Ansettelsesavtale

Ansettelsesavtale på norsk. Den engelske varianten finner du her Employment Agreement

        

ANSETTELSESAVTALE


Mellom

Navn:        

Entrepedia AS,         

Org.nr.:919725109

Adresse:

Gaustadalleen 21,

0349 Oslo        

(“Arbeidsgiver” eller "Selskapet")

og

Navn:        

[=Navn]

Fødselsdato:        [=dob]

Adresse:

[=Arbeidstager adresse]

( "Arbeidstaker")


1.        STILLING

Arbeidstaker ansettes som [=tittel].

Arbeidstaker tiltrer stillingen den [=dato]. [Arbeidstaker har ansiennitet i Selskapet fra [=dato].]

Arbeidssted er der Selskapet har sine kontorer til enhver tid, p.t [=Kontorsted]. [Reisevirksomhet må påregnes, både utenlands og innenlands.] [Arbeidstaker har ikke krav på særskilt godtgjørelse for reiser.]

Arbeidstaker rapporterer til [=tittel], alternativt til den han/hun utpeker.

Arbeidstaker har alle oppgaver som vanligvis påhviler en [=tittel], derunder slike som følger av avtale, reglement, retningslinjer, instruks, lover, forskrifter, m.m. Disse oppgaver skal ivaretas innenfor nevnte rammer, iht. Selskapets formål og fastsatte strategi, og innenfor rammen av de til enhver tid gitte instrukser og anvisninger fra Arbeidsgiver. Arbeidstaker må være forberedt på de tilpasninger og endringer i arbeidet som forholdene krever, og Arbeidstaker kan også pålegges andre arbeidsoppgaver. Selskapet kan velge å utstede en stillingsinstruks, som i tilfelle kan endres ensidig av Selskapet.

Arbeidstaker forplikter seg til å stille sin fulle arbeidskraft til Arbeidsgivers disposisjon. Arbeidstaker må ikke uten Arbeidsgivers skriftlige samtykke direkte eller indirekte, på egne eller andres vegne, yte tjenester til eller utføre arbeid på vegne av en annen virksomhet, eller ha styreverv, tillitsverv eller for øvrig delta i eller yte tjenester til andre virksomheter. Arbeidstaker må ikke uten Arbeidsgivers skriftlige samtykke ha økonomiske interesser i konkurrerende virksomheter.

2.        ARBEIDSTID OG OVERTID

[Alternativ 1: Den normale ukentlige arbeidstid i Selskapet er [37,5] timer mandag til fredag, pluss 30 minutters daglig spisepause. Normal daglig arbeidstid i Selskapet er fra [tidspunkt] til [tidspunkt]. [Arbeidstaker har fleksitid med kjernetid fra [tidspunkt] til [tidspunkt].]

[Alternativ 2: Den normale ukentlige arbeidstid i Selskapet er [37,5] timer mandag til fredag, pluss 30 minutters daglig spisepause. Normal daglig arbeidstid i Selskapet er fra [tidspunkt] til [tidspunkt] Selskapets kjernetid er fra [tidspunkt] til [tidspunkt].

Arbeidstaker utfører arbeid av en [ledende/særlig uavhengig] karakter i samsvar med bestemmelser fastsatt i arbeidsmiljøloven. Følgelig er stillingen av en slik art at den ikke går inn under arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, og Arbeidstaker har ikke krav på overtidskompensasjon eller annen godtgjørelse for arbeid som overstiger ordinær arbeidstid jf. arbeidsmiljøloven § 10-12. Arbeidstaker må påregne å arbeide så mye som nødvendig for å oppfylle sine arbeidsoppgaver og plikter under ansettelsesforholdet på en tilfredsstillende måte.][a]

3.        LØNN OG ANDRE GODER, FERIE, UTGIFTSDEKNING, PENSJON OG FORSIKRING

Arbeidstakers årslønn skal være kr [=sum], som utbetales med 1/12 hver måned til Arbeidstakers bankkonto i samsvar med Arbeidsgivers vanlige rutiner. Ved avvikling av ferie kommer feriepenger til utbetaling i stedet for ordinær lønnsutbetaling.

[Alternativ 1: Det vil bli utbetalt overtidstillegg for pålagt overtid etter arbeidsmiljølovens regler].

[Alternativ 2: Arbeidet er av en slik art at det ikke går inn under reglene om arbeidstid, jfr. arbeidsmiljøloven § 10-12. Årslønnen tar høyde for at noe overtidsarbeid må påregnes.][b]

Lønnen tas opp til vurdering en gang pr. år, første gang [=dato]. Eventuell lønnsøkning beror på Arbeidsgivers diskresjonære skjønn.

