Lån eller tilskudd?

Lån eller tilskudd?

Sist oppdatert: 28.07.2022 Lesetid: 6 min


Når er det fornuftig å søke lån fra Innovasjon Norge i stedet for tilskudd?

Det er dessverre ikke et entydig svar på dette, men vi skal forsøke å hjelpe dere et stykke på vei. Det er to ulike perspektiver dere må forholde dere til:

 1. Hvordan Innovasjon Norge vurderer om lån eller tilskudd passer best for prosjektet eller selskapet deres.
 2. Hvordan dere selv bør vurdere lån versus tilskudd.

Den åpenbare fordelen med lån er at Innovasjon Norge typisk kan gi 2 til 3 ganger mer i lån enn i tilskudd, samt at det er friere hva dette lånet kan benyttes til. Den åpenbare fordelen med tilskudd er at det ikke skal tilbakebetales.

Det er også viktig å være klar over at det først og fremst er selve prosjektet Innovasjon Norge vurderer i sammenheng med tilskudd. For lån er det derimot selskapet som vurderes.

Søknadskriteriene for tilslag på lån og tilslag for tilskudd er grunnleggende identiske. Dette henger både sammen med oppdraget til Innovasjon Norge om å støtte nytt norsk næringsliv og rammeverket de har å forholde seg til gjennom statsstøtteregelverket.

Men, siden låneordningene har mye mer kapital tilgjengelig i forhold til tilskuddsordningene, og at kapitalen mest sannsynlig blir tilbakebetalt, har saksbehandler større fleksibilitet i sin vurdering av søknaden.

Saksbehandler kommer derimot til å legge vekt på betjeningsevne. Beskrivelsen av selskapet, kommersielle aktiviteter og gjennomføringsevne er viktige punkter for dette.

Saksbehandler kan også være positiv til å inkludere relativt mange aktiviteter som ikke direkte inngår i prosjektet slik som ekstra likviditet, aktiviteter mot kunder og tilsvarende. Den eneste harde begrensingen er at lånet ikke skal gå til drift av selskapet.


Hvordan vurderer Innovasjon Norge lån versus tilskudd?

Innovasjon Norge vurderer sine låneordninger forskjellig fra sine tilskuddsordninger.

 • Prosjekter med høy risikoprofil blir som hovedregel rådet til å søke tilskudd. Spesielt gjelder dette dersom søker er et selskap i tidlig fase. For slike selskap er risikoen typisk veldig høy, samt at betjeningsevnen på lånet og evnen til å stille sikkerhet er lav.
 • Prosjekter med relativt sett lavere risiko blir gjerne forespeilet lån fremfor tilskudd. Fra et samfunnsperspektiv er det mer hensiktsmessig å tilby lån, ikke tilskudd, til selskaper som forventes å ha god betjeningsevne. Over tid vil flere selskaper har glede av kapitalen på denne måten.

Merk at det ikke er uvanlig at Innovasjon Norge kan tilby en kombinasjon av lån og tilskudd. Da vil dere typisk kunne få et tilskudd for de delene av prosjektet som er mest risikofylt og lån til resten.


Hvordan bør dere selv vurdere lån versus tilskudd?

Alt ellers likt så vil dere som selskap selvsagt foretrekke støtten i form av tilskudd, ikke lån. Vårt hovedstandpunkt er at lånefinansiering er en litt farlig finansieringsform i de første årene av selskapsreisen. Grunnene til dette er:

 • Lånet vil typisk måtte tilbakebetales med nye lån eller egenkapital fordi selskapet ikke rekker å få en positiv kontantstrøm innen lånet forfaller (ting tar oftest mye lenger tid enn dere tror).
 • Fremtidige investorer vil typisk mislike at dere har tatt opp lån og at kapital fra dem ikke bare skal finansiere fremtiden men også måtte dekke inn for "gammel moro".
 • Det er krevende å bygge et selskap. Håndteringen av et lån i tidlig fase med alt det innebærer av kausjonsansvar, tilbakebetalinger mm. er en unødig kompliserende faktor i en krevende selskapsreise.

