Ressurser

Ansettelsesavtale på norsk. Den engelske varianten finner du her Employment Agreement

Type: Mal
Språk: NO

Ansettelsesavtale for daglig leder på norsk.

Type: Mal
Språk: NO

Arbeidstager har rett på en attest etter avsluttet arbeidsforhold. Denne malen inneholder de lovpålagte elementene en arbeidsattest trenger.

Type: Mal
Språk: NO

Arbeidsmiljøutvalget har ansvar for å drøfte spørsmål rundt:

 • bedriftshelsetjeneste og vernetjeneste
 • opplæring
 • planer om nye lokaler, prosesser etc.
 • internkontroll
 • helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordningen
 • rapporter om ulykker, sykdom, yrkeshygieniske målinger etc.

Dette er et utvalg bestående av representanter fra både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det skal være like mange representanter fra begge parter, og det skal minst være 4 medlemmer i utvalget.

Type: Mal
Språk: NO

Hensikten med myndighetsmatriser er at de ansatte skal forstå hvor store økonomiske forpliktelser de har myndighet til å inngå på vegne av selskapet. Dette inkluderer størrelsen på kjøp og salg, hvor mye rabatter man kan gi, hvor mye man kan kjøpe inn og til hva, med mer. For ledelsen er dette en måte å kontrollere kostnadene i selskapet.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Dette oppsettet brukes til å beregne timesatsen dere skal benytte i søknader til Innovasjon Norge.

Type: Verktøy
Språk: NO

Denne sjekklisten kan brukes av styret til selvevaluering av eget styrearbeid, eller av selskapet til å evaluere styret. Dokumentet gir god innsikt i tematikk innen styrearbeid gjennom spørsmålene som stilles.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Dette CAP Table er en skalerbar opsjon- og aksjeeierbok. Den er basert på en felles mal som brukes av alle porteføljeselskapene i Firda. Den er laget for å håndtere alle kapitalutvidelser, aksjetransaksjoner, opsjoner inkludert vesting av de forskjellige instrumentene fra oppstart og frem til en notering.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Use of the CAP table with fictitious data.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Etiske retningslinjer, eller "Code of Conduct", rettet om leverandører, partnere, datterselskaper og andre samarbeidspartnere.

Type: Mal
Språk: ENG

Dette er en standard konsulent-avtale. Den kan tilpasses til å både gjelde innleie og utleie. Dette gjøres ved å definere hvilken part som er oppdragsgiver, og hvilken part som er oppdragstaker.

Type: Mal
Språk: ENG

Her finner dere StartupLab sin mal for konvertible lån:

LINK

Type: Mal
Språk: ENG

Forslag til standard oppsett for tilbud

Type: Mal
Språk: ENG

Mappestruktur for datarom til bruk i due-diligence prosess i tidlig fase. Last ned zip-filen og legg inn deres egne filer

Type: Mal
Språk: NO

Dette er søknaden Entrepedia sendte inn for Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020, og er til inspirasjon til hvordan dere selv kan utforme deres egen søknad.

Til tross for at vi fulgte prosessen vi selv har foreslått, og at det ble bekreftet fra Innovasjon Norge om at dette er en god søknad, ble søknaden avvist med begrunnelsen:

«Prosjektets målsetting oppfattes å være utvikling av et omfattende oppslagsverk med blant annet relevante maler og råd for oppstartsselskaper med internasjonale vekstambisjoner. Tjenestens omfang, kvalitet og innhold kan utgjøre en nyhet i markedet, men slike momenter er ikke tilstrekkelig for å kunne risikoavlaste utviklingen med Ekstraordinært Innovasjonstilskudd»

Type: Eksempel
Språk: NO

Personalhåndboken kan sees på som et oppslagsverk med alle regler og rutiner i selskapet, og et kommunikasjonsverktøy til de ansatte. Den er et levende dokument som bør oppdateres og holdes ajour ved endringer i ordninger, personalpolitikk og norske lover og regler.

Type: Mal
Språk: ENG

Register for ansatte frem til dere har på plass et HR system.

