Aksjer som insentivordning

Aksjer

Sist oppdatert: 04.08.2022 Lesetid: 3 min
Å ha aksjer innebærer direkte eierskap i et selskap, og alle rettigheter og plikter som følger med. En aksjeeier har rett til å stemme i selskapets generalforsamling, og den største økonomiske fordelen er at aksjeeieren har mulighet til å selge aksjene på et senere tidspunkt. Dette kan føre til en betydelig oppside for den ansatte dersom verdiveksten i selskapet er betydelig.

Når det er sagt er ikke aksjer i et tidligfaseselskap særlig likvide. Utover situasjoner der hele selskapet blir solgt, eller at selskapet blir børsnotert, åpner det seg kanskje muligheter for salg til markedspris ved emisjoner. Dessuten får aksjeeieren utbytterett, men dette er ikke relevant i tidlig- eller vekstfasen da utbytte aldri bør betales ut før selskapet har blitt svært modent.

Å eie aksjer medfører også risiko for å miste deler eller hele beløpet som ble benyttet for å kjøpe aksjene. For tidligfaseselskaper er risikoen statistisk sett mye høyere enn for etablerte selskaper.

Når er det mest hensiktsmessig med aksjeinsentiver?

Eierskap gjennom aksjekjøp bør tilbys ansatte gjennom hele selskapsreisen, men som insentiv har aksjer størst verdi tidlig i selskapsreisen. Aller størst er den før selskapets markedsverdi blir fastsatt av markedet, for eksempel ved første emisjon med eksterne investorer. Før denne hendelsen har gründerne i praksis stor frihetsgrad til bestemme prisen de ansatte må betale for aksjer selv, forutsatt transaksjonen skjer en god stund før den neste kapitalinnhentingen. Etterhvert blir prisen av aksjen for høy til at de fleste eksisterende og nye ansatte, kan kjøpe en aksjepost av betydning. Da blir opsjoner en mer attraktiv ordning.

Vi i Entrepedia anbefaler at dere tilbyr aksjer til tidlige ansatte, og at dette blir gjort mulig i pre-seed og seed-fasen ved bruk av SLIP. Dette forlenger muligheten til å gi aksjeinsentiver.

Hvor stor aksjeandel skal hver enkelt ansatt skal få kjøpe?

Før dere bestemmer hvor mye hver enkelt ansatt skal skal få kjøpe, bør dere gjøre dere opp en formening om hvor stor andel av aksjene som bør settes av til andre ansatte enn gründerne.

Vi mener at selskaper der gründere og ansatte eier relativt store andeler av selskapet langt inn selskapsreisen er bra. Tommelfingerregel: sett av i størrelsesorden 15-20 % av aksjene til ansatte utenom gründerne. Vårt forslag er at dere deler de første planlagte ansettelsene i to grupper; nøkkelansatte og ikke.

Nøkkelansatte skal være med å øke verdien på selskapet gjennom sin spesialkompetanse og kanskje som fremtidige ledere. Dette er typisk de første dere ansetter. Nøkkelansatte, som gjerne er er 3-4 personer, bør til sammen kanskje ha rundt 10% eierandel i selskapet. Aksjeandelen de tildeles må være stor nok til at det kompenseres for lavere lønn. De skal få være med på den langsiktige verdiskapningen i selskapet.

For de neste 10-20 ansatte bør det planlegges for at de til sammen kan eie ytterligere 10% av selskapet. Totalt sett gir det en planlagt ansatt-pott på rundt 20%. Her kan dere smøre tynnere utover med 1-0.5% eierandel pr. ansatt.

Her er et eksempel på fordeling blant de første ansatte:

  • Nøkkelansatt #1: 4%
  • Nøkkelansatt #2-3: 3%
  • Ansatt #4-6: 1,5%
  • Ansatt #7-9: 1%
  • Ansatt #10-14: 0,5%

Uansett modell og fordeling av aksjer, anbefaler vi på det sterkeste at alle ansatte får mulighet til å være med til å kjøpe aksjer ved hver aksjeemisjon.

Våre viktigste råd

  • Aksjer bør være førstevalget når man skal insentivere ansatte.
  • Vær rause med aksjene til de ansatte.
  • Hold av 15-20% av selskapets aksjer til å insentivere tidligansatte.
  • Forleng selskapets evne til å gi gode aksjeavtaler til ansatte gjennom å bruke SLIP i seed-runden. Aksjene bør ha clawback mulighet.
  • Alltid tilby nyansatte å kjøpe aksjer i selskapet. Selv senere i selskapsløpet.


Nyttige verktøy og dokumenter

Les neste Opsjoner

Kort fortalt er en opsjon i denne sammenheng en rett, ikke plikt, til å kjøpe aksjer til en forhåndsavtalt pris. Opsjoner må tjenes opp over en periode (vesting). Opptjente aksjer må kjøpes innen utløpsdato. Når kjøpet er gjennomført sier man at opsjonene er innfridd og har konvertert til aksjer.

Prøv Entrepedia Gratis

Registrer deg kostnadsfritt, eller logg inn, for å lese videre Allerede medlem?