Tilskudd til Miljøteknologi

Tilskudd til Miljøteknologi

Sist oppdatert: 10.03.2023 Lesetid: 3 min

Miljøteknologiordningen gir tilskudd til utvikling, pilotering og demonstrasjon av ny miljøteknologi og gjelder både innovative produkter, produksjonsprosesser eller tjenester som løser et betydelig miljøproblem. Kjernen i prosjektet skal være forskning- og utvikling, men vil typisk også inkludere aktiviteter knyttet til pilotering og demonstrasjon.

Som for andre ordninger hos Innovasjon Norge er en av hovedmålsetningene med å gi tilskudd å styrke selskapets konkurransekraft internasjonalt. Men for denne ordningen er det viktig at prosjektet, ved å løse et betydelig miljøproblem, gir en samfunnsmessig avkastning som langt overstiger den bedriftsøkonomiske avkastningen.

I sin natur vil Miljøteknologiordningen i større grad være aktuelt for mer modne selskaper som skal gjøre sine produksjonsprosesser eller produkter mer bærekraftige. Men det er ingenting i veien for at yngre vekstselskaper kan søke ordningen så sant prosjektet tilfredsstiller kriteriene.

Ordningen har mye til felles med Innovasjonskontrakt, men har noen vesentlige forskjeller:

 • Tilskudd til Innovasjonskontrakter forutsetter et formelt samarbeid med en pilotkunde.
 • Tilskudd til Miljøteknologi forutsetter at prosjektet har en betydelig og kvantifisert miljøgevinst.


Rammevilkår for ordningen

 • Tilskuddene som gis er ofte i størrelsesorden 5-7 millioner, men kan unntaksvis (for svært gode prosjekter) kunne bli opp mot 10-20 millioner.
 • Ordningen kan finansiere ulike faser av et utviklingsprosjekt, men fokuserer på pilotering og demonstrasjon av teknologi.
 • Rundt 50% av de godkjente kostnadene dekkes.
 • Egenfinansiering i form av likviditet, egenkapital eller lån må dokumenteres.
 • Innovasjon Norge kan gi investeringsstøtte til første bruker.


Hvordan effektivt søke Tilskudd til Miljøteknologi?

Les dere opp på Tilskudd til Miljøteknologi hos Innovasjon Norge. Dersom dere allerede har kontakt med en saksbehandler i Innovasjon Norge fra tidligere er det mer hensiktsmessig å kontakte vedkommende direkte. Sjekk ut om denne ordningen er den rette for prosjektet eller om det kan være andre ordninger som kan være mere egnet. Følg deretter 10 steg for en effektiv søknadsprosess.

Prosjektpresentasjonen må dekke miljøaspektet av prosjektet, så det må lages et vedlegg som viser beregningsgrunnlaget for miljøgevinsten. Skriv søknaden i denne hjelperen som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadssiden, og bruk dette egenvurderingsskjemaet underveis for å gjøre en egenvurdering av søknaden.

Nyttige verktøy og dokumenter


Våre viktigste råd:

 • Ta kontakt med Innovasjon Norge i forkant av søknadsprosessen og diskuter med dem om dere bør søke på denne ordningen eller alternativt på Tilskudd til Innovasjonskontrakt.
 • Dersom prosjektet deres har et betydelig miljøaspekt, hvor dere samtidig trenger å bygge et pilot- eller demonstrasjonsanlegg så er dette den perfekte ordningen.
 • Vi anbefaler at dere gjennomfører prosjektet sammen med én eller flere pilotkunder. Det er en stor fordel, dog ikke et absolutt krav, å ha en kunde til å pilotere eller demonstrere løsningen deres som en del av prosjektet allerede når dere søker.
 • Dersom dere er har en kunde i prosjektet, kan kunden søke Finansiering til miljøinvesteringer i innovasjonsprosjekter for å dekke noen av sine merkostnader. Her kan dere samarbeide om å kvantifisere miljøgevinsten.
 • Det er avgjørende at dere gjennom søknaden får synliggjort betydelige (og kvantifiserte) miljøeffekter samt at selskapet har den nødvendige gjennomføringsevnen for å få tilskudd.
 • Dette er en ordning for litt mer modne selskaper så det er nødvendig å svare godt også på kriteriene om utløsende effekt, internasjonal potensiale og innovasjonshøyde.
 • Dersom dere som selskap er relativt solide vil Innovasjon Norge typisk vurdere et Innovasjonslån som et alternativ (eller supplement) til å gi tilskudd. De vil da typisk ta opp dette temaet med dere underveis i søknadsbehandlingen. Forbered dere på hvordan dere skal argumentere for at de bør tilby dere mest mulig tilskudd uten å være helt avvisende til at deler av støtten kan komme i form av lån.

Mulige ordninger etter Tilskudd til Miljøteknologi:

Les neste Innovasjonslån

Hva er og hvordan søker dere innovasjonslån fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.