Om Innovasjon Norge

Om Innovasjon Norge

Sist oppdatert: 28.07.2022 Lesetid: 6 min


På vegne av den norske stat bidrar Innovasjon Norge til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom å tilgjengeliggjøre kapital, kompetanse og nettverk.

I motsetning til investorer, tar ikke Innovasjon Norge eiendeler i investeringsobjektene, men tilbyr enten tilskudd eller lån. Likevel vil dere oppleve at søknader om tilskudd eller lån i stor grad blir vurdert på lik linje som en profesjonell investor ville vurdert en kapitalinvestering. Det er lurt å møte Innovasjon Norge og deres rådgivere som om de skulle vært selskapets første investor. Men, det er et par viktige forskjeller:

 • Lån eller tilskudd fra Innovasjon Norge skal risikoavlaste privat kapital og bidra til at selskapet kan ta større risiko ved å investere mer i produkt- eller markedsutvikling enn de ellers ville kunne gjøre uten slikt lån eller tilskudd.
 • Målet med investeringene skal være verdiskapning i selskapet som søker, men også indirekte gjennom bidrag til nye arbeidsplasser (i og utenfor selskapet), eksport, økte skatteinntekter, forbedret bærekraft og samfunnsnytte.

De viktigste vurderingskriteriene Innovasjon Norge har når de skal vurdere et tilskudd eller lån er:

 1. Prosjektets verdiskapningspotensial for selskapet og samfunnet.
 2. Produktet eller tjenesten sin nyhetsverdi/innovasjonsgrad. Løsningen må være vesentlig bedre enn det som finnes i dag.
 3. Selskapets evne til å gjennomføre prosjektet og skape de forventede resultater.
 4. At tilskuddet eller lånet bidrar til en mer ambisiøs satsing og/eller utløser mer kapital fra investorer.

På tross av at ordningene til Innovasjon Norge er mangeartet så er vurderingskriteriene mer eller mindre de samme, søknadsmalene ganske like og alle søknader behandles av en felles gruppe saksbehandlere.


Hva tilbyr Innovasjon Norge for oppstarts- og vekstselskaper?

Det mest kjente bidraget Innovasjon Norge gir til oppstarts- og vekstselskaper er økonomisk støtte. Denne støtten kan gis i form av tilskudd og/eller lån.

Innovasjon Norge tilbyr imidlertid mer enn bare penger. De viktigste ikke-finansielle ordningene dere kan dra nytte av er rådgivning, kompetanseheving i form av kurs og seminarer, samt bistand i form av nettverk og bedriftsklynger.

For rådgivning, er Vekst- og Gründersenteret et godt sted å starte. Dere kan enten ringe 22 00 25 00 (09.00-15.00 mandag til fredag) eller fylle inn et kontaktskjema. Saksbehandlerne i Vekst- og Gründersenteret bistår med diskusjoner på forretningsidé, hjelp til å identifisere hvilke ordninger dere bør søke på, detaljer for søknadsprosessene samt navigasjon i Innovasjon Norge sine prosesser. Hvis dere har behov for sparring og kompetanse på forretningsmuligheter og -utvikling, innovasjonsprosjekter, sikring av immaterielle rettigheter, internasjonal vekst og finansiering, vil dere bli guidet til andre ressurser som kan bistå dere. Personene på Vekst- og gründersenteret er også saksbehandlere for Tilskudd til Markedsavklaring.

Kompetansetiltakene til Innovasjon Norge spenner fra seminarer, digitale kurs og mentorprogrammer for uerfarne gründere til globale akseleratorer og eksportprogrammer. Mange av tiltakene kombinerer kompetanse- og nettverksbygging med potensielle investorer eller kunder. Med noen få unntak må dere søke om å få delta på kompetansetiltakene.

Innovasjon Norge har også en rekke tilbud om hjelp til å knytte nettverk, både med andre bedrifter, kompetanseaktører og investorer. Organisasjonen har også kontorer i mange av de viktigste internasjonale markedene, og kan bistå med kontakter, lokal forståelse og praktiske råd hvis dere ønsker å ekspandere dit.


Hvordan oppleves Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge er en organisasjon som i stor grad er orientert mot brukernes behov. Utfordringen er at organisasjonen er stor og dermed kan oppleves som uoversiktlig. Heldigvis kompenseres dette med at majoriteten av de ansatte er kompetente, imøtekommende og serviceinnstilte. Av den grunn bør dere ikke nøle med å ta kontakt hvis dere trenger veiledning eller har spørsmål. Dere kan forvente å få hjelp til å finne den rette ordningen for dere før dere søker, hjelp underveis i søknadsprosessen og etter tilslag eller avslag på søknaden.