[I tillegg er følgende tilleggsgoder knyttet til stillingen, slik de praktiseres i Selskapet til enhver tid:

  1. Dekning av arbeidsrelatert bruk av mobiltelefon, oppad begrenset til kr [=beløp] per måned.
  2. Dekning av internettutgifter, oppad begrenset til kr [=beløp] per måned.
  3. Bilgodtgjørelse på kr [=beløp] per måned.
  4. Dekning av utgifter til [=beløp] aviser.
  5. Eventuelle andre goder.]

Arbeidstakers rett til ferie og feriepenger følger av ferielovens bestemmelser. [men likevel slik at årlig ferie er 5 uker og feriepengesatsen er 12 %].  Ferien skal avpasses Arbeidsgivers behov.

Utgifter Arbeidstaker pådrar seg i forbindelse med arbeidet dekkes i henhold til den til enhver tid gjeldende policy i Selskapet for utgiftsdekning.

Arbeidstaker vil bli omfattet av Arbeidsgivers til enhver tid gjeldende kollektive pensjons- og forsikringsordninger.

[Arbeidstaker inngår i det til enhver tid gjeldende bonusprogram for stillingskategorien [han/hun] tilhører.]

Er det blitt utbetalt for mye lønn, feriepenger eller annet, har Arbeidsgiver rett til å foreta lønnstrekk ved senere utbetalinger, jf. arbeidsmiljøloven § 14-15 (2) c). En tilsvarende rett til å foreta lønnstrekk ved senere utbetalinger til Arbeidstaker gjelder i tilfelle av uautorisert fravær og når det er tillatt etter lov eller annen avtale.

Alle utbetalinger til Arbeidstaker er gjenstand for forskuddstrekk og eventuelle øvrige pålagte trekk. Videre bærer Arbeidstaker den skattemessige risikoen for enhver ytelse han mottar etter Avtalen.

4.        PRØVETID OG OPPSIGELSE

For stillingen gjelder en avtalt prøvetid på 6 - seks – måneder. I prøvetiden er den gjensidige oppsigelsestiden 14 dager, regnet fra dagen oppsigelsen ble gitt. Hvis Arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, forbeholder Arbeidsgiver seg rett til å forlenge prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet

Etter utløpet av prøvetiden har begge parter hver for seg rett til å si opp ansettelsesforholdet med 3 - tre – måneders skriftlig varsel, regnet fra og med første dag i måneden etter at oppsigelse fant sted, med mindre lengre oppsigelsestid fremgår av arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsestid.

5.        DATASIKKERHET

Arbeidstaker samtykker i å gjøre alle rimelige bestrebelser på å holde Selskapet informert om alle endringer i sine personopplysninger og å etterleve Selskapets datasikringsregler og prosedyrer som beskrevet i Selskapets til enhver tid gjeldende Personalhåndbok.

Selskapet vil lagre og behandle personopplysninger (inkludert sensitive personopplysninger) om Arbeidstaker i manuelle og automatiserte arkivsystemer i forbindelse med følgende: lønnsadministrasjon; reiseadministrasjon; pensjonsforvaltning; helseforvaltning; helseforsikring/helseytelser; for å muliggjøre kommunikasjon mellom Selskapets/Konsernets ansatte ("Konsernet" betyr gruppen av selskaper – både av internasjonal og nasjonal karakter – som Selskapet tilhører); for opplærings- og vurderingsformål, inkludert prestasjoner og disiplinærsaker; overvåking av likestilling; Selskapets bilpark / forvaltning av leasingavtaler; forvaltning av ytelser av ethvert slag fra Selskapet; for ethvert potensielt salgsformål eller tildeling av aksjekjøpsopsjoner på over 20 % av aksjene i Selskapet eller ethvert Konsernselskap eller annen endring av kontroll over eller potensiell overføring av din ansettelse (utlevering av opplysninger kan i slike situasjoner omfatte utlevering til den potensielle oppkjøper eller investor og deres rådgivere); for Selskapets globale operasjoner og rapportering og for forvaltning av Selskapets globale informasjonssystem for personalressurser; for markedsføring og/eller PR-formål. Hvis eventuelle tjenester eller ytelser referert til ovenfor leveres til Selskapet av tredjeparter, kan Selskapet utlevere deler av Arbeidstakers personalia til slike tredjeparter.