Type: Mal
Språk: ENG

Ansettelsesavtale på engelsk. Den norske varianten finner du her Ansettelsesavtale

Type: Mal
Språk: ENG

Ansettelsesavtale for daglig leder på engelsk.

Type: Mal
Språk: ENG

Oversikt over ferie og fravær blant de ansatte.
Kilde: https://templates.office.com/nb-no/oversikt-over-ansattes-fremm%C3%B8te-tm02780235

Type: Mal
Språk: NO

Denne filstrukturen har blitt benyttet i Chipcon, Energy Micro og Entrepedia. Bruk den som inspirasjon for å etablere deres egen filstruktur.

Type: Eksempel
Språk: ENG/NO

Generisk finansiell modell, kvartalsvis inndelt. Tallene som er lagt inn er for å illustrere oppsett og funksjonalitet. Disse representerer ikke nødvendigvis det som er riktig for dere.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Før selskapet er etablert, bør gründerne på teamet bli enige gjennom en "Founders agreement". Avtalen regulerer eierskapsforhold til ideen, eierbrøk med mer dere bør være enige om før dere etablerer selskapet.

Type: Mal
Språk: ENG

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med kapitaløkning.

Type: Mal
Språk: NO

Protokoll fra generalforsamling ved egenkapitalforhøyelse

Type: Mal
Språk: NO

Protokol for Generalforsamling med lovpålagte formalia.

Type: Mal
Språk: NO

I motsetning til sjøvettreglene som hjelper deg å holde deg flytende hjelper disse deg med å lykkes som grunder! God sommer!

Type: Mal
Språk: NO

For et selskap vil personaladministrasjonen være er et kontinuerlig arbeid med oppfølging av oppgaver årlig. Vi anbefaler at dere lager gode rutiner der et “Årshjul for HR og personaladminstrasjon” kan være et verktøy som kan hjelpe dere med dette.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Health, Safety, and Environment (HSE) work requires continuous work. Some tasks should be completed annually. This tool may help you to plan and visualize these tasks in an annual wheel.

Type: Mal
Språk: NO

Innkalling til Generalforsamling med lovpålagte formalia. Legg til deres egne agenda-punkter og bruk denne i innkallingen til Generalforsamling.

Type: Mal
Språk: NO

Intensjonsavtale til bruk i forbindelse med partnerskap med kunder, leverandører eller partnere.

Type: Mal
Språk: NO

En investorpresentasjon vi har likt godt, selskapet er nå kjøpt opp.

Presentasjonen kan kun lastes ned som Slides eller som Pdf.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Bruk listen til å prioritere potensielle investorer og holde oversikt over kommunikasjonen med investorene underveis i prosessen.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Planen er et utgangspunkt for dere til å planlegge ukene rundt investeringsprosessen. Tidsplanen er relativt tight, men helt gjennomførbar.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Mal for investorpresentasjon, laget av Bill Harris og Gisle Østereng fra Startuplab

Type: Mal
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en arbeidsbeskrivelse for daglig leder, eller Chief Executive Officer.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en stillingsbeskrivelse for CFO, eller Økonomidirektør

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en stillingsbeskrivelse for CPO. Se også beskrivelsene for CTO eller VP of Engineering.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en arbeidsbeskrivelse for CTO for tidligfase-selskap. Beskrivelsen har både det teknologisike ansvaret, produktansvaret óg engineeringansvaret. Etterhvert som selskapet vokser blir det naturlig å fordele product- og/eller engineeringansvaret til en dedikert CPO eller VP of Engineering.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel for rollen som direktør for Customer Success. Hovedhensikten med stillingen er å utvikle, implementere og følge opp strategier for å øke produktlojalitet og -bruk, redusere churn, og øke LTV og ARR fra hver eneste kunde.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en stillingsbeskrivelse for Director of Marketing.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel for rollen som direktør for salg i en geografisk region, men beskrivelsen kan tilpasses til å ha ansvar for et markedsområde, produkt gruppe eller segment.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en stillingsbeskrivelse for Head of Finance & People. En ledende ansatt i tidligfase, som har ansvar for økonomi, HR og adminstrasjon.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en stillingsbeskrivelse for Marketing Manager. Gjerne se denne i sammenheng med de andre stillingsbeskrivelsene som omhandler markedsføring.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en stillingsbeskrivelse for rollen som salgsleder.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en stillingsbeskrivelse for rollen som selger/salgsrepresentant.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Her finner dere stillingsbeskrivelsen til Engineeringssjefen i selskapet (VP of Engineering). Stillingen bør sees i sammenheng med CTO og CPO, som vi har skrevet om her: "CTO, CPO og VP of Engineering - Hvem gjør hva?".

