Forhandlinger og lukking av prosessen, Steg 6-8.

Forhandlinger og lukking av prosessen, Steg 6-8.

Sist oppdatert: 19.08.2022 Lesetid: 9 min

Når dere har landet på hvilke investorer som er rett for dere, omtalt i Hvordan finne og møte investorer, Steg 2-5, gjenstår forhandlinger og formalisering av investeringen i selskapet deres. Denne artikkelen inneholder følgende steg:

Steg 6: Forhandlinger av vilkår og term sheet

Steg 7: Due-diligence

Steg 8: Fullføring (closing)

Steg 6: Forhandling av vilkår, term-sheet

Konkluderer dere med at investoren er rett for dere og investoren ønsker å være lead-investor, bør dere avslutte andregangsmøtet med å tilby investoren å signere en gjensidig NDA og deretter gi tilgang til due-diligence datarommet. Samtidig bør dere bli enige om en frist for investoren å komme med et utkast til et term sheet (bør ikke være mer enn 1 uke etter siste andregangsmøte er gjennomført). Vi har vedlagt en mal her: Term Sheet

Hvordan dere bør vurdere et term sheet er godt oppsummert i artikkelen: Betingelsene gründere bør forvente i et moderne «term sheet», og fellene du må unngå, fra Shifter og i artikkelen fra Alliance Venture: "Startup Investment terms"


Hvordan gjennomføre investeringen - direkteinvestering, konvertibelt lån eller SLIP?

Dette temaet er ikke nødvendigvis noe dere trenger å beslutte før avslutningen av prosessen. Det kan likevel være nyttig å sette seg inn i stoffet før investormøtene slik at dere er godt forberedt.

Direkteinvestering er å utstede nye aksjer mot oppgjør i kontanter. Dette er det vanligste alternativet og det du bør gjøre om du ikke har gode grunner til å velge en av de to andre alternativene.

Konvertibelt lån er et alternativ hvor investoren låner penger til selskapet med relativ varighet (f.eks. 2 år) og med en gitt årlig rente (f.eks. 10%), der investoren i stedet for å kreve pengene tilbake kan velge å konvertere lånebeløpet (inkl. påløpte renter) til en tilsvarende verdi i aksjer ved lånets utløpstid. Konverteringsprisen kan enten være avklart på forhånd (minst vanlig) eller være satt relativt til prisingen av aksjen ved en fremtidig emisjon med en gitt rabatt (f.eks. 20%).

Den vanligste grunnen til at man noen ganger velger å bruke konvertibelt lån i stedet for direkteinvestering, er at investor og selskap ikke blir enige om verdsettingen. Vi mener dette er et dårlig utgangspunkt for et lykkelig ekteskap, spesielt i en tidlig fase av selskapsreisen. Det er også andre viktige ulemper:

 • Selskapet må planlegge med to scenarioer;
  • i) investoren skal ha tilbakebetalt lånet med renter
  • ii) investoren konverterer
 • Fremtidige investorer vil typisk både mislike at penger de investerer skal gå til å tilbakebetale lån, samt også at långiver får konvertert lånet til aksjer med rabatt.

Vi fraråder derfor å bruke konvertibelt lån som alternativ i første investeringsrunde.

SLIP: Y-Combinator utviklet i 2013 konseptet SAFE, «Simple Agreement for Future Equity», som har blitt veldig populært i USA. SAFE har noen like mekanismer som et konvertibelt lån med tanke på verdivurdering, men det er ikke et lån som skal tilbakebetales.

StartupLab har i samarbeid med advokatkontoret SANDS utviklet en norsk variant av SAFE tilpasset norsk lovverk og rammevilkår. Det kalles SLIP og står for «Startup’s Lead Investment Paper». Her finner dere SLIP.

En SLIP lar en investor kjøpe seg en rettighet til å eie en minimum andel aksjer i selskapet, på en fremtidig verdivurdering innenfor definerte rammer. Siden verdivurderingen skjer i fremtiden vil det fremdeles være mulig for gründerne å insentivere tidlige ansatte ved å selge de aksjer til fortsatt lav pris. Dette gjør det enklere å kunne få nye ansatte inn som aksjonærer i selskapet noe som vi sterkt anbefaler at dere gjør. Les mer om hvordan du får de ansatte som medeiere her: Alle ansatte som medeiere. Dere kan lese mer om SLIP her: Introducing the SLIP: Norwegian Startup’s Lead Investment Paper

Prosessen for å gjennomføre en SLIP innebærer følgende formaliteter:

