10 steg til en effektiv søknadsprosess

10 steg til en effektiv søknadsprosess

Sist oppdatert: 15.11.2022 Lesetid: 11 min
Den beste og sikreste veien til tilskudd fra Innovasjon Norge er ikke å skynde seg og skrive en søknad, lage vedleggene og sende dette inn. Å søke om støtte fra Innovasjon Norge innebærer en god del arbeid, og det er lurt å sikre at arbeidet dere legger inn gjør at søknaden treffer kravene til Innovasjon Norge.

For å oppnå dette bør dere gå gjennom stegene beskrevet under slik at dere både får utnyttet Innovasjon Norge sin tilgjengelighet og service-innstilling, og effektivt skrevet en vellykket søknad.


Steg 1: Rask avklaring og henvendelse til Vekst- og Gründersenteret

Selskaper som for første gang vurderer å søke på ordninger fra Innovasjon Norge og ikke er helt sikre på om de kan få støtte eller hvilken ordning som passer, vil få mye igjen for å starte en dialog med Vekst- og Gründersenteret eller tjenesten “rask avklaring”.

“Rask avklaring” nås ved å logge inn på raskavklaring.innovasjonnorge.no.

For å starte denne prosessen, er det hensiktsmessig å forberede en kortfattet prosjektpresentasjon som teamet jobber på sammen. Det holder å ferdigstille del 1 & 2 i prosjektpresentasjonen på dette tidspunktet.

Noen sentrale forutsetninger for at Innovasjon Norge kan gi støtte bør dekkes som et minimum:

 • Hvordan kan dere avgrense utviklingen av løsningen inn i et prosjekt, med definerte milepæler og innhold?
 • Hva er det nyskapende ved deres løsning? Hvordan gjør dere ting annerledes enn eksisterende løsninger? Innovasjonen kan dreie seg om alt fra tekniske løsninger til logistikk- eller forretningsmessige nyvinninger, eller løsninger som er mer bærekraftige enn dagens.
 • Hvilken ny innsikt eller kunnskap må prosjektet fremskaffe eller forskes på for at prosjektet skal bli vellykket?
 • Hva tilsier at dere kommer til å lykkes? For å få tilslag om midler må dere sannsynliggjøre at dere har gjennomføringsevne.
 • Hva er verdiskapningen for selskap, miljø og samfunn?
 • På hvilken måte vil et eventuelt bidrag fra Innovasjon Norge være utløsende eller til virkelig god hjelp for at prosjektet lykkes? Hvis dere egentlig vil klare å gjennomføre det uansett, er det liten grunn til at det offentlige skal finansiere det.

Når teamet er ferdig med del 1 & 2 i prosjektpresentasjonen kan dere lime inn teksten i portalen “rask avklaring” eller ta direkte kontakt med Vekst- og Gründersenteret. De vil da hjelpe dere å vurdere om dere kan få støtte og hvilken ordning som passer prosjektet deres.

De aller tidligste ordningene er Tilskudd til Markedsavklaring, Tilskudd til Kommersialisering eller Oppstartslån, så det er greit at dere har lest litt om disse før samtalen.

Hvis saksbehandleren fastslår at prosjektet deres neppe vil ha muligheter til å nå opp, bør dere revurdere prosjektet eller bruke tiden deres til å finne andre måter å hente finansiering på.


Steg 2: Utkast til prosjektpresentasjon

Hensikten er å ha et tilstrekkelig godt diskusjonsunderlag til et første møte med Innovasjon Norge sin saksbehandler.

Særlig viktig er det å finne en god måte å presentere nyskapningen i prosjektet (hva dere vil gjøre annerledes enn eksisterende konkurrenter), hvilken verdi vil deres løsning gi samfunnet, samt å sannsynliggjøre at dere har gjennomføringsevne.

Bruk gjerne Entrepedia sin presentasjonsmal, del 3, når dere lager deres egen. Ta en titt på presentasjonen som ble sendt av Entrepedia i forbindelse med en søknad om Ekstraordinært Innovasjonstilskudd, til inspirasjon.

Sørg for å gjøre en solid jobb med presentasjonen selv om dette bare er et foreløpig utkast. Presentasjonen er ment til å både gi et godt førsteinntrykk på saksbehandleren, være et godt utkast til vedlegg til søknaden og presentasjon ved en eventuell panelvurdering. Mange av elementene i presentasjonen vil også være nyttige i senere møter med mulige investorer. Bruk også utformingen av denne presentasjonen som en integrert del av strategi- og beslutningsprosessen internt i lederteamet og styret.