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel for rollen som leder for salg og markedsføring. I noen selskap vil denne rollen også ha ansvaret for konkurrentanalyser, som vi har valgt å legge til CTO. Årsaken til at ansvaret ligger hos CTO er at det har vist seg å fungere best der den som har produktansvar også følger opp konkurrerende produkter og løsninger.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Denne dokumentpakken inneholder følgende dokumenter for bruk av styret i forbindelse med kapitalfohøyelse:

 • Protokoll fra styremøte
 • Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
 • Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling
Type: Mal
Språk: NO

Her setter dere opp potensielle kunder og prioriterer disse før dere starter jobben med å få kontakt.

Prioriteringen er basert på følgende variabler:

 • Hvor enkelt det er å gjøre forretninger med kunden, og hvor raske de er til ta beslutninger
 • Om dere har eksisterende relasjoner med dem
 • Om de er utfordrere i sitt marked
 • Hvor mye det haster for kunden å få løst problemet
 • Verdien av å få løst problemet
 • Om de har budsjett til å kjøpe

En kommentar til "Utfordrer i sitt marked" - Dette er et selskap som opererer i et kompetitivt marked, hvor selskapet har uttalt ambisjoner om å vokse eller ta en tydelig og unik posisjon. For å komme dit må de jobbe på nye måter og tenke nytt som selskap.

Type: Verktøy
Språk: NO

Mal for et formelt brev.

Type: Mal
Språk: ENG

Intensjonsavtale til bruk i forbindelse med partnerskap med kunder, leverandører eller partnere.

Type: Mal
Språk: ENG

Enkel låneavtale uten sikkerhet

Type: Mal
Språk: NO
Type: Mal
Språk: NO

Et MoU utarbeider dere sammen med kunden. Den beskriver hva dere er enige om, og hvordan den kommende avtalen i grovt sett skal se ut.

Type: Mal
Språk: ENG

Enkel mal for møtereferat

Type: Mal
Språk: NO

Dette er et eksempel på hvordan effekten av tilskudd kan modelleres. Eksempelet består av to finansielle modeller, en med tilskudd og en uten tilskudd, som er kombinert . De to modellene sammenlignes i et felles dashboard.

Type: Eksempel
Språk: NO

Dokumentet inneholder to-språklig brukervilkår for en nettside for nettsalg. Innholdet må tilpasses om dere selger til privatpersoner eller bedrifter.

Type: Mal
Språk: ENG/NO

Dette er en to-sidig konfidensialitetsavtale. Denne brukes når dere og kunden må utveksle informasjon av av teknisk eller forretningsmessige art.

Type: Mal
Språk: ENG

Dette er et enkelt regneark med oversikt over kontorutstyr som de ansatte har mottatt, som arbeidsverktøy, som telefon, pc, headset ol. Dersom den ansatte slutter i selskapet kan oversikten enkelt oppdateres etter en offboarding slik at selskapet får tilbake eller at den ansatte kjøper utstyret fra selskapet.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Onboarding sjekklisten er en mal på hvilke aksjoner bedriften må foreta seg i mottakelsen av nye ansatte. Dette inkluderer punkter som; tildeling av epost-adresse, brukertilganger og kontorutstyr, óg gjennomgang av personalhåndbok en en hilserunde.

Type: Mal
Språk: ENG

Entrepedia sine onepager anno August 2020. Merk, dette er ikke en investorpresentasjon, men den skal gi et raskt overblikk over hva vi er og hva vi vil.

Type: Eksempel
Språk: NO

Enkel mal til en One-Pager

Type: Mal
Språk: ENG

Dette er en enkel opsjonskalkulator kan brukes til å estimere netto verdi av en opsjonspool.

