sentralt for deres bedrift sin videre utvikling så oppfordrer vi dere til å bruke god tid med utarbeidelse av prosjektpresentasjonen og fundamentere den godt både i selskapets ledelse og styre.

Vedlegg 3: Prosjektoppsett og kostnadsoverslag

Vi har hørt fra Innovasjon Norge at søkere er flinke til å beskrive hvorfor et prosjekt skal gjøres og hva som er målene. Men, ofte formidles det lite informasjon om selve prosjektet, arbeidspakkene og gjennomføringen. Vi anbefaler dere derfor å legge ved et relativt detaljert prosjektoppsett i søknaden.

For å støtte dere i å lage et oversiktlig prosjektoppsett og kostnadsestimat, har vi laget IN Project Setup and Cost Estimation - Norwegian. Oppsettet er tilpasset formatet Innovasjon Norge etterspør kostnadsestimatene i alle sine søknader.

For å fylle inn vedlegget må dere strukturere prosjektet i hovedaktiviteter, delaktiviteter og leveranser. Hver delaktivitet kan ha en varighet, arbeidsbelastning (person-måneder) og innkjøp knyttet til seg. Videre instruksjoner for hvordan dere bruker malen ligger i fanen «Instruksjon». Et eksempel på hvordan et ferdig utfylt vedlegg kan se ut finner dere her: IN Project Setup and Cost Estimation Example: Entrepedia - Norwegian.

Når all informasjon er lagt inn vil malen automatisk generere tallene dere trenger til den elektroniske søknaden til Innovasjon Norge i fanen "Kostnadsoverslag". For å lage vedlegg 3 til selve søknaden genererer dere et pdf-dokument av fanen «Overordnet plan» og gir vedlegget navnet: "Vedlegg 3: Prosjektoppsett og kostnadsoverslag".

Vedlegg 4: Finansiell modell med og uten prosjekt

I de fleste søknadene må dere vise den finansielle effekten av tilskuddet i tillegg til et likviditetsbudsjett i prosjektperioden pluss 2 år i etterkant. Vår anbefaling er å svare på begge disse spørsmålene med å lage 2 finansielle modeller; en med og en uten tilskudd/lån og kombinere disse. Nøkkeltallene fra de finansielle modellene, i tillegg til andre KPI’er dere mener er relevante sammenlignes grafisk i et dashboard.

Vedlegget kan gjerne sendes som Excel fil til Innovasjon Norge, slik at de på en god måte kan vurdere om dere har modellert på en fornuftig måte, og danne seg et helhetsbilde. Husk at tilskudd fra Innovasjon Norge skal være akselererende eller muliggjørende, pass på at dette kommer godt frem i modellene deres!

Vi anbefaler at dere sender inn modellen i Excel-format, slik at jobben til saksbehandler blir så enkel som mulig.

For å lette arbeidet med modelleringen, og innsendingen av vedlegget, anbefaler vi at dere kombinerer to finansielle modeller inn i en Excel fil, og lager et dashboard som tydelig får frem forskjellene før dere starter å modellere effekten av prosjektet.

Slik gjør dere det:

 1. Bruk versjonen av den finansielle modellen dere styrer etter i dag som utgangspunkt. Dersom dere ikke allerede har en så er det på høy tid å lage nå. Da kan dere bruke malen Financial Model.
 2. Lag en kopi av utgangspunktet.
 3. I kopien, legg til et post- eller prefiks i alle fanenavnene, for eksempel : Costs – Project.
 4. Flytt alle fanene (med post eller prefiks) fra kopien og inn i utgangspunktet. Knytningene mellom fanene skal på denne måte være ivaretatt.
 5. Etabler et nytt Dashboard der dere kopierer inn grafene fra de to modellene dere skal sammenligne. Hensikten er å grafisk sammenligne modellen med og uten tilskudd. Legg til KPI-er dere mener er relevante for søknaden (for eksempel antall nye kunder som et resultat av tilskudd)
 6. Modeller effekten av prosjektet i fanene med post eller prefiks. Fanene fra utgangspunktet skal være urørte.