På senere tidspunkter i selskapsreisen vil det kunne dukke opp situasjoner hvor det å motta et lån fra Innovasjon Norge er attraktivt. Og når en først skal skaffe seg et lån, er vilkårene (både renten og andre faktorer) fra Innovasjon Norge gunstige sammenlignet med hva du kunne fått i en bank (om da banken i det hele tatt ville tilbudt et slikt lån).

Nedenfor er det beskrevet en liste over situasjoner der et lån fra Innovasjon Norge kan være attraktivt:


Et lån på toppen av et tilskudd

I kjølvannet av en positiv beslutning om prosjekttilskudd så hender det at Innovasjon Norge selv tar initiativ til å tilby dere et lån i tillegg til tilskuddet. Størrelsesforholdet mellom et eventuelt lån og tilskudd er høyst individuelt, og er opp til saksbehandlers vurdering. Dette bør dere stille dere positive til under forutsetning av at det er overveiende sannsynlig at dere oppnår positiv kontantstrøm fra driften innen 3-4 år. Pass uansett på å samråde med selskapets styre og største investorer før dere takker ja til et slikt lån. Et lån fra Innovasjon Norge gjøre at dere kan utsette eller redusere størrelsen på neste kapitalinnhenting.


Selskapet er i "dødens dal"

De aller fleste selskaper havner minst en gang i "dødens dal". Dette er når dere har kommet et stykke på vei med produktet og tjenesten deres. Kanskje har dere til og med hentet kapital fra engleinvestorer eller andre tidligfaseinvestorer, men der det viser seg å ta mye lengre tid å få mange nok og store nok kunder og hvor dere sliter med å overbevise investorer til å investere større beløp i selskapet deres.

Hvis selskapet ikke har noe valg, så kan et lån være et godt alternativ. Innovasjon Norge vil imidlertid måtte vurdere om dere som selskap tilfredsstiller kriteriene, og de vil uansett kreve minst like mye i ny egenkapital fra aksjonærer som de vil tilby i lån. Det kan potensielt være et godt budskap til nye investorer at en investering utløser et betydelig lån fra Innovasjon Norge. Dette kan både gi investorene en følelse av å få “rabatt” og at Innovasjon Norge har “gått god for” selskapet.


Selskapets investorer er "slitne"

Selskap som har utviklet seg i flere år, og som har lykkes med å hente større mengder kapital fra investorer, vil likevel ofte havne i en situasjon hvor selskapet ikke utvikler seg i det tempoet som er blitt lovet. Tro oss, dette er regelen mer enn unntaket! Da risikerer man at selskapets investorer begynner å miste litt troen på selskapet og blir skeptiske til å investerer mer kapital. Dersom de eksisterende investorene har begynt å “flakke med blikket”, kan dere være sikre på at det vil smitte over på potensielt nye investorer. I en slik situasjon kan det være til uvurderlig hjelp å få på plass et større lån fra Innovasjon Norge. Deres eksisterende aksjonærer vil ganske sikkert se på dette som å “de-riske” og gire en ny investering fra dem.

Dersom dere som selskap ikke klarer å stille tilfredsstillende sikkerhet for lånet, vil Innovasjon Norge typisk kreve enten kausjon eller utkjøpsgaranti. Kausjon eller utkjøpsgaranti må da i så fall gis fra en eller flere av selskapets aksjonærer, som Innovasjon Norge finner å være solide nok til å være kausjonist eller utkjøpsgarantist. Innovasjon Norge vil kun kreve kausjon eller utkjøpsgaranti for opptil 50% av lånebeløpet.

