Kapitalforhøyelse - Dokumentpakke

Denne dokumentpakken inneholder følgende dokumenter for bruk av styret i forbindelse med kapitalfohøyelse:

 • Protokoll fra styremøte
 • Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
 • Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Entrepedia AS

 

Den [=dato] ble det avholdt styremøte i {{organization.name}}

Følgende styremedlemmer deltok:

 • [=name]        Styreleder
 • [=name]        Styremedlem
 • [=name]        Styremedlem

Styret var dermed beslutningsdyktig. Styrets leder ledet møtet.

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

Følgende saker ble behandlet:

1.        Kapitalforhøyelse og vedtektsendring

[=Kort redegjørelse for bakgrunn og behov for kapitalforhøyelse]

Styret foreslår på denne bakgrunn følgende kapitalforhøyelse:

 1. Aksjekapitalen økes fra NOK [=aksjekapital i selskapet før kapitalforhøyelse] med NOK [=beløp som økes med] til NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] ved utstedelse av [=antall nye aksjer] nye aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje] pr. aksje.
 2. Tegningskurs pr. aksje er NOK [=tegningskurs pr. aksje]. Samlet kapitalinnskudd er NOK [=], hvorav NOK [=] utgjør overkurs.
 3. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Kapitalforhøyelsen tegnes i henhold til følgende liste:

Aksjonær

Antall aksjer

Tegningsbeløp

 1. Tegningen gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto [=kontonr] senest [=betalingsfrist].
 2. De nye aksjene skal ha fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra det tidspunkt hvor fusjonen er registrert som gjennomført i Foretaksregisteret.
 3. Selskapet har rett til å disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
 4. Aksjene tegnes i protokoll på generalforsamling.
 5. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK [=]. Utgiftene dekkes av innskuddet.

Følgende endring av vedtektenes § [=] foreslås:

«Selskapets aksjekapital er NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] fordelt på [=antall aksjer i selskap etter kapitalforhøyelsen] aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje].»

2.        Innkalling til generalforsamling

Styret besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling så snart som mulig for behandling av ovennevnte forslag.

Alle beslutninger var enstemmige. Det var ikke flere saker til behandling. Møtet ble hevet og protokollen signert.

[=Sted], [=dato]

Styret i Entrepedia AS

Signatur:

__________________

Signatur:

__________________

Navn:

Navn:

Tittel:

Styreleder

Tittel:

Styremedlem

Signatur:

__________________

Signatur:

__________________

Navn:

Navn:

Tittel:

Styremedlem

Tittel:

Styremedlem


INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I Entrepedia AS

 

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Entrepedia AS

Sted:         Selskapets lokaler.

Dato:         [=dato]

Kl.:             __:__

Til behandling foreligger:

1.        Åpning av møtet

2.        Registrering av fremmøtte aksjonærer

3.        Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4.        Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

5.        Kapitalforhøyelse og vedtektsendring

[=Kort redegjørelse for bakgrunn og behov for kapitalforhøyelse]

Styret foreslår på denne bakgrunn følgende kapitalforhøyelse:

 1. Aksjekapitalen økes fra NOK [=aksjekapital i selskapet før kapitalforhøyelse] med NOK [=beløp som økes med] til NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] ved utstedelse av [=antall nye aksjer] nye aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje] pr. aksje.
 2. Tegningskurs pr. aksje er NOK [=tegningskurs pr. aksje]. Samlet kapitalinnskudd er NOK [=], hvorav NOK [=] utgjør overkurs.
 3. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Kapitalforhøyelsen tegnes i henhold til følgende liste:

Aksjonær

Antall aksjer

Tegningsbeløp

 1. Tegningen gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto [=kontonr] senest [=betalingsfrist].
 2. De nye aksjene skal ha fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra det tidspunkt hvor emisjonen er registrert som gjennomført i Foretaksregisteret.
 3. Selskapet har rett til å disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
 4. Aksjene tegnes i protokoll på generalforsamling.
 5. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK [=]. Utgiftene dekkes av innskuddet.

Følgende endring av vedtektenes § [=] foreslås:

«Selskapets aksjekapital er NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] fordelt på [=antall aksjer i selskap etter kapitalforhøyelsen] aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje].»

[Sted], [dato]

For styret i Entrepedia AS

        ______________________        

[=Styrelders Navn]

Styreleder


PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I Entrepedia AS

 

Den [=dato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Entrepedia AS

Til behandling forelå følgende saker:

1.        Åpning av møtet

Møtet ble åpnet av styrets leder.

2.        Registrering av fremmøtte aksjonærer

Til stede var de aksjonærene og fullmaktene som er nærmere angitt i Vedlegg 1 til denne protokollen. Til sammen var [=]% av Selskapets aksjekapital og stemmer representert på generalforsamlingen.

3.        Valg av møteleder

[=] ble valgt til møteleder.

4.        Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

5.        Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

[=] var eneste fremmøtte, og signerer derfor protokollen alene.  

[=] ble valgt til å medundertegne protokollen.

6.        Kapitalforhøyelse og vedtektsendring

Generalforsamlingen besluttet følgende kapitalforhøyelse:

 1. Aksjekapitalen økes fra NOK [=aksjekapital i selskapet før kapitalforhøyelse] med NOK [=beløp som økes med] til NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] ved utstedelse av [=antall nye aksjer] nye aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje] pr. aksje.
 2. Tegningskurs pr. aksje er NOK [=tegningskurs pr. aksje]. Samlet kapitalinnskudd er NOK [=], hvorav NOK [=] utgjør overkurs.
 3. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Kapitalforhøyelsen tegnes i henhold til følgende liste:

Aksjonær

Antall aksjer

Tegningsbeløp

 1. Tegningen gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto [=kontonr] senest [=betalingsfrist].
 2. De nye aksjene skal ha fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra det tidspunkt hvor emisjonen er registrert som gjennomført i Foretaksregisteret.
 3. Selskapet har rett til å disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
 4. Aksjene tegnes i protokoll på generalforsamling.
 5. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK [=]. Utgiftene dekkes av innskuddet.

Som følge av kapitalforhøyelsen ble vedtektenes § [=] vedtatt endret til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] fordelt på [=antall aksjer i selskap etter kapitalforhøyelsen] aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje].»

Det ble deretter foretatt følgende aksjetegninger:

Aksjonær

Antall aksjer

Tegningsbeløp

Signaturer under gjelder for tegning for alle aksjonærer ved fullmakt.

________________

[= navn]


Samtlige beslutninger var enstemmige. Det var ikke flere saker til behandling. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble hevet og protokollen signert. Generalforsamlingens beslutninger blir å melde Foretaksregisteret snarest.

 

 

[Sted], [dato]

 

___________________

 

____________________

Møteleder

 

Medundertegner


VEDLEGG 1 - OVERSIKT OVER FREMMØTTE AKSJONÆRER

Aksjonær

Antall aksjer

Representert ved

Kapitalforhøyelse - Dokumentpakke, Rev 1.1

Page  of

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
template

Kapitalforhøyelse - Dokumentpakke

Denne dokumentpakken inneholder følgende dokumenter for bruk av styret i forbindelse med kapitalfohøyelse:

 • Protokoll fra styremøte
 • Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
 • Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling
Microsoft Office Google Docs PDF