Vurder effekten på sammenlignings-dashboardet.

Som et eksempel finner dere her et eksemplet på en slik sammenligneing som var brukt som vedlegg 4 i en søknad om ekstraordinært innovasjonstilskudd: Financial Model Effects of Grant Example: Entrepedia - Norwegian.

Vedlegg 5: Årsregnskap foregående år

Dette er et vedlegg Innovasjon Norge krever for alle sine søknadstyper med unntak av markedsavklaringstilskudd.

Vedlegg 6: Siste perioderegnskap

Siste perioderegnskap henter dere fra regnskapssystemet. Hvis dere har en regnskapsfører, anbefaler vi at vedkommende gjør dette siden det er litt mer tillitsskapende hvis det er skrevet ut av en regnskapsfører.

Steg 5: Skriv selve søknaden

Etter at alle 6 vedlegg er ferdig laget er det på tide å skrive selve søknaden. For å hjelpe dere med dette har vi laget søknadshjelpere for alle ordningene til Innovasjon Norge. Disse finner dere i kapitlene om de ulike ordningene litt lengre nede i modulen. Vi anbefaler dere å bruke hjelperen når dere utarbeider selve søknaden.

Teksten fra hjelperen, samt nøkkeltall og aktiviteter fra vedlegg 3, kopieres inn i søknadsportalen til Innovasjon Norge på Steg 7.

Gjør selve søknaden så kort og konsis som mulig. Saksbehandleren må lage en innstilling til beslutning, så skriv det slik at saksbehandler enkelt kan kopiere tekst fra søknaden og inn i innstillingen.

Bruk fagspråk i søknaden. Hvis fagtermer gjør at dere kan være presise og kortfattet, bruk fagtermer fremfor buzzwords.

Skriv søknaden på norsk. Alle søknadene kan leveres på norsk og engelsk, men vi har hørt at flere selskap har blitt bedt om å skrive søknaden på norsk.

Hvis dere søker om tilskudd, gjelder også disse generelle rådene:

 • Prosjektet må være avgrenset
 • Prosjektet må være innovativt og innbefatte risiko
 • Tilskudd fra Innovasjon Norge er utløsende og/eller akselererende
 • Dere må vise gjennomføringsevne
 • Oppgi kildene dere har benyttet i søknaden.

Vi har nevnt det tidligere også, men en felle som mange kan gå i er å beskrive det hele som en enkel utfordring med lav risiko. For å få støtte på prosjektet ha betydelig innovasjonshøyde samt at støttet må være utløsende eller ha betydelig akselererende effekt for prosjektet.

Som et eksempel finner dere her Entrepedias sin ferdig utfylte søknadshjelper for ekstraordinært innovasjonstilskudd: IN Extraordinary Inovation Grant Application Example: Entrepedia - Norwegian.

Steg 6: Møte 2 med saksbehandler

Når dere er ferdig med å fylle ut søknadshjelperen bør dere legge hente frem prosjektsøknaden dere startet på under Steg 3 og legge inn alle data fra søknadshjelperen og tall og tekst fra vedlegg 3. Lagre denne og ta ut et .pdf versjon og send denne sammen med alle 6 søknadsvedleggene til saksbehandleren. Be om få tilbakemelding og gjør eventuelle korreksjoner. Merk at dere er avhengig av saksbehandlerens velvilje for å få dette til, det er ikke noe dere har rett på.

Steg 7: Send inn søknaden

Etter at siste korreksjoner er gjort, overfører dere på nytt teksten fra søknadshjelperen samt tall og tekst fra vedlegg 3 inn i søknadsportalen til Innovasjon Norge, legger ved alle vedleggene, gjennomfører nødvendig kvalitetsikring og trykker send😊. Kontakt gjerne saksbehandler og fortell at det er gjort og at dere håper vedkommende er den som «plukker opp» deres søknad.