 • Siden SLIP er en avtale om en fremtidig kapitalforhøyelse må styret ha fått en generell kapitalforhøyelse-fullmakt fra generalforsamlingen før en SLIP kan undertegnes
 • Det er styret som forvalter fullmakten og det er således styret som skal godkjenne signering av SLIP-avtalen. (Avtalen kan i praksis undertegnes av signaturberettigede i selskapet i kjølvannet av et styrevedtak.)
 • SLIP-avtaler inngås typisk med hver enkelt investor
 • Når kapitalen er overført til selskapet føres dette som gjeld til investoren(e) i selskapets regnskaper. Samtidig vil investorer føre beløpet som en fordring mot selskapet.
 • Når fordringen skal konverteres til aksjer vil selskapets styre bruke fullmakten fra generalforsamlingen og gjennomføre en kapitalforhøyelse ved konvertering fra gjeld til aksjekapital. Først etter det blir investoren(e) formelt eiere av aksjer.

Vi synes SLIP er et veldig godt alternativ til direkteinvestering for første eksterne investor.

Dersom dere velger å bruke SLIP, anbefaler vi at dere velger Alternativ 1 i punkt 3.3 og 5.1. i SLIP avtalen.


Hold fremdrift i prosessen

Når møtene er gjennomført har dere forhåpentligvis en eller flere investorer som vil investere. Sørg nå for god fremdrift i prosessen, og at investorene leverer sitt term sheet forslag til dere samtidig. Ikke alle tidligfase-investorer pleier å bruke term sheet, men de bør gi en tilbakemelding pr. epost eller muntlig. Formen er ikke viktig, et term-sheet er uansett ikke bindende for noen av partene.

Når forslag på term sheet fra en eller flere investorer er mottatt, med betingelser som dere i hovedsak kan akseptere, bør dere å få ballen i mål så fort som mulig. Pass imidlertid på at dere har støtte fra både styret og større aksjonærer før dere går videre i prosessen. Dersom dere kun har én mulig lead-investor, gå med den. Dersom dere har to eller flere, må dere raskt finne ut hvem dere ønsker, eller om dere kan ta med dere flere allerede nå. Dette diskuteres med investoren øverst på lista.

For å bli enige om et term sheet anbefaler vi å sette opp et møte, hvis eneste hensikt er å komme til enighet om alle punktene. Term sheet forhandler dere ferdig i et dedikert møte hvor også styreleder bør være med. Eventuelle endringer i aksjonæravtalen avtales med investor i forbindelse med forhandlinger om term sheet. Skulle investoren kreve nye vesentlige endringer bør varsellampene lyse. Søk råd med en jurist eller andre som har erfaring med aksjonæravtaler før dere eventuelt aksepterer disse.

Dersom dere har flere investorer som har ønsket å investere, men som ikke ble førstevalget: Sørg for at de blir godt ivaretatt og gitt god informasjon. Det er flere grunner til det:

 • Det er mulig en eller flere av dem ender opp med å co-investere med lead-investor likevel.
 • De kan være aktuelle investorer for senere runder.
 • Det er uansett alltid riktig og lurt å opptre ryddig og profesjonelt.

Forsøk å holde andrevalgs investorene på gress inntil dere er i mål med et term sheet med lead investor. Umiddelbart etterpå bør dere fortelle dem at dere har signert term sheet med en annen investor, men at det fortsatt er uavklart om det er plass til flere investorer i runden. Be om tålmodighet et par uker inntil dere finner ut av dette. Følg opp med en gang dersom det kan være rom for å ta dem med, alternativt takk ordentlig for interessen og spør om de ønsker å bli holdt orientert om fremtidige muligheter.


Steg 7: Due-diligence

Før due-diligence prosessen startes, bør term sheet være signert av en eller flere investorer. Dersom lead-investor(er) ikke allerede har signert en to-veis NDA, må det det gjøres før due-diligence datarommet deles med investorene. En investor bør maksimalt bruke 2 uker på en due-dilligence prosess for et selskap i tidlig fase.

Formålet med en due-diligence prosess er utelukkende at investor(er) skal få anledning til å verifisere alt dere har fortalt dem gjennom prosessen. Due-diligence prosessen består av en gjennomgang av selskapsinformasjonen som ligger i datarommet, samt intervjuer med ansatte, kunder og andre personer tilknyttet selskapet.

Investoren(e) vil typisk be om mer informasjon enn dere har lagt inn i datarommet. Vær alltid imøtekommende på slike forespørsler og lever det dere blir bedt om raskt og effektivt (eventuelle nye dokumenter som produseres bør legges inn i datarommet).