Å stille som kausjonist innebærer at dersom selskapet kommer i en misligholdssituasjon av låneforholdet og ikke kan gjøre opp sine forpliktelser, kan Innovasjon Norge kreve å få dekket et eventuelt tap på en andel av fordringen fra kausjonisten(e).

Å stille opp på en utkjøpsgaranti innebærer at dersom selskapet kommer i en mislighetssituasjon av låneforholdet og ikke kan gjøre opp sine forpliktelser, kan Innovasjon Norge kreve at utkjøpsgarantisten overtar en andel av lånefordringen på selskapet.

Siden kausjonisten/utkjøpsgarantisten typisk er en aksjonær/investor, vil en utkjøpsgaranti generelt være et bedre alternativ enn å være kausjonist. Dette er fordi aksjonæren, etter å ha gjort opp med Innovasjon Norge, vil sitte igjen med et låneforhold til selskapet. Om situasjonen i selskapet bedrer seg vil gjelden kunne gjøres opp. Om selskapet går konkurs, vil aksjonæren ha et krav i konkursboet.

At en eller flere aksjonærer stiller opp som kausjonist, eller utkjøpsgarantist, er en betydelig risiko og tilsvarende tjeneste til selskapet. Selskapet må derfor være forberedt på å betale en "rente" på kausjonsbeløpet/utkjøpsgarantibeløpet. Vi anbefaler at en slik rente er i størrelsesorden 10% for en kausjon og 6% for en utkjøpsgaranti


Innovasjon Norge som kreditor

Hvis dere skal ha lån, så er Innovasjon Norge den beste kreditoren dere kan få. De vil mest sannsynligvis ikke slå dere konkurs hvis dere ikke klarer å betale tilbake på forfallsdato. En utsettelse på tilbakebetalingen, hvis dere er i en skvis, er ikke umulig å få til så sant at dere kan sannsynliggjøre at situasjonen bedrer seg. En tilsvarende generøsitet kan dere ikke alltid forvente fra banker eller investorer. Dersom dere har valget mellom etablere en avtale med en investor som tilbyr et konvertibelt lån, eller lån fra Innovasjon Norge, så er et lån fra Innovasjon Norge å anbefale.

Dessverre er det slik at låneordningene til Innovasjon Norge er konstruert etter en tankegang hentet fra tradisjonell bankvirksomhet tilpasset tradisjonelle industri-næringer. For lån utover kr. 2.500.000,- krever de sikkerhet for minst 50% av lånebeløpet. Videre ønsker de at sikkerheten for lånet helst skal være likvide driftsmidler, eiendom, verktøy og lignende. Dette er en utfordring for de fleste mer "moderne" vekstselskaper der verdiene i selskapet typisk ligger i IP, antall brukere, markedsposisjon, fremtidig inntjening og tilsvarende. Det dere, og investorene, verdsetter høyt i deres eget selskap har dermed ofte en veldig begrenset verdi for Innovasjon Norge med tanke på sikkerhet for lån.

Innovasjon Norge kan gi lån opptil kr. 2.500.000,- uten sikkerhet. For beløp utover dette kreves sikkerhet for minst 50% av lånebeløpet. I Innovasjon Norge sin standard søknadsportal listes det opp følgende elementer som kan utgjøre sikkerhet for lån:

 • Fast eiendom
 • Festerett
 • Leierett
 • Kausjon
 • Realkausjon
 • Driftstilbehør
 • Landbruksløsøre
 • Fiskeredskaper
 • Utestående fordringer
 • Varelager
 • Motorvogner og anleggsmaskiner
 • Skip/fartøy
 • Akvakulturtillatelse
 • Aksjer
 • Annen sikkerhet
Les neste 10 steg til en effektiv søknadsprosess

Hvordan søke tilskudd eller lån fra Innovasjon Norge? Her får dere en 10 stegs prosess der dere får utnyttet Innovasjon Norges styrker, sikrer at dere ikke kaster bort tid på søknader samt hjelpemidler til utforming av selve søknaden.