Steg 8: Proaktiv oppfølging

Ikke plag saksbehandleren for mye, men vi anbefaler å kontakte saksbehandleren jevnlig (f.eks. annenhver uke) for å høre status på søknadsbehandlingen. Saksbehandler vil underveis typisk be dere om å sende utfyllende informasjon. Sørg for å oversende det som etterspørres raskt og effektivt.

Steg 9: Panelvurdering

Søknader om Innovasjonsprosjekt over 4 MNOK, og som passerer den innledende vurderingen, blir gjenstand for en vurdering fra et rådgivende panel. Dette er et panel satt sammen av selvstendige eksterne personer som har forutsetninger til å vurdere søknaden både teknisk og kommersielt. Panelet oppnevnes av Innovasjon Norge, men saksbehandler vil typisk spørre dere om innspill/forslag på paneldeltakere. Bruk prosjektpresentasjonen når dere skal presentere for panelet.

Vurderingskriteriene for søknadene til Innovasjon Norge er relativt like på tvers av ordningene. Uansett hvilken ordning dere søker på, bør dere etterstrebe å gi svar på vurderingskriteriene som benyttes av rådgivende panel for Innovasjonsprosjekter. Disse er:

 • Problemstilling og mål:
  • Prosjektet adresserer et problem som er verdt å løse.
  • Problemstillingen som prosjektet skal løse er tydelig og godt beskrevet.
  • Om målet med prosjektet er godt beskrevet og om det henger sammen med problemstillingen.
 • Prosjektkvalitet
  • Prosjektplan, inklusiv framdriftsplan.
  • Hovedaktivitetene eller arbeidspakkene i prosjektet.
  • Beskrivelse av FoU-utfordringene (og hvordan disse er tenkt løst).
  • Håndtering av immaterielle rettigheter.
  • Nøkkelressurser/teamet internt i bedriften for gjennomføring av prosjektet.
  • Samarbeid med andre og eventuelle partneres rolle i prosjektet.
 • Innovasjonshøyde
  • Konkurrerende løsninger på markedet.
  • Alternative måter å løse problemet på.
 • Markedspotensial
  • Det er et marked for løsningen, både nasjonalt og internasjonalt.
  • Bedriften har en realistisk plan og forutsetning for å nå et definert marked.
  • Bedriften har en troverdig forretningsmodell for prosjektet.
  • Prosjektet vil bidra til varig økonomisk lønnsomhet i bedriften og styrket konkurransekraft.
 • Miljø og samfunnseffekt
  • Hvorvidt prosjektet adresserer definerte samfunnsutfordringer.
  • Hvorvidt prosjektet har miljøeffekt når løsningen realiseres i markedet. Det skal vurderes om løsningen er betydelig bedre for miljøet enn beste tilgjengelige teknologi (gjelder særlig miljøteknologiordningen).
  • Hvorvidt prosjektet har samfunnseffekter ut over miljøeffekt – sammenliknet med konkurrerende løsninger.
  • Hvorvidt søkers egen vurdering av prosjektets miljø- og samfunnseffekt er troverdig.
 • Gjennomføringsevne:
  • Bedriften har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet og kommersialisere løsningen når den er ferdig
  • Bedriften har tilfredsstillende eierskap, styre og ledelse.
  • Prosjektet er godt forankret i strategier og hos styre/ledelse.
  • Bedriften har en realistisk plan for fullfinansiering av prosjektet

Hele listen, inkludert hvordan rådet setter karakterer finner dere her.

Tilslag på søknad

Først og fremst, nå må dere feire! 😊

Tilslaget kommer i form av et tilbudsbrev med godkjent kostgrunnlag, tildelt beløp, vilkår og informasjon om utbetalingsprosess.

Vi anbefaler dere å kontakte saksbehandleren deres, og gå gjennom brevet sammen med vedkommende. Dette er for å sikre et godt samarbeide videre og minimere eventuelle misforståelser.

