2. Offentlig finansiering

Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021

Sist oppdatert: 27.06.2021. Estimert lesetid: 4 minutter.

Ekstraordinært Innovasjonstilskudd ble til i 2020 som en del av regjeringens tiltak for å begrense skadevirkningene av Covid-19 pandemien for norsk økonomi. Innovasjon Norge fikk 2 milliarder kroner ekstra til tilskudds-tildelinger under ordningen i 2020, men dette er redusert til 600 millioner for 2021. Hovedmålgruppen er små og mellomstore gründer- og vekstbedrifter med internasjonalt potensiale.

Ordningen var svært populær i 2020 fordi rammene var store, det ble gitt betydelige tilskuddsbeløp (og med høyere støtteandel enn normalt) samt at det reelt ble stilt mindre strenge krav. I 2021 er nok denne ordningen tilnærmet “back to normal” hvor kravene og tilskuddsbeløp er sammenlignbare med Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen.

Ordningen har mye til felles med Tilskudd til Miljøteknologi og Tilskudd til Innovasjonskontrakt men har noen vesentlige forskjeller:

 • Tilskudd til Innovasjonskontrakter forutsetter et formelt samarbeid med en pilotkunde.
 • Tilskudd til Miljøteknologi forutsetter at prosjektet har en betydelig og kvantifisert miljøgevinst.
 • Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021 har ikke krav om pilotkunde eller at prosjektet har en kvantifisert miljøgevinst (selv om dette alltid er en fordel).


Rammevilkår for ordningen:

 • Tilskuddene som gis er ofte i størrelsesorden 5-7 millioner, men kan unntaksvis (for svært gode prosjekter) kunne bli opp mot 10-20 millioner.
 • Opptil 50% av godkjente kostnader dekkes (sjekke dette)
 • Egenfinansiering i form av likviditet, egenkapital eller lån må dokumenteres.


Våre viktigste råd:

 • Ta kontakt med Innovasjon Norge i forkant av søknadsprosessen og diskuter med dem om dere bør søke på denne ordningen eller alternativt på Tilskudd til Innovasjonskontrakt eller Tilskudd til Miljøteknologi.
 • Dersom prosjektet deres ikke har et betydelig miljøaspekt og dere heller ikke har en pilotkunde som er villig til å inngå et forpliktende samarbeid, er dette den beste ordningen. Husk bare at siden dette er en ekstraordinær og kortsiktig ordning (foreløpig kun for 2021) så er faren betydelig for at “kassa er tom” før deres søknad kommer til behandling.
 • Det er en stor fordel, men ikke et absolutt krav, å ha samarbeid med en eller flere kunder i prosjektet.
 • Som for de andre innovasjonsprosjekt-ordningene så det er nødvendig å svare godt også på kriteriene om utløsende effekt, internasjonal potensiale og innovasjonshøyde.
 • Dersom dere som selskap er relativt solide så vil Innovasjon Norge typisk vurdere et Innovasjonslån som et alternativ (eller supplement) til å gi tilskudd og de vil typisk ta opp dette temaet med dere underveis i søknadsbehandlingen. Forbered dere på hvordan dere skal argumentere for at de bør tilby dere mest mulig tilskudd uten å være helt avvisende til at deler av støtten kan komme i form av lån.
 • Vi oppfordrer på det sterkeste til å kun søke prosjekter dere har planlagt å gjøre uansett, og hvor denne ordningen kan akselerere dere.


Hvordan effektivt søke Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021?

I tabellen under finner dere våre forslag til hvordan dere tilpasser vår 10 steg for en effektiv søknadsprosess for å lykkes med søknad om Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021

Steg Innhold Tilpasning
#1 Henvendelse til Vekst- og Gründersenteret Som forberedelse til samtalen, bør du lese deg opp på Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021 hos Innovasjon Norge.
Dersom dere allerede har kontakt med en saksbehandler i Innovasjon Norge fra tidligere så er det mere hensiktsmessig å kontakte vedkommende direkte. Sjekk ut om denne ordningen er den rette for prosjektet eller om det kan være andre ordninger som kan være mere egnet.
#2 Utkast til Prosjektpresentasjon Ingen endring.
#3 Første møte med saksbehandler Ingen endring.
#4 Bli kjent i søknadsportalen Ingen endring.
#5 Lag vedlegg til søknaden Ingen endring.
#6 Skriv søknaden Skriv søknaden i denne hjelperen som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadssiden.
Bruk dette egenvurderingsskjemaet underveis for å gjøre en egenvurdering av søknaden.
#7 Andre møte med saksbehandler Ingen endring.
#8 Send inn søknaden Ingen endring.
#9 Proaktiv oppfølging og hjelp Ingen endring.
#10 Panelvurdering Relevant dersom dere søker om mer enn 4 millioner i tilskudd.


Lykke til med søknaden!


Mulige ordninger etter Ekstraordinært Innovasjonstilskudd:

Les neste:Innovasjonslån
Hva er og hvordan søker dere innovasjonslån fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.