Selv om gjennomgang av informasjonen i datarommet er viktig, vil investoren(e) være enda mer opptatt av det følgende:

 • Hvor godt teamet er
 • Hva kundene sier om dere

Teamet har de sannsynligvis møtt allerede. Om dere har ansatte som investoren ikke har møtt, vil de sannsynligvis ønske å bli bedre kjent med disse for å gjøre en egen vurdering. Dette kan gjøres som et fellesmøte eller som en-til-en møter med den enkelte. Ikke bli overrasket om investoren ber om referanser på både dere og de ansatte.

Investoren er sannsynligvis mest opptatt av hva kundene sier om dere. Planlegg med at investoren ønsker å snakke med flere av kundene deres gjennom å forberede kundene allerede før due-diligence fasen starter. Hvis dere ikke har kunder, vil investoren være opptatt av å få verifisert markedspotensialet på annet vis.

Dersom dere har gjort en god jobb med alle forberedelser og vært åpne og ærlige underveis i prosessen (også om alle negative ting!) skal det mye til for at investoren trekker seg. Trekker de seg, vil det være direkte uprofesjonelt.

Om de skulle finne noe negativt av vesentlig betydning, vil en investor normalt trekke seg fra prosessen, alternativt forsøke å re-forhandle betingelsene. Det siste bør dere avvise dersom dere mener det er uberettiget, og eventuelt imøtekomme noe dersom det er berettiget.

Det er dessverre ganske vanlig at selskaper ikke er helt ærlige om negative forhold, spesielt ikke dersom det oppstår underveis i investor prosessen. Her kan vi ikke være tydelige nok: hold aldri negativ informasjon og utfordringer tilbake! Alle seriøse tidligfase investorer verdsetter gründere som åpent og ærlig snakker om problemer og utfordringer.

Et lite tips til slutt - forutsatt at dere deler negative nyheter, sørg for å dele de gode nyhetene også. Men, spar gjerne en god nyhet eller to til dere nærmer dere avslutningen av due-diligence fasen.


Steg 8: Fullføring (closing)

Etter fullført due-diligence prosess og en bekreftelse fra investoren(e) om at de står ved en term sheet, er det bare å løpe i mål.

Hvis dere ikke har avklart med investor enda, må dere bli enige om det blir en direkteinvestering eller SLIP.

Uavhengig om dere bruker SLIP eller vanlig direkteinvestering må dere ha en aksjonæravtale, enten den eksisterende eller en dere har reforhandlet som en del av term sheet forhandlingene.

Hvis det er endringer i aksjonæravtalen lager dere en ny som erstatter den gamle. Både eksisterende og nye aksjonærer signerer denne. Dersom den eksisterende aksjonæravtalen godtas av investoren, kan dere bruke en såkalt tiltredelseserklæring. Dere finner en mal på denne her: Shareholders Agreement - Deed of Adherence.

Noen investorer kan kreve at dere sammen utarbeider en såkalt investeringsavtale. Vår oppfatning er at dette ikke er hensiktsmessig for et tidligfaseselskap. Det er tilstrekkelig med en enkel tegningsavtale med tegningsfullmakt, Power of Attorney and Subscription Form. Fullmaktshaver får da mandat til å tegne aksjer på vegne av investoren i en kommende generalforsamling.

Formalia:

Husk at kapitalforhøyelser skal vedtas både av styret og generalforsamlingen.

Her er pakken med dokumenter dere trenger i forbindelse med kapitalforhøyelse:

Dokumentpakken inneholder følgende dokumenter:

 • Protokoll fra styremøte
 • Innkalling til ekstraordninær generalforsamling
 • Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Siste hånd på verket er å oppdatere cap table, sørge for å få pengene på konto og registrere kapitaløkningen i Brønnøysundregisteret (dette gjør dere enkelt selv eller får hjelp av regnskapsfører). Gratulerer med deres første investor!


Investorer i tidligfaseselskaper kan under gitte forutsetninger søke om skattefradrag på investeringer. Dere finner informasjon om dette hos Skatteetaten

Ordningen har sine klare svakheter som beskrives her: StartupLab artikkel om skatterefusjon

Her har dere også en mal dere fyller ut for investorer som har investert mindre enn 0,5MNOK inneværende år: Startuplab small investor form

Les neste I etterkant av investorprosessen

Når investorprosessen er over og dere enten har fått ombord en investor, eller dere må tilbake til tegnebrettet for å finne den rette, må dere forholde dere til disse. Denne artikkelen gir dere en oversikt over hvordan dere bør tenke.