Husk at Innovasjon Norge ikke støtter aktiviteter eller prosjekter som vil bli gjennomført uavhengig av om det mottas tilskudd eller ikke. Hvis dere legger det frem som risikofritt, kan saksbehandler raskt konkludere med at dere ikke er støtteberettiget og heller bør søke om lån eller andre finansieringsformer.

Det er derfor sentralt at dere får frem hvorfor et tilskudd fra Innovasjon Norge enten er utløsende og/eller akselererende for prosjektet allerede nå. Sjekk gjerne også innholdet i prosjektpresentasjonen opp mot vurderingskriteriene for rådgivende panel.


Steg 3: Første møte med saksbehandler

Saksbehandler finner dere enten gjennom Vekst- og Gründersenteret, en kontakt som ble etablert når dere sendte inn “rask avklaring i steg 1, via regionskontoret til Innovasjon Norge eller direkte kontakt. Bruk gjerne nettverket deres til å få anbefalt gode saksbehandlere for den regionen dere tilhører og kontakt disse direkte.

Her finner dere en oversikt over Innovasjon Norge sine saksbehandlere sortert etter region med kontaktinformasjon.

Begynn med å sende en e-post der dere legger ved utkastet til prosjektpresentasjon og eventuelle referanser til innsendt materiell i “rask avklaring” og be om et møte.

Hvis dere opplever vanskeligheter med å få kontakt via mail, benytt dere av tjenesten "Rask avklaring", eller opprett en søknad under "Prosjekthjelpen" i Steg 4 og trykk “Melding til rådgiver". Alle henvendelser gjennom tjenestene blir fulgt opp.

Søknadsportalen er felles for de største ordningene til Innovasjon Norge, uavhengig om det er markedavklaringstilskudd, innovasjonskontrakt, oppstartslån eller en annen ordning. Dette kan være en utfordring siden ordningene har ulike vurderingskriterier. For å vite hva dere bør vektlegge i søknaden, bør dere derfor få veiledning av en saksbehandler før dere starter jobben med å skrive søknaden i Steg 6.

Det innledende møtet med saksbehandler bør ha følgende mål:

 • Presentere prosjektet og selskapet på en god måte
 • Få tilbakemeldinger på styrker og svakheter med prosjektet og forslag til endringer
 • Få råd om hvilken ordning dere bør søke på - DETTE ER VIKTIG!

Når dere vet hvilken ordning som er anbefalt for dere, finner dere råd og verktøy som er spesifikk for ordningen her:


Steg 4: Bli kjent i søknadsportalen

Hvis dere ikke allerede har opprettet søknad i steg 3, etabler en søknad i Innovasjon Norges elektroniske søknadsportal (BankID-innlogging). Her kan du klikke på " Start søknad" for å bli tatt videre til "Prosjekthjelpen".

Prosjekthjelpen er selve søknaden og det er her dere etter hvert må legge inn tekst, tall og vedlegg.

Søknadsskjemaene til Innovasjon Norge har 4 typer informasjon som skal fylles ut.

 1. Formalia og statisk selskapsinformasjon, slik som kontaktpersoner, organisasjonsnummer etc. som brukes for å identifisere selskapet, prosjektet og statistikk.
 2. Beslutningsunderlag i tekstlig format til saksbehandler.
 3. Søknadsbeløp, milepæler og finansiering.
 4. Vedlegg.


Steg 5: Lag vedlegg til søknaden

Innovasjon Norge ønsker at søknader skal være så korte og konsise som mulig. Samtidig ønsker saksbehandleren ofte mye detaljert informasjon langt utover de tegn-begrensingene som ligger i den elektroniske søknadsportalen.

Vår anbefaling er derfor at dere først som sist utarbeider et sett med vedlegg til søknaden som dere legger ved søknaden ved innsendelse. Da sparer dere både dere selv og Innovasjon Norge for mye tid i vurderingen og saksbehandlingen, samt at vi tror det øker sjansen for et positivt utfall. Ikke minst vil utformingen av innholdet i vedleggene hjelpe dere til å skrive en god og tydelig søknad.

Det er mulig å legge ved vedlegg til søknaden for alle ordningene.


