Vekstgarantiordningen

Vekstgarantiordningen

Sist oppdatert: 10.03.2023 Lesetid: 3 min

Det viktigste å vite om denne ordningen er at den styres av en kommersiell bank. Det er banken som leder an i søknadsprosessen og til slutt tar beslutningen om lånetilsagn. Innovasjon Norge sin rolle er å garantere for deler av sikkerheten og er selv ikke involvert i bankens beslutningsprosess.

Vekstgarantiordningen er aktuell dersom bedriften er en SMB og tilfredsstiller kravene til innovasjon og vekst. Typiske selskap som faller inn under ordningen er selskap som har betalingsevne, men av ulike årsaker ikke kan stille tilstrekkelig sikkerhet for lånet. Et eksempel er bedrifter som har lite materielle, men store immaterielle verdier i balansen. Selskapet er gjerne i sen seed-fase, eller i en fase der en ser for seg at neste kapitalinnhenting er en Serie A.

Rammevilkår for ordningen

 • Det er bankenes egne kredittrutiner som følges. Kredittverdigheten blir primært vurdert av banken ved å vurdere selskapets interne regnskap. Kredittrutinene varierer mellom bankene.
 • Det er minimal eller ingen kontakt med Innovasjon Norge. Søkeprosessen følger helt og holdent bankenes egne rutiner.
 • Det er bankene som har ansvar for å vurdere innovasjonskriteriene i tillegg til at dere selv må bekrefte dette som en del av tilslaget.
 • Ordningen er et supplement til et ordinært lån fra banken
 • Det kan innvilges opp til 4 millioner i lån gjennom ordningen, men det er svært vanlig å innvilge mer i kombinasjon med et annet lån fra banken, et såkalt kombinasjonslån.
 • Det er få formelle krav til hva midlene skal brukes til, men ordningen kan ikke brukes til refinansiering.
 • Innovasjon Norge garanterer for 75% av de opptil 4 millionene som er innvilget gjennom ordningen.
 • Løpetiden for nedbetalingslån er på inntil 10 år, med et minimum på ett år.
 • For driftskreditter er løpetiden på maks 3 år, men minimum ett år.
 • Banken krever tilleggssikkerhet for lån utover beløpet som Innovasjon Norge garanterer for. Dette er typisk sikkerhet i varelager, kundefordringer og kausjon fra eiere. Privatkausjon er noe som bankene ønsker å unngå.

Våre viktigste råd

 • Vekstgarantiordningen bør vurderes som et ordinært lån hos en bank. Derfor gjelder de samme rådene som er gitt i artikkelen: Lån eller Tilskudd?
 • Banken er langt mer finansielt orientert enn Innovasjon Norge. Dere bør derfor vente med å søke til dere har en ressurs, CFO eller CEO, med finansbakgrunn som både kan både språket og kan modellere selskapet deres etter bankens etterspørsel.
 • Ha tett dialog med styret og de største investorene i selskapet om intensjonen bak å søke lånefinansiering. Bankene legger stor vekt på informasjon om og fra investorene i løpet av kredittvurderingsprosessen.
 • Sørg for at dere har benyttet dere av Innovasjon Norge sine ordninger før dere går til banken for lån.
 • Ikke forsøk å “treffe” 4 millioner i lånesøknaden. Det riktige er å vurdere finansieringsbehovet i forbindelse med strategiske initiativ, og søke om finansieringen som kreves for å gjennomføre disse.
 • Vær klar over at det fort kan gå flere måneder fra første kontakt med banken til midlene eventuelt blir utbetalt.

Følgende banker er med i ordningen: