Forberedelser til Investorprosessen, Steg 1

Forberedelser til Investorprosessen, Steg 1

Sist oppdatert: 11.10.2022 Lesetid: 6 min

Hvis dere planlegger en investorprosess, er det nyttig for dere å lese gjennom artikkelen: Om investorprosessen, før dere går i gang med forberedelsene.

Når bør dere starte med forberedelsene til investorprosessen?

Jo lenger dere har kommet og jo mer dere har fått til før dere går til investorer, desto større er sannsynligheten for at dere lykkes. På den andre siden vil behovet for finansiering tvinge seg frem på et eller annet tidspunkt, uavhengig av hvor langt dere har kommet. I tillegg kan de rette investorene bidra mye til den videre utviklingen av selskapet. Det er derfor ikke sikkert at dere bør vente så lenge som overhodet mulig, og mye av forberedelsene til prosessen bør uansett gjennomføres som en del av jobben med å bygge selskapet.

Vi mener følgende bør være på plass før dere starter en kapitalinnhentings-prosess:

 1. Komplett gründerteam: Gründerne
 2. CV for alle ansatte (inkludert gründere)
 3. Har utnyttet mulighetene for relevant offentlig finansiering i tidlig fase: Finansiering i oppstartsfasen
 4. Et minimum viable product (MVP)
 5. En eller flere (pilot)kunder: Finn første kunde
 6. Hjemmeside
 7. Enkel finansiell modell: Financial Model
 8. Selskapspresentasjon (Company Profile)
 9. Investorpresentasjon og one-pager
 10. Oversikt over aksjer og opsjoner: Cap Table
 11. Datarom for Due-diligence
 12. Plan for gjennomføring av prosessen

De 8 første punktene i lista er omhandlet i andre deler av Entrepedia, og er forhåpentligvis allerede på plass.

Noen kommentarer til punkt 4 og 5:
Å lage en MVP og få de første kundene før første investormøte er enklere for et software-selskap enn et hardware-selskap. Lager dere et hardware produkt hvor det ikke er realistisk å ha fullført et MVP eller ha fått de første kundene på plass, blir det desto viktigere for dere å sannsynliggjøre for investorer at det er et behov i markedet for det dere utvikler, og at dere har kompetansen til å lage det.


For flere av ordningene omtalt i Offentlig finansiering, er det krav om egenfinansiering fra egenkapital eller midler fra en ekstern investor.

Den eksterne investoren trenger ikke være på plass når dere skal søke på ordningene, men investor må være på plass for å få utbetalt støttebeløpet hvis dere får tilslag. Tidsrommet dere har fra dere får tilslag, til dere må bekrefte at dere har ekstern investor på plass er 4-8 mnd. Dette tidsrommet kan dere også søke om å utvide.

Ideelt sett så klarer dere å legge opp investorprosessen slik til at dere treffer dette tidsrommet. Tilslaget vil være med på å gi dere legitimitet og tillit ovenfor investorene.


Sørg uansett for å gjøre en oppdatering/oppgradering av alt materialet slik at det skinner. De siste 4 punktene på lista vil vi komme tilbake til i de etterfølgende avsnittene.


Investorpresentasjon og one-pager

Noen investorer mener at det ikke er viktig at en startup bruker en investorpresentasjon når de henvender seg til dem, mens andre ønsker en detaljert forretningsplan på flere titalls sider med tekst. Vi mener en mellomting er det beste og at dere trenger 3 presentasjoner:

 1. Selskapspresentasjon (30-40 slides)
 2. Investorpresentasjon (8-12 slides)
 3. One-pager

Selskapspresentasjonen har dere antagelig laget for en god stund siden og brukt både i interne strategiske diskusjoner og mot kunder og samarbeidspartnere. Vi mener selskapspresentasjonen for et selskap i en tidlig fase bør inneholde alle aspekter ved selskapet inkludert selskapets strategi- og forretningsplan.

Investorpresentasjonen er ditt viktigste arbeidsverktøy i prosessen fra når dere begynner med investormøter. Den er en kortversjon av selskapspresentasjonen og bør være detaljert nok til at relevante investorer forstår selskapet, men uten for mange detaljer. I tillegg til å være en kortversjon av selskapspresentasjonen, vil den inneholde noen spesifikke elementer knyttet til investeringen. Den bør kunne leses på 5-10 minutter. Her finner dere en mal som inneholder all nødvendig informasjon.

Vi synes Sequoia Capital sin «Pitch Deck Template» er en fin guideline på hva en typisk investorpresentasjon i denne fasen bør inneholde.

Foundersuite har også laget en guide for å lage gode investorpresentasjoner som vi anbefaler dere å lese. Dere finner den her: Foundersuite: Ultimate Pitch Deck Guide

Emergence Capital har også laget en mal for investorpresentasjoner som vi synes er bra, men denne er mer omfattende og kan være nyttigere for senere investeringsrunder. Det skader dog ikke å ta en titt på denne også for inspirasjon allerede nå:

The Emergence Series A & B Pitch Deck Template

Hvis dere trenger mer inspirasjon, så har Airtable samlet sammen pitcher fra en mengde større selskap, inkludert Uber, Airbnb med fler HER.


Innholdet i Investorpresentasjonen bør være laget slik at den kan deles uten å måtte signere NDA (Non Disclousure Agreement) med motparten. Dette vil forenkle gjennomføringen av investor-prosessen betydelig.