Vedleggene vi anbefaler er:


Vedlegg 1: Selskapspresentasjon

Oppdater selskapspresentasjonen og legg denne ved som et vedlegg som generell bakgrunnsinformasjon. Bruk anledningen til å oppdatere denne.


Vedlegg 2: Prosjektpresentasjon

Basert på tilbakemeldingene fra saksbehandleren lager dere en oppdatert versjon av prosjektpresentasjonen. Ettersom prosjektet antagelig er sentralt for deres bedrift sin videre utvikling, oppfordrer vi dere til å bruke god tid på utarbeidelsen av prosjektpresentasjonen og å fundamentere den godt både i selskapets ledelse og styre.


Vedlegg 3: Prosjektoppsett og kostnadsoverslag

Vi har hørt fra Innovasjon Norge at søkere er flinke til å beskrive hvorfor et prosjekt skal gjøres og hva som er målene. Men ofte formidles det lite informasjon om selve prosjektet, arbeidspakkene og gjennomføringen. Vi anbefaler dere derfor å legge ved et relativt detaljert prosjektoppsett i søknaden.

For å støtte dere i å lage et oversiktlig prosjektoppsett og kostnadsestimat, har vi laget en mal: Prosjektestimering - Innovasjon Norge. Oppsettet er tilpasset formatet Innovasjon Norge etterspør for kostnadsestimatene i alle sine søknader. For Markedsavklaringstilskudd er det tilstrekkelig å bruke et forenklet prosjektestimeringsverktøy.

For å fylle inn vedlegget må dere strukturere prosjektet i hovedaktiviteter, delaktiviteter og leveranser. Hver delaktivitet kan ha en varighet, arbeidsbelastning (person–måneder) og innkjøp knyttet til seg. Videre instruksjoner for hvordan dere bruker malen ligger under fanen "Instruksjon" i malen. Et eksempel på hvordan et ferdig utfylt vedlegg kan se ut, finner dere her: Prosjektestimering - Innovasjon Norge eksempel.

Når all informasjon er lagt inn, vil malen automatisk frembringe tallene dere trenger til den elektroniske søknaden til Innovasjon Norge i fanen "Kostnadsoverslag". For å lage vedlegg 3 til selve søknaden, genererer dere et pdf-dokument av fanen "Overordnet plan" og gir vedlegget navnet: "Vedlegg 3: Prosjektoppsett og kostnadsoverslag".


Vedlegg 4: Finansiell modell med og uten prosjekt

I de fleste ordningene må dere vise den finansielle effekten av tilskuddet i tillegg til et likviditetsbudsjett i prosjektperioden pluss 2 år i etterkant. Vår anbefaling er å svare på begge disse spørsmålene ved å lage to finansielle modeller: én med og én uten tilskudd/lån og deretter kombinere disse. Nøkkeltallene fra de finansielle modellene, i tillegg til andre KPI-er dere mener er relevante, bør her sammenlignes grafisk i et dashboard.

Vedlegget kan gjerne sendes som en Excel-fil til Innovasjon Norge, slik at de har en god måte å vurdere om dere har modellert de finansielle modellene på en fornuftig måte, og danne seg et helhetsbilde. Husk at tilskudd fra Innovasjon Norge skal være utløsende og/eller akselererende så pass på at dette kommer godt frem i modellene deres!

Vi anbefaler at dere sender inn modellen i Excel-format, slik at jobben til saksbehandler blir så enkel som mulig.

For å lette arbeidet med modelleringen, og innsendingen av vedlegget, anbefaler vi at dere kombinerer to finansielle modeller inn i en Excel fil, og lager et dashboard som tydelig får frem forskjellene før dere starter å modellere effekten av prosjektet.

Slik gjør dere det:

 1. Bruk versjonen av den finansielle modellen dere styrer etter i dag som utgangspunkt. Dersom dere ikke allerede har en så er det på høy tid å lage nå. Da kan dere bruke malen: Financial Model.
 2. Lag en kopi av utgangspunktet.
 3. I kopien, legg til et post- eller prefiks i alle fanenavnene, for eksempel : Costs – Project.
 4. Flytt alle fanene (med post eller prefiks) fra kopien og inn i utgangspunktet. Knytningene mellom fanene skal på denne måte være ivaretatt.
 5. Etabler et nytt Dashboard der dere kopierer inn grafene fra de to modellene dere skal sammenligne. Hensikten er å grafisk sammenligne modellen med og uten tilskudd. Legg til KPI-er dere mener er relevante for søknaden (for eksempel antall nye kunder som et resultat av tilskudd)
 6. Modeller effekten av prosjektet i fanene med post eller prefiks. Fanene fra utgangspunktet skal være urørte.