En andel, størrelsen er avhengig av ordning, kan utbetales når Innovasjon Norge har mottatt:

 • Akseptert og underskrevet tilbudsbrev
 • Skriftlig bekreftelse på at prosjektet er igangsatt som planlagt
 • Dokumentasjon på at «særvilkår» i vedtaket (tilbudsbrevet) er oppfylt
 • Dokumentasjon på fullfinansiering er mottatt
 • Utbetalingsanmodning fra dere

Det er verdt å merke seg at akseptfristen for tilbudsbrevet, ikke er den samme som for utbetalingsfristen for resten av prosjektet. Utbetalingsfristen er tidspunktet dere senest må levere inn resterende dokumentasjon for å få utbetalingen. Fristen ligger i tidsrommet 4-8 måneder etter at dere har fått tilslag, og dere kan søke om utsettelse av denne hvis dere har utfordringer med å få på plass all dokumentasjonen.

Avslag på søknad?

Selv om dere har vært proaktive med saksbehandler, og vært raske og effektive med å ettersende informasjon, kan det være at dere får avslag.

Ved avslag fra Innovasjon Norge har dere ikke klagerett på avgjørelsen. Men, ikke fortvil. Ta kontakt med saksbehandleren dere har jobbet med og finne ut hvorfor dere ikke har fått støtte.

Når dere prater med saksbehandleren om den avslåtte søknaden, bruk de vanligste årsakene til avslag som utgangspunkt og finn ut hvordan vedkommende har vurdert deres søkad:

 1. Var innovasjonen i prosjektet for lav? Finnes mange gode alternativer på markedet?
 2. Var risikoen i prosjektet er for lav? Har dere feilet på at prosjektet og den endelige løsningen ser for enkel ut å få til, med resultat at støtten ikke er utløsende eller akselererende?
 3. Har selskapet gode nok forutsetninger for å gjennomføre prosjektet og/eller oppnå kommersielle resultater? Hva kunne vært bedre?
 4. Har prosjektgjennomføringen vært for dårlig beskrevet? Hva kunne vært bedre?
 5. Var de positive effektene av prosjektet for selskapet og samfunnet er for små eller dårlig beskrevet?

Bruk det dere lærer, og vurder om dere skal sende inn en ny søknad eller søke på en annen ordning. Denne gangen vil innsatsen være en brøkdel av den første innsende søknaden.

Har dere fulgt rådet vårt i introduksjonen til denne modulen om å bruke søknadsprosessen til å få alle selskapsdokumenter til å skinne, står dere også bedre rustet når dere skal møte nye kunder og investorer.

Oversikt over de viktigste ordningene til Innovasjon Norge

Oversikten dekker kun de mest generelle og viktigste ordningene.

Tilskudd til markedsavklaring

Markedsavklaringstilskudd skal hjelpe dere med å få testet om det finnes et marked for produktet deres og hvordan betalingsvilligheten er.

Viktige elementer

 • Maksimalt tilskudd: kr. 150.000,-
 • Opptil 100% av godkjente kostnader dekkes
 • Dekker interne og eksterne kostnader (50% kan utbetales på forskudd, resten ved godkjent sluttrapport)

Våre viktigste råd:

 • Søk denne ordningen hvis dere skal lage en MVP som dere skal diskutere med kunder, skal utvikle en forretningsmodell eller på andre måter skal jobbe med potensielle kunder.
 • Relativt lett å få støtte (i 2018 fikk 359 selskaper tilsagn blant 838 søkere, Kilde: Oppdragsgiverrapporten)
 • Selv om vedlegg til søknaden ikke blir vurdert, anbefaler vi likevel at dere lager vedleggene som en del av søknadsutformingen og tankeprosessen deres.