Type: Verktøy
Språk: NO

Dette eksempelet kan være til hjelp i utformelsen av et opsjonsprogram. Viktige prinsipper som hensikt, opsjonstildeling, godkjenning og prising eksemplifiseres. Dessuten gis det to eksempler på opsjonsplaner. Bruk dokumentet i kommunikasjonen med egen ledelse og styret når dere jobber frem programmet.

Type: Eksempel
Språk: NO

For å få den fulle verdien ut av et opsjonsprogram er det essensielt at de ansatte forstår verdien av programmet, og at selskapet klarer å skape engasjement rundt denne som insentivordning. Dette dokumentet kan dere bruke som et utgangspunkt når dere skal lage intern informasjonsmateriale om opsjonsprogrammet til de ansatte.

Type: Mal
Språk: NO

1) The tool can be used to show an overview of the company organization (the chart is more practical than pretty though).

2) The tool can be used to simulate changes to the organization. The chart will dynamically update and will save time during a process of organizational change.

3) The tool can be used to keep an overview of active job descriptions. You may need to tweak the content of several job descriptions during organizational changes in order to preserve the consistency of responsibilities in the company. Link your job descriptions to this overview.

Type: Verktøy
Språk: ENG

This template can be used to make a mock-up of the organisation when your team has concluded on a new organisation. We recommend using this Organisation Designer for the org. development process.

There are three examples in the template. Small, medium and large. Use them to adapt a chart to your company. Our best advice is to keep it simple.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Her er det to eksempler av et "playermap". Det ene kartet representerer en kunde vi har relativt god oversikt over, det andre er for en kunde vi vet lite om. Hvilket verktøy, eller form, på kartet spiller liten rolle så lenge dere har et format dere kan dele på teamet og utvikle etterhvert som dere lærer mer om kunden. Bruk kartet til å finne hvem dere bør ha møter med for å få avtalen signert.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Nye investorer/eiere fyller inn med beløp og forplikter seg til kjøp av aksjer. Samtidig gis styreleder fullmakt til å håndtere formalia i forbindelse med transaksjonen.

Type: Mal
Språk: ENG

Verktøy for å få oversikt over pågående prosjekter og rapportering til Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Slik settes det opp:

 • Definer opp prosjektet deres med arbeidspakker + tilhørende aktiviteter
 • Frivillig: Legg inn budsjettet deres
 • Legg inn datadump fra timeføringsverktøyet dere benytter (excel, sheets, visma, tripletex +++) eller skriv timene direkte
 • Lag en datadump fra regnskapssystemet over innkjøp

Få oversikt over: kostnadsforbruk pr måned og år, forecasting av kostnader i forhold til budsjett, nedbrytning av kostnader slik at de kan limes inn i rapporter fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Prosjektestimeringsverktøy for å hjelpe dere å sette opp og estimere kostnadene i prosjektet dere skal søke om. For å fylle ut oppsettet må dere definere opp hovedaktiviteter med tilhørende kostnadselementer som timer og innkjøpte materialer/tjenester. Resultatet er et kostnadsoverslag som er tilpasset strukturen i Innovasjon Norge sine søknader.

Type: Verktøy
Språk: NO

Eksempel på prosjektoppsett og kostnadsoverslag

Type: Eksempel
Språk: NO

Prosjektestimeringsverktøy for å hjelpe dere å sette opp og estimere kostnadene i prosjektet dere skal søke om. For å fylle ut oppsettet må dere definere opp hovedaktiviteter med tilhørende kostnadselementer som timer og innkjøpte materialer/tjenester. Resultatet er et kostnadsoverslag som er tilpasset strukturen for IPN.

Et utfylt eksempel ligger under relaterte ressurser.

Type: Verktøy
Språk: NO

Prosjektestimeringseksempel for å hjelpe dere å sette opp og estimere kostnadene i prosjektet dere skal søke om. For å fylle ut oppsettet må dere definere opp hovedaktiviteter med tilhørende kostnadselementer som timer og innkjøpte materialer/tjenester. Resultatet er et kostnadsoverslag som er tilpasset strukturen for IPN.