For ethvert av formålene nevnt ovenfor og i lys av Selskapets globale operasjoner kan Selskapet overføre deler av eller alle Arbeidstakers personalia til land utenfor den jurisdiksjonen Arbeidstaker bor i, til Selskapet selv eller til andre medlemmer av Konsernet. For ansatte bosatt i EØS-landene kan for eksempel Selskapet overføre personalopplysninger til land utenfor EØS, som kanskje ikke har like omfattende personvernlover som EØS-landene. Selskapet skal ta rimelige skritt for å sikre sikker lagring av personopplysninger som overføres til en annen jurisdiksjon enn den Arbeidstaker bor i.

Ved å inngå denne Avtalen anses Arbeidstaker for å ha blitt informert om og samtykket i den måten Selskapet vil bruke Arbeidstaker sine personalia/personopplysninger på.

6.        TAUSHETSPLIKT OG HÅNDTERING AV EIENDELER

Arbeidstaker skal til enhver tid og på alle måter fremme og beskytte Arbeidsgivers interesser.

Arbeidstaker er forpliktet til, så vel i ansettelsestiden som etter dennes opphør, å bevare fullstendig taushet overfor tredjepart om all informasjon av konkurransemessig, konfidensiell eller sensitiv karakter, samt andres personopplysninger, som Arbeidstaker under sitt arbeid direkte eller indirekte måtte bli kjent med. Arbeidstaker har taushetsplikt om all konfidensiell informasjon inntil informasjonen har blitt offentlig eller alminnelig kjent på annen måte enn gjennom Arbeidstakers brudd på taushetsplikt. Taushetsplikten innebærer også at Arbeidstaker ikke må utveksle konfidensiell informasjon til andre enn ledere, ansatte og rådgivere for Selskapet som i sitt arbeid har et saklig behov for informasjonen.

Som eksempler på informasjon som anses som konfidensiell nevnes forretnings- eller bedriftshemmeligheter, samt informasjon som ikke er offentlig kjent om finansielle, juridiske, økonomiske og/eller kommersielle forhold, herunder informasjon om investeringer, strategier, utvikling, tekniske løsninger, metoder og beskrivelser, analyser og vurderinger av risiko, produktspesifikasjoner, formler, informasjon om vareprøver, testresultater og analyser, know-how, immaterielle rettigheter, kundelister, kunders preferanser, leverandører, markedsføring, distribusjon, salg, forretningspartnere mv. Den konfidensielle informasjonen kan vedrøre Selskapet og/eller tredjeparter som Selskapet besitter konfidensiell informasjon om eller på vegne av. Særlig har Arbeidstakeren plikt til å holde informasjon om oppfinnelser som han eller andre ansatte måtte gjøre strengt konfidensielt, for å sikre at slike oppfinnelser eventuelt vil kunne patenteres.

Dersom Arbeidstaker er i tvil om informasjonen er konfidensiell og at Arbeidstaker av den grunn har taushetsplikt, er Arbeidstaker forpliktet til å klargjøre dette med Selskapet. Selskapet kan pålegge Arbeidstaker å undertegne en separat taushetserklæring.

Ovennevnte bestemmelser er ikke til hinder for at Arbeidstaker etter sin fratredelse nyttiggjør seg de alminnelige kunnskaper og erfaringer av teknisk eller forretningsmessig art som er ervervet i ansettelsestiden.

Arbeidstaker er forpliktet til å utvise den største varsomhet og aktsomhet med alle Selskapets dokumenter og annet materiale, som for eksempel planer, strategier, tegninger, beregninger, beskrivelser, vareprøver, kontrakter og korrespondanse.

Selskapets eiendeler, inkludert, men ikke begrenset til, materiale, eventuelle dokumenter, kontoer, arkiver, papirer, identifikasjonspapirer, utstyr, PC, mobiltelefon, nøkler, adgangskort, kredittkort osv., skal overleveres til Arbeidsgiver senest ved ansettelsesforholdets opphør, alternativt til ethvert annet tidspunkt etter Selskapets anmodning. Dette gjelder for alle dokumenter samt all elektronisk lagret informasjon, både originaler og kopier.

7.        IMMATERIELLE RETTIGHETER

Enhver immateriell rettighet, herunder men ikke begrenset til åndsverk, annet opphavsrettslig vernet materiale, ideer, konsepter, kataloger, databaser, forbedring, design, patenterbar eller ikke patenterbar programvare og know-how, som Arbeidstaker alene eller sammen med andre bidrar til å erverve, lage, produsere, utvikle, finne opp eller på noen måte fremskaffe i løpet av ansettelsesforholdet hos Arbeidsgiver og som faller innenfor Arbeidsgivers virksomhetsområde, herunder forskningsarbeid som Arbeidstaker er engasjert i, skal automatisk, i sin helhet og uten vederlag bli overført til Arbeidsgiver. Dette gjelder også for immaterielle rettigheter og resultater som er anskaffet, oppnådd, laget, utviklet, oppfunnet, skaffet eller lignende utenfor arbeidstiden.