Vurder effekten på sammenlignings-dashboardet.Som et eksempel finner dere her en slik sammenligning som var brukt som vedlegg 4 i en søknad om ekstraordinært innovasjonstilskudd: Modellering av Tilskuddseffekt.


Vedlegg 5: Årsregnskap foregående år

Dette er et vedlegg Innovasjon Norge krever for alle sine søknadstyper med unntak av Tilskudd til Markedsavklaring.


Vedlegg 6: Siste perioderegnskap

Siste perioderegnskap henter dere fra regnskapssystemet. Dette bør gjøres av selskapets regnskapsfører da dette vil fremstå mest profesjonelt. Dette er heller ikke nødvendig for Tilskudd til Markedsavklaring.


Steg 6: Skriv søknaden

Når alle seks vedlegg er ferdig laget, er det på tide å skrive selve søknaden. For å hjelpe dere med dette, har vi laget søknadshjelpere og selvevalueringsskjemaer for alle de mest relevante ordningene til Innovasjon Norge. Disse finner dere i kapitlene litt lenger nede i modulen. Vi anbefaler dere å bruke hjelperen, og selvevalueringsskjemaet når dere utarbeider selve søknaden.

Teksten fra hjelperen, samt nøkkeltall og aktiviteter fra vedlegg 3, kopieres inn i søknadsportalen til Innovasjon Norge på Steg 8.

Gjør selve søknaden så kort og konsis som mulig. Saksbehandleren må lage en innstilling til beslutning, så skriv det slik at saksbehandler enkelt kan kopiere tekst fra søknaden og inn i innstillingen.

Bruk fagspråk i søknaden. Hvis fagtermer gjør at dere kan være presise og kortfattet, bruk fagtermer fremfor buzzwords.

Skriv søknaden på norsk. Alle søknadene kan leveres på norsk og engelsk, men vi har hørt at flere selskaper har blitt bedt om å skrive søknaden på norsk.Vi har nevnt det tidligere også, men en felle som mange kan gå i, er å beskrive det hele som en enkel utfordring med lav risiko. For å få støtte til prosjektet, bør det ha betydelig innovasjonshøyde samt at støtten må være utløsende eller ha betydelig akselererende effekt for prosjektet.

Som et eksempel finner dere her Entrepedia sin søknad på Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020 (Covid-19 ordning fra 2020): Ekstraordinært Innovasjonstilskudd - Søknad.


Steg 7: Andre møte med saksbehandler

Når dere er ferdig med å fylle ut søknadshjelperen, må dere hente frem prosjektsøknaden dere startet på under Steg 4 og legge inn alle data fra søknadshjelperen, samt tall og tekst fra Vedlegg 3. Last opp alle vedleggene der de naturlig hører hjemme, og de resterende kan dere laste opp på siste side i søknadsportalen (“Tilleggsinformasjon”) ved å svare ‘Ja’ på siste spørsmål (“Ønsker dere å laste opp dokumenter dere mener inneholder informasjon som er avgjørende for søknaden?”).

Nå er dere klare for å avtale et nytt møte med saksbehandler for å få tilbakemelding på søknaden slik at dere kan gjøre eventuelle korreksjoner. Send en melding til rådgiver ved å klikke på “Melding til rådgiver” oppe til høyre i søknadsportalen, eller ta direkte kontakt hvis dere har fått kontaktinformasjonen til rådgiveren deres.


Steg 8: Send inn søknaden

Etter at siste korreksjoner er gjort, overfører dere på nytt teksten fra søknadshjelperen samt tall og tekst fra vedlegg 3 inn i søknadsportalen til Innovasjon Norge, legger ved alle vedleggene, gjennomfører nødvendig kvalitetssikring og trykker send. Kontakt gjerne saksbehandler og fortell at det er gjort og at dere håper vedkommende er den som "plukker opp" deres søknad.