En tom mal ligger under relaterte ressurser.

Type: Verktøy
Språk: NO

Budsjetteringsverktøy for Tilskudd til Markedsavklaring

Type: Verktøy
Språk: NO

Prosjektestimeringsverktøy for å hjelpe dere å sette opp og estimere kostnadene i prosjektet dere skal søke om. For å fylle ut oppsettet må dere definere opp hovedaktiviteter med tilhørende kostnadselementer som timer og innkjøpte materialer/tjenester. Resultatet er et kostnadsoverslag som er tilpasset strukturen for SkatteFUNN.

Et utfylt eksempel ligger under relaterte ressurser.

Type: Verktøy
Språk: NO

Eksempel på budsjetteringsverktøy for Skattefunn prosjekter.

Type: Verktøy
Språk: NO

Prosjektpresentasjon for Entrepedia sin søknad til Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021

Type: Eksempel
Språk: NO

Prosjektpresentasjon for søknader til Innovasjon Norge.

Type: Eksempel
Språk: NO

Sjekkliste og guide dere kan bruke som støtte når dere skal sjekke referansene til kandidater for ansettelse. Husk også å sjekke ting dere har tvilt på i intervjuet.

Type: Mal
Språk: ENG

Opsjonsavtale til bruk for ansatte.

Hvis selskapet deres kvalifiserer til skattereglene for opsjonshavere i oppstartselskaper (se detaljer HER), kan det være hensiktsmessig å endre Punkt 3, "Acquisition period", fra 4 til 3 år slik at dere ikke får overraskende arbeidsgiveravgift hvis den ansatte ønsker å utøve opsjonene sine før det har gått 3 år. Faren med å endre dette til 3 år i opsjonsavtalen er at det det kan virke demotiverende for den ansatte.

Type: Mal
Språk: ENG

Aksjekjøpsavtale som benyttes ved salg av aksjer mellom 2 juridiske enheter (personer eller selskap)

Type: Mal
Språk: ENG

Denne aksjonæravtalen er balansert med tanke på rettigheter og plikter blant aksjonærene. Den gir ingen spesielle fordeler eller rettigheter til investorer.

Gründerene er de eneste som har plikter, gjennom at deres aksjer vestes over 4 år.

Type: Mal
Språk: ENG

Dokumentet benyttes når nye aksjonærer skal slutte seg til en eksisterende aksjonæravtale

Type: Mal
Språk: ENG

Dette dokumentet er et vedlegg til aksjonæravtalen som gir tilleggssbetingelser hos aksjonæren. Tilleggsbetingelsene innebærer en opptjeningsperiode for aksjonæren, og tilbakekjøpsrettigheter for bedriften.

Type: Mal
Språk: ENG

Sjekklisten gir dere en strukturert måte å vurdere kvaliteten på søknaden deres opp mot Innovasjon Norge sine kriterier.

Type: Verktøy
Språk: NO

Dette er en sjekkliste for selv-evaluering av IPN-søknader.

Type: Verktøy
Språk: NO

Sjekklisten gir dere en strukturert måte å vurdere kvaliteten på søknaden deres opp mot Innovasjon Norge sine kriterier.

Type: Verktøy
Språk: NO

Sjekklisten gir dere en strukturert måte å vurdere kvaliteten på søknaden deres opp mot Innovasjon Norge sine kriterier.

Type: Verktøy
Språk: NO

Sjekklisten gir dere en strukturert måte å vurdere kvaliteten på søknaden deres opp mot Innovasjon Norge sine kriterier.

Type: Verktøy
Språk: NO

Dette er en sjekkliste for selv-evaluering av SkatteFUNN-søknader.