Arbeidstaker skal straks videreformidle til Arbeidsgiver all informasjon om rettigheter og resultater som nevnt ovenfor i form av et sammendrag av all relevant informasjon. Arbeidsgiver skal ha fullstendige og ubegrensede rettigheter til ethvert åndsverk eller øvrig rettighetsbelagt materiale eller enhver annen immateriell rettighet som nevnt ovenfor.

Arbeidstaker har ikke anledning til å på noen måte bruke eller utnytte slike rettigheter eller annet som Arbeidsgiver eier på annen måte enn i forbindelse med sitt arbeid for Arbeidsgiver. Dette får også anvendelse på alt skriftlig og visuelt materiale som er produsert av Arbeidstaker i løpet av ansettelsesperioden. Slikt materiale skal overleveres til Arbeidsgiver senest ved ansettelsesforholdets opphør.

8.        KONKURRANSE-, KUNDE- OG REKRUTTERINGSFORBUD

8.1        Konkurranseforbud

Arbeidstaker er i ansettelsesperioden og i en periode på opptil 12 - tolv – måneder etter oppsigelsestidens utløp (slik periode etter utløpet av oppsigelsestiden omtalt som "Konkurranseforbudsperioden"), uberettiget til å være ansatt i, direkte eller indirekte yte tjenester til, starte, drive, være styremedlem i, ha eierinteresser i, delta i eller på annen måte engasjere seg i virksomhet som utøver direkte eller indirekte konkurrerende virksomhet med Selskapet og/eller noe selskap i Konsernet ("Konkurranseforbudet"). Ved avskjed løper Konkurranseforbudsperioden fra avskjedstidspunktet.

Selskapet kan på forespørsel fra Arbeidstaker, og i forbindelse med oppsigelse, avskjed eller annet opphør av ansettelsesforholdet, bestemme om og i tilfelle i hvilket omfang Konkurranseforbudet gjøres gjeldende. Fremgangsmåten skal følge de ufravikelige bestemmelsene i kapittel 14A i arbeidsmiljøloven, herunder om skriftlig redegjørelse fra Selskapet. Dersom Konkurranseforbudsperioden forkortes, reduseres Kompensasjonen (se nedenfor) tilsvarende. Dersom Konkurranseforbudet ikke gjøres gjeldende, har ikke Arbeidstaker rett på Kompensasjon.

Hvis Konkurranseforbudet gjøres gjeldende, skal Arbeidstaker motta kompensasjon i Konkurranseforbudsperioden tilsvarende 100 % av Arbeidstakerens årlige arbeidsvederlag opp til 8G ("G" betyr folketrygdens grunnbeløp) og deretter, hvis aktuelt, 70 % av årlig arbeidsvederlag som overstiger 8G ("Kompensasjonen"). "Arbeidsvederlag" skal forstås i samsvar med kapittel 14 A i arbeidsmiljøloven. Det betales ikke kompensasjon for arbeidsvederlag over 12G. Kompensasjonen beregnes på grunnlag av opptjent arbeidsvederlag fra Selskapet de siste 12 månedene før oppsigelses- eller avskjedstidspunktet. Kompensasjonen inngår ikke i grunnlaget for feriepenger eller pensjon, og Arbeidstaker har ikke rett på bonus eller andre ytelser fra Selskapet. Det utføres forskuddstrekk og eventuelle øvrige pålagte trekk av beløpet på vanlig måte. Kompensasjonen utbetales månedlig i samsvar med Selskapets alminnelige rutiner.

Det gjøres fradrag for arbeidsvederlag eller annen arbeidsinntekt Arbeidstaker mottar fra Selskapet eller opptjener fra andre i Konkurranseforbudsperioden, oppad begrenset til 50 % av Kompensasjonen. Arbeidstaker skal uoppfordret og uten opphold informere Selskapet om slike inntekter. For det tilfellet at Arbeidstaker ikke overholder sin informasjonsplikt, kan Selskapet tilbakeholde Kompensasjonen inntil slik informasjon blir gitt.

