Stifte og registrere selskapet

Stifte og registrere selskapet

Sist oppdatert: 27.07.2022 Lesetid: 4 min

Når dere har funnet et navn og eventuelt et varemerke dere er fornøyd med, er det på tide å gjøre den formelle selskapsetableringen.

Prosessen har 4 hovedsteg:

 1. Stifte selskapet, herunder lage stiftelsesdokument og vedtekter
 2. Opprette bankkonto og innbetale aksjekapitalen
 3. Registrere aksjeselskapet
 4. Signaturer fra styret og banken (bekreftelse på innbetalt aksjekapital)

Vi har laget en mal for stiftelsesdokument, som vi anbefaler dere å redigere og bli enige om før dere gjør selve stiftelsen elektronisk på Altinn. Fyll inn i Stiftelsesdokumentet med det dere har blitt enige om.

Her er en god oppskrift på selve stiftelsen:

a) Lag stiftelsesprotokollen ferdig som et dokument. Ta utgangspunkt i malen: Stiftelsesdokument.

b) Stift selskapet på Altinn, stiftelse av aksjeselskap. Klipp og lim inn elementene fra a).

c) Når dere har fullført b) og stifterene har signert elektronisk, vil dere motta et stiftelsesdokument og vedtekter elektronisk. Lagre dokumentene i ditt eget arkiv.

d) Lag en kopi av stiftelsesprotokollen fra a) og skrell bort alt annet enn vedtektene og lagre dette som selskapets vedtekter. Mens stiftelsesdokumentet er noe dere gjør kun én gang, er vedtektene noe dere vil trenge å endre ved flere korsveier fremover. Da er det lurt å ha dette som et redigerbart dokument. Hvis dere ikke har laget et stiftelsesdokument kan dere bruke malen: Stiftelsesdokument, som utgangspunkt.

Aksjekapital: Minstekravet til aksjekapital er kr. 30.000,-. Vi synes det ser litt "puslete" ut når en start-up velger lovens minimum og anbefaler at dere velger en aksjekapital på f.eks. kr. 100.000,-

Pålydende: Vi anbefaler dere å velge pålydende per aksje lik kr. 1,-. Med kr. 100.000,- aksjekapital bli det da 100.000 aksjer.

Styremedlemmer: Vi anbefaler at alle gründere sitter i styret fra start, og at CEO er styreleder. Grunnen til at vi anbefaler at CEO også er styreleder fra start forklarer vi i kapittelet Styre og advisory board.


Bør dere etablere holdingselskap?

Et moment dere som gründere/stiftere må ta stilling til før dere stifter selskapet, er om dere ønsker å være private aksjonærer eller eie aksjene gjennom et investeringsselskap. Det er fordeler og ulemper med begge variantene, som dere kan lese om her: Når bør du opprette et investeringsselskap?

Vår hoved-anbefaling er at dere eier aksjene i selskapet gjennom et investeringsselskap. Det er 2 hovedårsaker til dette:

 1. Dersom dere lykkes og det blir en exit enten gjennom børsnotering eller salg av selskapet vil dere i første omgang slippe å betale skatt på realisert gevinst (noe dere ville måtte gjøre om dere eiere aksjene som privatperson). Dere kan da re-investere hele det realiserte beløpet i andre aksjer/verdipapirer. Dette kalles for "Fritaksmodellen". Penger dere ønsker å disponere til private formål, må dere imidlertid skatte av først gjennom utbytteskatt. For dem som eier en forholdsmessig liten andel av selskapet (f.eks. mindre enn 2%) så er det ikke åpenbart at fordelene med investeringsselskap oppveien ulempene med kostnadene/kompleksiteten med det å eie og administrere et investeringsselskap.
 2. Noen ganger ved salg av selskapet til et annet selskap så blir hele eller deler av kjøpesummen oppgjort med aksjer i det overtakende selskapet. Dette vil skattemessig normalt bli regnet som en transaksjon uten skattemessig kontinuitet. I praksis betyr dette at dere må skatte for en gevinst som dere så langt kun har fått på papiret. Dersom dere eier aksjene gjennom et investeringsselskap så unngår dere denne problematikken.

Velger dere å etablere et investeringsselskap, så må dette være stiftet og registrert før dere gjennomfører stiftelsen av selskapet. Når stiftelsen er gjennomført, konto opprettet og aksjekapitalen innbetalt, samt bekreftelse fra banken mottatt, er dere klare til å gjøre selve registreringen. Den av dere som gjorde stiftingen elektronisk, vil motta en melding i Altinn Innboksen med lenken «Gå til registrering i Foretaksregisteret».

Merk følgende:

 • Fritaksmodellen gjelder kun for aksjer og aksjefond
 • Fritaksmodellen gjelder kun for aksjeeierskap i selskaper i Norge og i EU
 • Regjeringen satte høsten 2021 ned et skatteutvalg som blant annet skal gjøre nye vurderinger av Fritaksmodellen. Dette kan bety endringer i modellen i fremtiden.

I forbindelse med selskapsregistreringen må dere bl.a. ta stilling til følgende:

 • Regnskapsfører: Skal dere bruke regnskapsfører og allerede vet hvem dere skal bruke, så bør dere legge inn informasjon om dette allerede ved selskapsregistreringen.
 • Revisor: Et nystartet selskap er normalt ikke pliktig til å bruke revisor. Dersom dere bruker en dyktig regnskapsfører, er det vår anbefaling å vente med revisor til dere har kommet litt lenger i selskapsutviklingen.
 • Signaturrett: Vi anbefaler at signaturrett gis til daglig leder i felleskap med ett styremedlem.
 • Prokura: Vi anbefaler at prokura gis til daglig leder alene.


Når daglig leder, alle styremedlemmer, evt. regnskapsfører eller revisor og banken har bekreftet og elektronisk signert registreringsskjemaet, vil dere motta bekreftelse og organisasjonsnummer innen en ukes tid. Når organisasjonsnummeret er på plass, må dere melde dette inn til banken slik at banken kan gi dere tilgang til bankens tjenester.

Les neste Aksjonæravtale og Cap Table

Hva er en aksjonæravtale og hvorfor er det viktig? Hvordan holder dere orden på alle som eier aksjer, eller har rettigheter til aksjer i selskapet deres gjennom å bruke et CAP-table.