Type: Verktøy
Språk: NO

Denne sjekklisten er laget for ordningene: Miljøværnteknologi, Innovasjonskontrakter og Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021. Sjekklisten gir dere en strukturet måte å vurdere kvaliteten på søknaden deres opp mot Innovasjon Norge sine kriterier

Type: Verktøy
Språk: NO

Dette er et eksempel på generelle salgsbetingelser for produkter med SaaS forretningsmodell. Innholdsfortegnelsen er lagt til av pedagogiske hensyn.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på generelle salgsbetingelser for produkter med HW forretningsmodell.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Stiftelsesdokumentet oppsummerer all informasjonen dere trenger før dere skal stifte selskapet i Altinn. Gjør dette komplett før dere starter jobben med å stifte selskapet i Altinn

Type: Mal
Språk: NO

Dette er et planleggingsverktøy for planlegging av strategisk styrearbeid gjennom året. Verktøyet foreslår at styrearbeidet deles inn i to prosesser:

1) Strategiutvikling

2) Gjennomføring og oppfølging av vedtatt strategi

Verktøyet autogenererer styremøteagendaen som kan brukes i forbindelse med innkalling til styremøter.

Type: Verktøy
Språk: NO

Protokoll fra styremøte. Legg til deres egne agenda-punkter og bruk denne som dokumentasjon på diskusjoner og beslutninger tatt i styremøtet.

Type: Mal
Språk: NO

Protokoll fra styremøte ved egenkapitalforhøyelse. Malen inneholder alle punktene styret må ta stilling til i forbindelse med kapitalforhøyelse i selskapet.

Type: Mal
Språk: NO

Dette er Entrepedia sin SkatteFunn-søknad, publisert som et eksempel.

Type: Eksempel
Språk: NO

Søknadshjelperen gjengir alle spørsmålene, hjelpetekstene og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i "Prosjekthjelpen" til Innovasjon Norge.

Hjelperen gjelder for følgende ordninger:

 • Tilskudd til Markedsavklaring
 • Tilskudd til Kommersialisering
 • Oppstartslån
 • Tilskudd til Innovasjonskontrakt
 • Tilskudd til Miljøteknologi
 • Tilskudd til Bioøkonomiprosjekter
 • Innovasjonslån

Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Pass på at du tar med kommentarene som ligger i dokumentet når du lager din kopi.

Type: Verktøy
Språk: NO

Søknadshjelper for Skattefunn. Søknadshjelperen gjengir relevante spørsmål, hjelpetekster og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Type: Verktøy
Språk: NO

Søknadshjelper for Innovasjonskontrakt, Miljøteknologiordningen og Ekstraordinært innovasjonstilskudd 2021. Søknadshjelperen gjengir alle spørsmålene, hjelpetekstene og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen for ordningene. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Type: Verktøy
Språk: NO

En enkel hjelper for Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN). Søknadsportalhjelperen gjengir noen spørsmål, hjelpetekster og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Type: Verktøy
Språk: NO

Et eksempel på et relativt nøytralt term sheet, som vi liker.

Type: Mal
Språk: ENG

The health and safety representative must ensure that we have a healthy and safe working environment (physically and psycho-socially). The employer is responsible for ensuring that the company is working within the bounds of the Working Environment Act, while the health and safety representatives’ task is to ensure that this responsibility is kept.

Type: Mal
Språk: NO

The Working Environment Committee is required for companies with 50 or more employees. It is responsible for discussing issues regarding:

 • occupational health and safety
 • HSE training
 • changes in office location, work processes, etc.
 • internal HSE routines
 • health and safety aspects of work schedules
 • unwanted HSE incidents
 • etc.
Type: Mal
Språk: NO

Dette er et enkelt verktøy for registrering av timer. Den kan brukes både på selskapsnivå, så vel som på prosjektnivå.

Type: Mal
Språk: ENG

Utgangspunkt for vedtekter for deres selskap

Type: Mal
Språk: NO

Verneombudets oppgave er å være de ansattes representant i spørsmål som handler om arbeidsmiljøet. Verneombudet skal påse at arbeidsplassen er trygg for de ansatte med hensyn til sikkerhet, helse og velferd. Verneombudet har en aktiv rolle i selskapets systematiske HMS-arbeid.

Type: Mal
Språk: NO

Komme i gang med å definere visjonen, verdiene og langtidsmålet i selskapet? Vi anbefaler en to-dagers workshop utenfor kontoret. Dette er en presentasjonsmal for en slik workshop.

Type: Mal
Språk: NO