8.2        Kundeforbud

Arbeidstaker er i ansettelsesperioden og i 12 - tolv – måneder etter oppsigelsestidens utløp (eventuelt fra avskjedstidspunktet), uberettiget til direkte eller indirekte å påvirke eller forsøke å påvirke kunder, klienter, leverandører og/eller andre forretningsforbindelser av Selskapet eller noe selskap i Konsernet til å begrense eller avslutte sitt forretningsmessige forhold til Selskapet eller annet selskap i Konsernet ("Kundeforbudet"). For Selskapets kunder gjelder Kundeforbudet kun for kunder som Arbeidstaker har hatt kontakt med og/eller ansvaret for i løpet av de siste 12 månedene før redegjørelse som nevnt i neste avsnitt, mens Kundeforbudet med hensyn til alle andre typer av forretningsforbindelser gjelder for alle som i løpet av det siste året før utløpet av oppsigelsesperioden (eventuelt fra avskjedstidspunktet) var en forretningsforbindelse av Selskapet og/eller noe Gruppeselskap.

Arbeidsgiver kan på forespørsel fra Arbeidstaker, og i forbindelse med oppsigelse, avskjed eller annet opphør av ansettelsesforholdet, bestemme om og i tilfelle i hvilket omfang Kundeforbudet gjøres gjeldende. Fremgangsmåten skal følge de ufravikelige bestemmelsene i kapittel 14A i arbeidsmiljøloven, herunder om skriftlig redegjørelse fra Selskapet med angivelse av hvilke kunder som omfattes av Kundeforbudet.

8.3        Rekrutteringsforbud

Arbeidstaker er i ansettelsesperioden og i 12 - tolv – måneder etter oppsigelsestidens utløp (eventuelt fra avskjedstidspunktet), uberettiget til direkte eller indirekte å påvirke eller forsøke å påvirke ansatte, innleide arbeidstakere, selvstendige oppdragstakere, konsulenter, styremedlemmer, agenter eller lignende i Selskapet eller noe selskap i Konsernet til å forlate Selskapet eller annet selskap i Konsernet ("Rekrutteringsforbudet").

9.        ANNET

[Ingen tariffavtaler gjelder for ansettelsesforholdet]/[Følgende tariffavtaler gjelder for ansettelsesforholdet:

(vi)        Angi tariffavtalene]

Arbeidstaker skal til enhver tid overholde Selskapets til enhver tid gjeldende arbeidsreglement, regler for god opptreden og alle andre gjeldende prosedyrer og instruksjoner. Det vises videre til Selskapets personalhåndbok, slik den til enhver tid lyder, som gjelder for gjelder for ansettelsesforholdet.

Dersom nye obligatoriske lover eller forskrifter gjeldende for ansettelsesforholdet innføres, er partene enige om å reforhandle i god tro de relevante vilkårene i Avtalen for å bringe Avtalen i samsvar med slike obligatoriske lover eller forskrifter. Og videre, om mulig, sørge for at Selskapet gis den samme eller et tilsvarende beskyttelsesnivå.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne Avtalen, erstatter Avtalen tidligere ansettelsesavtaler og tilhørende avtaler og/eller dokumenter. Denne Avtalen gir derfor, sammen med relevant norsk lovgivning, en fullstendig oversikt over vilkårene for ansettelsesforholdet.

10.        JURISDIKSJON/LOVVALG

Arbeidsforholdet mellom Arbeidstaker og Selskapet reguleres av norsk lov.

Tvister som ikke har blitt løst ved forhandlinger avgjøres av de alminnelige norske domstoler.

11.        PARTENES UNDERSKRIFTER

Denne Avtale er utstedt i to eksemplarer, hvorav hver part beholder ett eksemplar.

_______________

_______________

[=Arbeidstaker]

Entrepedia AS

Sted, dato:

[=Place], 2023-01-31

Navn:

Tittel:

Sted, dato:

[=Name]

[=Title]

[=Place], 2023-01-31

Ansettelsesavtale, Rev 1.0

Page  of

[a]Alternativ 1 gjelder for ordinære ansatte. Alternativ 2 gjelder for ansatte med ledende, eller særlig uavhengige stillinger.

Velg det alternativet som passer. Merk at unntakene i arbeidsmiljøloven skal tolkes snevert og at det for å avgjøre om stillingen faller innenfor unntakene må foretas en individuell vurdering av hver ansatt og deres stilling.

[b]Alternativ 1 gjelder for ordinære ansatte. Alternativ 2 gjelder for ansatte med ledende, eller særlig uavhengige stillinger.

Velg det alternativet som passer. Merk at unntakene i arbeidsmiljøloven skal tolkes snevert og at det for å avgjøre om stillingen faller innenfor unntakene må foretas en individuell vurdering av hver ansatt og deres stilling.

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
template

Ansettelsesavtale

Ansettelsesavtale på norsk. Den engelske varianten finner du her Employment Agreement

Microsoft Office Google Docs PDF