Her er et eksempel på en investorpresentasjon vi mener er god:

Hensikten med en one-pager er å beskrive selskapet på en kort og effektiv måte og er en oppsummering (executive summary) av investorpresentasjonen. Det er denne dere hovedsakelig bruker når dere aller første gang henvender dere til mulige investorer for å få til et første møte

Her er et eksempel på one-pager som kan være til inspirasjon:


Cap Table

Et cap table er en oversikt over alle aksjer og aksjeopsjoner (og eventuelt andre elementer slik som tegningsretter, konvertible lån etc) i selskapet.

Vi har utarbeidet en mal for et cap table som dere kan bruke gjennom hele selskapsreisen. Den gir en totaloversikt over nåsituasjonen, viser all transaksjonshistorikk samt kan brukes til å modellere kommende emisjoner. Den inneholder også transaksjonshistorikken som er nyttig når dere årlig skal innrapportere til det offentlige Aksjonærregisteret.

Malen finnes her: Cap Table.

Kompleksiteten i malen kommer fra at den skal brukes i hele selskapsreisen. Vi anbefaler derfor å bruke den allerede fra etableringen, noe som også helt sikkert blir verdsatt også av kommende investorer.

Fra Cap Table malen tar du innholdet i oversikten "Top 10 Shareholders" og inkluderer i investorpresentasjonen.


Due-diligence datarom

Seriøse investorer vil på et gitt tidspunkt i prosessen alltid ønske å ta en gjennomgang av de viktigste selskapsdokumentene. Dette løses ved å lage et due-dilligence datarom.

Et due-diligence datarom er et virtuelt rom (fil-område) som samler alle dokumentene investorene skal få tilgang til i prosessen. Det finnes spesial-software for å administrere slike datarom, men vi anbefaler dere å gjøre det så enkelt som å dele for eksempel en Dropbox-folder og gir lesetilgang til investoren(e).

Datarommet bør dere ha laget så komplett som mulig før dere henvender dere til investorer. Hva datarommet bør inneholde ser dere under, en filstruktur dere kan benytte dere av finner dere her: Datarom template

Før dere deler datarom med en investor, bør (må) investoren ha signert en NDA.

Vi anbefaler dere å lage datarommet med følgende mappe-struktur. Hvis det ikke er innhold i alle elementene, la mappen være der tom slik at investoren ser at dere har tenkt på temaet.

 1. Investorpresentasjoner
 2. Generelt
  1. Vedtekter
  2. Stiftelsesdokument
  3. Cap table
  4. Aksjonæravtale
  5. Protokoller fra styremøter og generalforsamlinger (fra etablering til dags dato)
  6. Oversikt over opsjonsavtaler, vesting-avtaler, konvertible lån eller andre rettigheter til eierskap til selskapet
 3. HR
  1. Liste over ansatte med CV /oppdatert Linkedin profil
  2. Ansettelsesavtaler
  3. Opsjonsavtaler
  4. Oversikt over forsikring, pensjon og potensielt andre ordninger for ansatte
  5. Personalhåndbok *
 4. Økonomi
  1. Siste regnskap
  2. Budsjett inneværende år
  3. Finansiell modell for 3-5 år
  4. Oversikt over låneavtaler, leieavtaler, leasingavtaler eller andre kontrakter der selskapet er debitor
  5. Oversikt over eventuelle låneavtaler der selskapet er kreditor
  6. Oversikt over finansielle subsidier, støtteordninger eller incentivordninger selskapet mottar
 5. Salg
  1. Liste over alle kunder med info om:
   1. Antall produkter / lisenser / prosjekter
   2. Dato for inngåelse av lisens / kontrakt
   3. Gjeldende kontrakter
  2. Oversikt over kunde-pipeline
  3. Kvartalsvis forecast for 3 år brutt ned på enkelt-kunder der mulig
 6. Produkt
  1. Beskrivelse av alle produkter
  2. Oversikt over lisenser og rettigheter
  3. Komponent- og underleverandører til produktet
  4. Produkt Roadmap
  5. Oversikt over IPR
 7. Rettslig
  1. Oversikt over eventuelle rettsaker, søksmål eller krav som selskapet er involvert i, eller potensielt kan bli involvert i.
 8. Marked
  1. Resultat og beskrivelse av sist gjeldende strategiprosess
  2. Forretningsplan
  3. Liste over konkurrenter med kort begrunnelse om hvorfor, og deres posisjonering i forhold til disse

*Personalhåndbok er vanligvis ikke etterspurt


Plan for gjennomføring av investorprosessen

Gode forberedelser og en god plan for prosessen gir best forutsetninger for å lykkes. Planen behøver ikke å være komplisert. Vi har laget en mal som kan brukes som utgangspunkt for å lage deres egen: Investorplan - Tidligfase. Merk, denne planen har en stram tidslinje på 3 måneder, men den er gjennomførbar. Når dere legger opp planen, sørg for at dere ikke legger opp til møter midt i ferier, høytider eller andre tidsrom der investorene har begrenset kapasitet.

Avhengig av hvor bra caset blir oppfattet og hvor erfarent gründerteamet er, må dere regne med at prosessen vil ta minst 3-6 måneder. Dere må regne med at CEO (eller den som skal være hovedpersonen) i praksis vil bruke majoriteten av tiden sin på dette fram til pengene er på bok. Resten av teamet må bruke all sin tid på å utvikle selskapet videre slik at ting ikke stopper opp i denne viktige perioden av selskapets liv.

Les neste Hvordan finne og møte investorer, Steg 2-5

Hvordan identifiserer dere potensielle investorer og kommer i kontakt med disse? I denne artikkelen får dere en oversikt over de forskjellige typene investorer, hva dere kan forvente av de første investormøtene og ikke minst hvordan dere velger den investoren som er rett for dere.