Styre og advisory board

Styre og advisory board

Sist oppdatert: 26.07.2022 Lesetid: 3 min

Det er lovpålagt at alle aksjeselskaper skal ha et styre. Altinn har en oversikt over styrets oppgaver og ansvar. Aksjeloven definerer reglene for styrets sammensetning.

Det er dessverre slik at styrearbeidet er svært mangelfullt i de fleste aksjeselskaper. Dette gjelder både store og små selskaper, men spesielt for oppstartsselskaper.

For oppstartsselskaper skyldes mangelfullt styrearbeid ofte en kombinasjon av to ting:

  • Styremedlemmene har liten eller ingen styreerfaring
  • Styremedlemmene er ofte kun gründerne alene

Det er vanskelig, om ikke umulig, å få til godt styrearbeid uten eksterne folk i styret. Dette fordi styremøtet da vil fortone seg som et slags vanlig internt ledermøte. Dette betyr ikke nødvendigvis at dere bør skynde dere med å få på plass et profesjonelt styre.

Er dere heldige så har dere en person i nettverket som dere stoler på, har betydelig styreerfaring, og har tid og interesse til å hjelpe dere. I så fall bør dere velge denne personen til å være styreleder i selskapet. Deretter kan dere vente til dere får første investor(er) på plass før dere inviterer flere eksterne personer til styret, og eventuelt da også endrer hvem som er styreleder.

Uten en opplagt styreleder-kandidat for hånden anbefaler vi at gründerne samlet utgjør styret alene i startfasen, med CEO som styreleder. Fortsett slik fram til dere får de første eksterne investorene på plass, og gjør så godt dere kan med å få til et profesjonelt styrearbeid. I prosessen med rolledelinger gründerne imellom er det dessverre vanlig at én gründer blir CEO og en annen styreleder. Vi fraråder dette av to grunner:

  • CEO rapporterer til styret, og styreleder er CEO-en sin viktigste kontaktperson. At en av gründerne som rapporter til CEO i det daglige skal være CEO's nærmeste overordnede vil skape rolleforvirring
  • Det er uansett bare et spørsmål om tid før dere bør ha en ekstern styreleder. Når den av gründerne (som ikke er CEO) skal "fratas" rollen som styreleder kan dette skape grunnlag for uenighet

Som vi omtalte i kapittelet Finn første investor er det en god anledning å profesjonalisere styret når dere får de første investorene på plass. Da kan dere få med ett eller flere nye eksterne styremedlemmer, som både bidrar til godt styrearbeid samt er gode mentorer og sparringspartnere for CEO og resten av teamet.

Et spørsmål som dukker opp er: skal styret ha en form for kompensasjon tidlig i selskapsreisen? Vårt enkle svar er NEI, årsaken til dette svares godt på i denne undersøkelsen om styrehonorar i oppstart og vekstselskap.

Modulen Ledelse, styre og eiere omhandler hva som er godt styrearbeid. Derfor begrenser vi oss her til fire nyttige maler i tillegg til en pakke styredokumenter dere trenger i forbindelse med en kapitalforhøyelse:


Advisory board

Mange oppstartsselskaper oppretter et såkalt advisory board. Hensikten er å etablere et uformelt nettverk av rådgivere, som CEO/gründerne kan søke råd og veiledning hos. Noen selskaper lister opp flere titalls advisors på sin hjemmeside, med den hensikt å vise omverdenen at de har et stort og kompetent nettverk rundt seg.

Vi synes dette er litt useriøst fordi gründere neppe ofte søker råd fra alle disse, og langt mindre arrangerer «advisory board meetings». Vi anbefaler varmt at dere forsøker å omgi dere med rådgivere, men konsentrer dere om kvalitet mer enn kvantitet og sørg for å bruke dem aktivt. Inviter de aller mest verdifulle rådgiverne til å investere i selskapet og ta en plass i det offisielle styret.

Les neste Inkubatorer og akseleratorer

Artikkelen er en oversikt over typer miljøer som hjelper oppstartselskap i en tidlig fase. Når passer det og hva bør dere se etter når dere vurderer en inkubator, akselerator, co-working space eller næringshage?