Etter at dere har gjennomført et markedsavklaringsprosjekt, og fått testet løsningen mot reelle kunder, kan dere søke på to alternative andre ordninger:

 1. Kommersialiseringstilskudd
 2. Oppstartslån

Merk at det ikke er påkrevd at du først har fått markedsavklaringstilskudd for å søke på disse ordningene.

Tilskudd til kommersialisering – fase 1

Kommersialiseringstilskudd skal hjelpe dere med å videreutvikle forretningsmodellen og utvikle de første prototyper.

Viktige elementer:

 • Maksimalt tilskudd: kr. 750.000,-
 • Opptil 75% av godkjente kostnader dekkes
 • Tilskuddet kan dekke både interne (lønn) og eksterne kostnader (inntil 50% kan utbetales på forskudd, 30% når minst 50% av prosjektkostnaden er påløpt, resten ved sluttrapport)

Våre viktigste råd:

 • Start gjerne med å utforme søknaden før dere er ferdige med prosjektet fra Markedsavklaringstilskudd, slik at denne raskt kan sendes inn når dere har konklusjonene fra Markedsavklarings prosjektet.
 • Gode prosjekter får som regel tilskudd (i 2018 fikk 246 selskaper tilsagn blant 581 søkere, Kilde: Oppdragsgiverrapporten)
 • På generelt grunnlag, prioriter dette tilskuddet i foran for oppstartslån i en tidlig fase av selskapsreisen.

Tilskudd til kommersialisering – fase 2, Covid-19 tiltak

Kommersialiseringstilskudd - fase 2 er for dere som har verifisert forretningsmodellen og skal videreutvikle selskap og produkt.

Viktige elementer:

 • Maksimalt tilskudd: kr. 750.000,-
 • Opptil 75% av godkjente kostnader dekkes
 • Tilskuddet kan dekke både interne (lønn) og eksterne kostnader (inntil 50% kan utbetales på forskudd, 30% når minst 50% av prosjektkostnaden er påløpt, resten ved sluttrapport)
 • Det kreves ekstern investor og profesjonelt styre.

Våre viktigste råd:

 • Søk denne ordningen for å videreføre prosjektet fra Kommersialiseringstilskudd – fase 1
 • Utarbeid søknaden mens dere holder på med fase 1, og søk slik at prosjektet for fase 2 kan starte når fase 1 er ferdig.
 • Fokuser prosjektet mot aktiviteter som skal gi dere rask vekst i kunder og inntjening.

Oppstartlån

Oppstartlån er alternativet til Kommersialiseringstilskuddet. Dere må dere velge om dere søker om kommersialiseringstilskudd eller oppstartlån.

Viktige elementer:

 • Maksimalt lån: kr. 2,400.000,-
 • Egenkapitalkrav på 25% av lånebeløpet
 • Utbetales i takt med innskudd av ny privat kapital
 • Rentefritt 2,5 år, deretter 3,95 % rente
 • Lånet er avdragsfritt, tilbakebetales i sin helhet etter 4 år
 • Betales ut i takt med den private kapitalen.

Våre viktigste råd:

 • Denne ordningen passer best for selskap som innen kort tid vil gå med tilstrekkelig overskudd.
 • Vi anbefaler Kommersialiseringstilskudd foran denne ordningen for selskap som planlegger for vekst med hjelp av ekstern kapital før lånet er innfridd.

Tilskudd til innovasjonskontrakter

Innovasjonskontrakter skal bidra med økt innovasjon ved å risikoavlaste prosjekter mellom dere og en kunde. Dette er en relativ bred ordning som kan passe for mange som har, eller holder på å etablere et kundesamarbeid.

