Om Investorprosessen

Om Investorprosessen

Sist oppdatert: 22.07.2022 Lesetid: 4 min

Formelt sett er det selskapets eiere (generalforsamlingen) som beslutter om og hvordan en kapitalinnhenting skal skje. Eierne har igjen valgt et styre, som i praksis er dem som må gjennomføre en kapitalinnhentingsprosess og presentere et konkret forslag for generalforsamlingen. Styret har igjen valgt en CEO som har det daglige lederansvaret for selskapet. Styret kan velge å gjøre prosessen selv (f.eks. ledet av styreleder) eller å delegere jobben til CEO. CEO-en og lederteamet vil uansett måtte være sterkt involvert i prosessen.

I et ungt selskap utgjør gründerne ofte både generalforsamlingen, styret og ledelsen. Da gir det seg selv at det er CEO og resten av gründerteamet som må løse oppgaven. Start med å bli enige om hva som er de overordnede målene med prosessen, både med tanke på hvor mye penger dere trenger, når pengene må være på konto og hvem som skal lede prosessen og gjøre mesteparten av jobben (vil typisk være CEO). Resten av gründerne bør fortsette å bruke all sin tid på å utvikle selskapet og kun delta i investorprosessen der det er nødvendig.

Modne selskaper, eller scale-ups, bruker noen ganger rådgivere når de skal hente kapital. De mest profesjonelle kalles «Investment Bankers» og jobber ofte utelukkende på en no cure - no pay basis. Slike miljøer vil ikke være interessert i å jobbe med en startup. Dette er både fordi de foretrekker å jobbe med selskaper som er kommet vesentlig lenger, har lavere risiko og høyere kommisjon. Det finnes en del uavhengige rådgivere som hjelper startups med å skaffe finansiering på mer uformelle måter (ofte også på no cure - no pay basis). For en uerfaren gründer kan det være fristene å søke hjelp, men vår anbefaling er likevel soleklar; gjør jobben selv. Det er to hovedgrunner til dette:

  1. For de rette investorene er det ofte en turn-off å få henvendelser fra andre enn gründerne selv
  2. Å skaffe finansiering er en oppgave som suksessfulle gründere uansett må bli gode på


Kapitalbehov, verdivurdering og tidslinje

En sentral del av forberedelsene er å bestemme hvor mye kapital dere ønsker å hente inn, når dere ønsker pengene på bok og til hvilken verdivurdering.

Verdivurderingen av selskapet er en balansegang. Mange gründere synes det gir status med en høy verdivurdering av selskapet. Dette mener vi er en uting, fordi det er hva dere får til med selskapet som er det viktige. Det positive med høy verdisetting er selvsagt at utvanningen av eksisterende aksjonærer blir mindre. Men det er også fallgruver ved høy verdisetting:

  • Den investoren som tilbyr høyest pris er ikke nødvendigvis den riktigste.
  • En investor i tidlig fase vil ofte forvente mer enn 50% verdiøkning per år (IRR) på investeringen de første årene, på et selskap som gjør det bra. Dersom dere begynner på en høy pris, kan det bli vanskelig å komme til enighet om verdisetting på kommende emisjoner. Dette kan i ytterste konsekvens gjøre at selskapet kollapser.
  • Dere skal sannsynligvis ansette en god del flere medarbeidere de neste årene, som dere bør tilby aksjer. Blir aksjeprisen for høy for tidlig, blir dette insentivet mindre interessant for den ansatte.

Her er noen tips til hvordan dere kan tenke for den første investeringen:

Kapitalbehov: Det er krevende å hente investorpenger, og ideelt sett bør dere prøve å få inn nok kapital til å kunne jobbe fokusert på produkt og selskap så lenge som mulig. På den annen side er det ikke hensiktsmessig å hente for mye penger i denne fasen, fordi det vil føre til en uhensiktsmessig stor utvanning. Vi mener at nok kapital til å finansiere selskapet de neste ca. 18 månedene er et godt kompromiss mellom størrelsen på investeringen og langsiktighet. Dere bør uansett sørge for å hente nok kapital til å nå neste større milepæl, som igjen kan danne grunnlaget for en vellykket neste kapitalinnhenting.

Verdivurdering: Det er generelt vanskelig å verdivurdere selskaper i tidlig fase, siden alt må baseres på forventninger om fremtiden. Vi anbefaler i stedet å tenke at dere gir fra dere en andel av selskapet i bytte mot pengene og eventuelt andre bidrag. En andel i området 10-25 prosent er ganske vanlig for den første runden. Er investoren(e) rent finansielle, bør dere kanskje ligge i den nedre enden av intervallet. Er investoren(e) aktive bidragsytere både i styret og ellers, kan dere bevege dere opp i den øvre enden. Den endelige beslutning på andelen dere skal gi fra dere, skal dere forhåpentligvis forhandle med flere investorer om når prosessen nærmer seg fullføring.

Tidslinje: Pengene må være på bok før dere går tom for kapital. En investorprosess tar ofte minst 3-6 måneder fra det tidspunktet dere begynner å ta kontakt med mulige investorer.


Investorprosessen, steg for steg

Dere skal være både dyktige og heldige om dere klarer å gjennomføre prosessen like rettlinjet som beskrevet her, og må regne med å iterere rundt noen av stegene i prosessen. Forsøk uansett å ha denne prosessen i tankene selv om dere må ta et steg eller to tilbake underveis.

Vi mener det beste er å gjennomføre prosessen i følgende steg:

Steg 1: Forberedelser

Steg 2: Liste over aktuelle investorer

Steg 3: Første henvendelse til investorer

Steg 4: Første møte med investorer

Steg 5: Andregangsmøter, valg av investor og investor bakgrunnssjekk

Steg 6: Forhandlinger av vilkår og term sheet

Steg 7: Due-diligence

Steg 8: Fullføring (closing)

Les neste Forberedelser til Investorprosessen, Steg 1

Hvilke forberedelser bør dere ha gjennomført før dere starter investorprosessen? Artikkelen dekker de viktigste temaene som investorpresentasjonen, CAP Table, hva bør ligge i due dilligence datarommet og hvordan tidsplanen bør settes opp.