Tilskudd til Miljøteknologi

Tilskudd til Miljøteknologi

Sist oppdatert: 29.07.2022 Lesetid: 5 min

Miljøteknologiordningen gir tilskudd til utvikling, pilotering og demonstrasjon av ny miljøteknologi og gjelder både innovative produkter, produksjonsprosesser eller tjenester som løser et betydelig miljøproblem. Kjernen i prosjektet skal være forskning- og utvikling, men vil typisk også inkludere aktiviteter knyttet til pilotering og demonstrasjon.

Som for andre ordninger hos Innovasjon Norge er en av hovedmålsetningene med å gi tilskudd å styrke selskapets konkurransekraft internasjonalt. Men for denne ordningen er det viktig at prosjektet, ved å løse et betydelig miljøproblem, gir en samfunnsmessig avkastning som langt overstiger den bedriftsøkonomiske avkastningen.

I sin natur vil Miljøteknologiordningen i større grad være aktuelt for mer modne selskaper som skal gjøre sine produksjonsprosesser eller produkter mer bærekraftige. Men det er ingenting i veien for at yngre vekstselskaper kan søke ordningen så sant prosjektet tilfredsstiller kriteriene.

Ordningen har mye til felles med Innovasjonskontrakt, men har noen vesentlige forskjeller:

 • Tilskudd til Innovasjonskontrakter forutsetter et formelt samarbeid med en pilotkunde.
 • Tilskudd til Miljøteknologi forutsetter at prosjektet har en betydelig og kvantifisert miljøgevinst.


Rammevilkår for ordningen

 • Tilskuddene som gis er ofte i størrelsesorden 5-7 millioner, men kan unntaksvis (for svært gode prosjekter) kunne bli opp mot 10-20 millioner.
 • Ordningen kan finansiere ulike faser av et utviklingsprosjekt, men fokuserer på pilotering og demonstrasjon av teknologi.
 • Rundt 50% av de godkjente kostnadene dekkes.
 • Egenfinansiering i form av likviditet, egenkapital eller lån må dokumenteres.
 • Innovasjon Norge kan gi investeringsstøtte til første bruker.


Våre viktigste råd:

 • Ta kontakt med Innovasjon Norge i forkant av søknadsprosessen og diskuter med dem om dere bør søke på denne ordningen eller alternativt på Tilskudd til Innovasjonskontrakt.
 • Dersom prosjektet deres har et betydelig miljøaspekt, hvor dere samtidig trenger å bygge et pilot- eller demonstrasjonsanlegg så er dette den perfekte ordningen.
 • Vi anbefaler at dere gjennomfører prosjektet sammen med én eller flere pilotkunder. Det er en stor fordel, dog ikke et absolutt krav, å ha en kunde til å pilotere eller demonstrere løsningen deres som en del av prosjektet allerede når dere søker.
 • Dersom dere er har en kunde i prosjektet, kan kunden søke Finansiering til miljøinvesteringer i innovasjonsprosjekter for å dekke noen av sine merkostnader. Her kan dere samarbeide om å kvantifisere miljøgevinsten.
 • Det er avgjørende at dere gjennom søknaden får synliggjort betydelige (og kvantifiserte) miljøeffekter samt at selskapet har den nødvendige gjennomføringsevnen for å få tilskudd.
 • Dette er en ordning for litt mer modne selskaper så det er nødvendig å svare godt også på kriteriene om utløsende effekt, internasjonal potensiale og innovasjonshøyde.
 • Dersom dere som selskap er relativt solide vil Innovasjon Norge typisk vurdere et Innovasjonslån som et alternativ (eller supplement) til å gi tilskudd. De vil da typisk ta opp dette temaet med dere underveis i søknadsbehandlingen. Forbered dere på hvordan dere skal argumentere for at de bør tilby dere mest mulig tilskudd uten å være helt avvisende til at deler av støtten kan komme i form av lån.


Hvordan effektivt søke Tilskudd til Miljøteknologi?

I tabellen under finner dere våre forslag til hvordan dere tilpasser vår 10 steg for en effektiv søknadsprosess for å lykkes med å få tilslag på søknaden.


Steg Innhold Tilpasning
#1 Henvendelse til Vekst- og Gründersenteret Som forberedelse til pitchen, bør du lese deg opp på Tilskudd til Miljøteknologi hos Innovasjon Norge.
Dersom dere allerede har kontakt med en saksbehandler i Innovasjon Norge fra tidligere er det mer hensiktsmessig å kontakte vedkommende direkte. Sjekk ut om denne ordningen er den rette for prosjektet eller om det kan være andre ordninger som kan være mere egnet.
#2 Utkast til Prosjektpresentasjon Prosjektpresentasjonen må dekke miljøaspektet av prosjektet
#3 Første møte med saksbehandler Ingen endring
#4 Bli kjent i søknadsportalen Ingen endring
#5 Lag vedlegg til søknaden I tillegg til de 6 generelle vedleggene, lag et vedlegg som viser beregningsgrunnlaget for miljøgevinsten i sitt originalformat
#6 Skriv søknaden Skriv søknaden i denne hjelperen som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadssiden.
Bruk dette egenvurderingsskjemaet underveis for å gjøre en egenvurdering av søknaden.
#7 Andre møte med saksbehandler Ingen endring
#8 Send inn søknaden Ingen endring
#9 Proaktiv oppfølging og hjelp Ingen endring
#10 Panelvurdering Relevant dersom dere søker om mer enn 4 millioner i tilskudd


Lykke til med søknaden!Mulige ordninger etter Tilskudd til Miljøteknologi:

Les neste Innovasjonslån

Hva er og hvordan søker dere innovasjonslån fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.