Viktige elementer:

 • Krever samarbeid med en kundebedrift (norsk eller utenlandsk) eller offentlig institusjon
 • Støttebeløp kan støtte aktiviteter både hos dere og kundebedriften
 • Gjennomsnittlige støttebeløp per innvilget prosjekt (2018): kr. 2.180.000,-
 • Det er ingen formelle krav til matching med privat kapital, men det er vanlig at Innovasjon Norge krever en matching med minst like mye i ny privat kapital som tilskuddet
 • Dere kan velge å først søke på et forprosjekt, eller direkte søke på et hovedprosjekt

Våre viktigste råd:

 • Sørg for å få markedsavklaringstilskudd samt kommersialiseringstilskudd/oppstartlån før dere vurdere å søke om tilskudd til innovasjonskontrakt
 • Innovasjon Norge vil være opptatt av om dere har utnyttet mulighetene med Skattefunn før eller parallelt med en Innovasjonskontrakt
 • Vurder muligheten for om en innovasjonskontrakt kan være en katalysator/verktøy når dere skal finne første kunde

Innovasjonslån

Innovasjonslån egner seg best for selskaper som allerede har en inntjening, og kan håndtere lån.

Viktige elementer:

 • Dekker normalt opp til 50% av kapitalbehovet i et prosjekt.
 • Kan kombineres med lån fra annen bank
 • Begrenset oppad til 50MNOK.
 • Opp til 15 års avdragstid, rente og avgiftsfritak kan søkes om.

Våre viktigste råd:

 • På generelt grunnlag, bør dere være forsiktige med å ta opp lån
 • Ordningen egner seg best for vekstselskaper som skal finansiere et avgrenset prosjekt, bygg, maskiner eller tilsvarende.
 • Hvis dere har betjeningsevnen, kan dette være et element i en total-løsning der dere kombinerer dette med andre tilskudd, banklån eller eksterne investorer.

Veskstgarantiordningen

Vekstgarantiordningen er for vekstselskaper, hvor selskapets bank har gjort en vurdering om at selskapet ikke har tilfredsstillende sikkerhet for å oppnå best mulig finansiering. Her kan dere lese detaljer om Vekstgarantiordning.

Viktige elementer:

Våre viktigste råd:

 • Hvis dere har besluttet å finansiere selskapsutviklingen gjennom et banklån, anbefaler vi at dere å søke denne ordningen. Dette er uavhengig av hva dere planlegger å benytte kapitalen til.

Tilskudd til miljøteknologi

Ordningen retter seg mor bedrifter som kan svare godt på spørsmålet: Hvordan bidrar vårt prosjekt til å løse et miljøproblem»

Viktigste elementer:

 • En bred ordning for bedrifter i mange faser og størrelser
 • Et bredt utvalg av kostnader kan inkluderes i søknaden
 • Støtte opp mot 80 % av kostgrunnlaget som en kombinasjon av støtte og lån
 • Øvre begrenset av statsstøttereglementet.

Våre viktigste råd:

 • Søk denne ordningen hvis prosjektet har en sterk, direkte og målbar effekt på miljørelaterte utfordringer.

Ekstraordinært innovasjonstilskudd 2020 - Covid 19 tiltak

Ordningen er et Covid-19 tiltak. Den er bred med tanke på innhold og er etablert for at selskap skal komme seg styrket gjennom Covid19 epidemien.

Viktigste elementer:

 • En bred ordning for bedrifter i mange faser og størrelser
 • Støtte opp mot 80 % av kostgrunnlaget som en kombinasjon av støtte og lån
 • Øvre begrenset av statsstøttereglementet.

Våre viktigste råd:

 • Selv om ordningen er generell og bred, er kravene til innovasjonsgrad, gjennomføringskapasitet, effekt og akselererende effekt uendret. Dere må fortsatt svare godt, og eksplisitt, på disse kravene i en slik søknad.

Regionale distriktsmidler og fylkeskommunale støtteordninger

Det finnes muligheter til også å søke regionale distriktsmidler. Dere kan søke om forprosjekt og prosjekt gjennom Innovasjon Norge Regionale Distriktsmidler.

Det finnes også en oversikt over regionale midler hos Regionalforvaltning.no Søk på deres fylke og se om det finnes relevante programmer for dere.

Kommentarer

Logg inn for å kommentere.