Steg 9: Proaktiv oppfølging og hjelp til saksbehandler

Dere bør ikke plage saksbehandleren for mye, men vi anbefaler å kontakte ham eller henne jevnlig (f.eks. annenhver uke) for å høre status på søknadsbehandlingen. Saksbehandleren på sin side skal nå etablere et beslutningsunderlag basert på deres søknad og klargjøre dette for Innovasjon Norge sin interne beslutningsprosess. Saksbehandler vil underveis typisk be dere om å sende utfyllende informasjon til søknaden for å få dette på plass. Deres viktigste jobb nå er å hjelpe saksbehandler gjennom å oversende det som etterspørres raskt og effektivt. Hvordan dere respondere på disse oppfølgingingsspørsmålene er en viktig del av saksbehandlers vurdering.

Dersom prosjektet deres retter seg mot en nisje eller et fag hvor det er begrenset kompetanse i Norge, kan det også være fornuftig å tipse saksbehandler om personer som kan bidra i rådgivende panel. Personene må selvsagt være inhabile til deres selskap.


Steg 10: Panelvurdering

Søknader om Innovasjonsprosjekt med over 4 MNOK i tilskudd, og som passerer den innledende vurderingen, blir gjenstand for en vurdering fra et rådgivende panel. Dette er et panel satt sammen av selvstendige eksterne personer som har forutsetninger til å vurdere søknadens tekniske og kommersielle elementer som ligger utenfor ekspertisen til Innovasjon Norge.

Panelet oppnevnes av Innovasjon Norge, men saksbehandler vil typisk spørre dere om innspill/forslag på paneldeltakere. Dere kan også gjerne være proaktive til å foreslå paneldeltagere hvis ikke saksbehandler spør om dette. Lag en kombinasjon av selskapspresentasjonen og prosjektpresentasjonene når dere skal presentere for panelet.Vurderingskriteriene for søknadene til Innovasjon Norge er relativt like på tvers av ordningene. Uansett hvilken ordning dere søker på, bør dere etterstrebe å gi svar på vurderingskriteriene som benyttes av rådgivende panel for Innovasjonsprosjekter. Disse er:

 • Problemstilling og mål:
  • Prosjektet adresserer et problem som er verdt å løse.
  • Problemstillingen som prosjektet skal løse er tydelig og godt beskrevet.
  • Om målet med prosjektet er godt beskrevet og om det henger sammen med problemstillingen.
 • Prosjektkvalitet
  • Prosjektplan, inklusiv framdriftsplan.
  • Hovedaktivitetene eller arbeidspakkene i prosjektet.
  • Beskrivelse av FoU-utfordringene (og hvordan disse er tenkt løst).
  • Håndtering av immaterielle rettigheter.
  • Nøkkelressurser/teamet internt i bedriften for gjennomføring av prosjektet.
  • Samarbeid med andre og eventuelle partneres rolle i prosjektet.
 • Innovasjonshøyde
  • Konkurrerende løsninger på markedet.
  • Alternative måter å løse problemet på.
 • Markedspotensial
  • Det er et marked for løsningen, både nasjonalt og internasjonalt.
  • Bedriften har en realistisk plan og forutsetning for å nå et definert marked.
  • Bedriften har en troverdig forretningsmodell for prosjektet.
  • Prosjektet vil bidra til varig økonomisk lønnsomhet i bedriften og styrket konkurransekraft.
 • Miljø og samfunnseffekt
  • Hvorvidt prosjektet adresserer definerte samfunnsutfordringer.
  • Hvorvidt prosjektet har miljøeffekt når løsningen realiseres i markedet. Det skal vurderes om løsningen er betydelig bedre for miljøet enn beste tilgjengelige teknologi (gjelder særlig miljøteknologiordningen).
  • Hvorvidt prosjektet har samfunnseffekter ut over miljøeffekt – sammenliknet med konkurrerende løsninger.
  • Hvorvidt søkers egen vurdering av prosjektets miljø- og samfunnseffekt er troverdig.
 • Gjennomføringsevne:
  • Bedriften har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet og kommersialisere løsningen når den er ferdig.
  • Bedriften har tilfredsstillende eierskap, styre og ledelse.
  • Prosjektet er godt forankret i strategier og hos styre/ledelse.
  • Bedriften har en realistisk plan for fullfinansiering av prosjektet

Hele listen, inkludert hvordan rådet setter karakterer finner dere her.

Les neste Tilskudd til Markedsavklaring

Hva er og hvordan søker dere Tilskudd til Markedsavklaring, "Markedsavklaringstilskudd" fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.