Brukernes holdninger til Innovasjon Norge varierer en del. De selskapene som har mottatt penger av Innovasjon Norge, eller benyttet seg av andre tjenester med suksess, er overordnet positive, mens de som har fått avslag på sine søknader er overordnet negative. Sannheten er nok et sted midt mellom, og det er nok uansett slik at prosjekter som ikke fikk støtte, oftere fikk avslag på grunn av kvaliteten på prosjektet enn på grunn av saksbehandlingsfeil. Når det er sagt kan man redusere risikoen for saksbehandlingsfeil betraktelig gjennom å skrive gode søknader.

En kilde til frustrasjon hos noen søkere er at saksbehandlerne gjerne ber om mer informasjon enn det som etterspørres i det webbaserte søknadsskjemaet. Vi anbefaler å utvise forståelse for at saksbehandleren er forpliktet til å utarbeide et beslutningsgrunnlag av høy kvalitet, samt at dette er en god metode for saksbehandlerne å bli enda bedre kjent med selskapet og menneskene bak (slik en investor også ville gjort det). Spørsmålene som finnes i det webbaserte søknadsskjemaet er å anse som et minimum av det som må besvares, og er sjeldent tilstrekkelig for å få søknaden godkjent, i alle fall på søknader om betydelige millionbeløp.

Vi er overbevist om at de som velger å benytte Entrepedia sin søknadsprosess i mindre grad vil oppleve at saksbehandleren etterspør ytterligere informasjon.


Saksbehandlerens rolle

Saksbehandleren spiller en sentral rolle i behandlingen og vurderingen av søknader i Innovasjon Norge. Deres oppgaver omfatter blant annet:

 1. Innledende samtaler og eventuelt møter med mulige søkere for å gi råd om hvorvidt det er verdt å søke.
 2. Vurdere hvilke ordning som passer for prosjektene som kommer via søknadsportalen.
 3. Behandle den innsendte søknaden og etterspørre eventuell manglende/utfyllende informasjon.
 4. Sette sammen et eksternt vurderingspanel og gjennomføre panel-vurderingen (for søknader der dette er aktuelt).
 5. Lage innstilling til vedtak.
 6. Presentere forslag til vedtak for interne beslutningstakere.
 7. Fullføre avtaleverk sammen med søker for innvilgede søknader.

Vårt klare råd er derfor at dere etablerer kontakt med en saksbehandler tidlig i prosessen, både for å avklare om dere har sjanse til å nå opp med en eventuell søknad, og for å få bistand dersom det fremstår uklart hva slags informasjon Innovasjon Norge faktisk etterspør i selve søknaden. Det er ikke sikkert at den saksbehandleren dere hadde kontakt med innledningsvis, blir den som behandler selve søknaden, men sjansen for at dette skjer er relativt stor. Når en søknad er elektronisk innsendt, har saksbehandlere også anledning til å «plukke» søknader de har spesiell kunnskap om.

Merk at alle Innovasjon Norges saksbehandlere og eksterne eksperter er underlagt streng taushetsplikt så dere trenger ikke uroe dere for å dele informasjon fritt med dem.

Selskaper som har hatt interaksjon med Innovasjon Norge i sin selskapsreise har ofte etablert en verdifull relasjon til en saksbehandler som gjør samarbeidet med Innovasjon Norge enklere. Vi anbefaler alle selskaper som ikke allerede har et etablert forhold til en saksbehandler å forsøke å etablere dette som en del av søknadsprosessen.

For mange av ordningene til Innovasjon Norge vil det kunne stilles krav til ekstern kapital fra investorer, kunder eller partnere som en forutsetning for å få utbetalt tilskuddet/lånet. Kapitalen trenger imidlertid ikke være på plass på søketidspunktet, men den være på plass før pengene utbetales.

Hvis dere får tilbud om støtte før dere har fått deres første investor, kunde eller partner på plass, kan tilbudet fra Innovasjon Norge være et godt salgsargument i investorprosessen.

Les neste Lån eller tilskudd?

Skal dere søke lån eller tilskudd fra Innovasjon Norge? Lånet må betales tilbake på et tidspunkt, hvordan skal dere forholde dere til dette?