Generalforsamling (kapitaløkning) - Innkalling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med kapitaløkning.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I Entrepedia AS

 

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Entrepedia AS

Sted:         Selskapets lokaler.

Dato:         [=dato]

Kl.:             __:__

Til behandling foreligger:

1.        Åpning av møtet

2.        Valg av møteleder

3.        Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4.        Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

5.        Kapitalforhøyelse og vedtektsendring

[=Kort redegjørelse for bakgrunn og behov for kapitalforhøyelse]

Styret foreslår på denne bakgrunn følgende kapitalforhøyelse:

  1. Aksjekapitalen økes fra NOK [=aksjekapital i selskapet før kapitalforhøyelse] med NOK [=beløp som økes med] til NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] ved utstedelse av [=antall nye aksjer] nye aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje] pr. aksje.
  2. Tegningskurs pr. aksje er NOK [=tegningskurs pr. aksje]. Samlet kapitalinnskudd er NOK [=], hvorav NOK [=] utgjør overkurs.
  3. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Kapitalforhøyelsen i henhold til følgende liste:

Aksjonær

Antall aksjer

Tegningsbeløp

  1. Tegningen gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto [=kontonr] senest [=betalingsfrist].
  2. De nye aksjene skal ha fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra det tidspunkt hvor fusjonen er registrert som gjennomført i Foretaksregisteret.
  3. Selskapet har rett til å disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
  4. Aksjene tegnes i protokoll på generalforsamling.
  5. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK [=]. Utgiftene dekkes av innskuddet.

Følgende endring av vedtektenes § [=] foreslås:

«Selskapets aksjekapital er NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] fordelt på [=antall aksjer i selskap etter kapitalforhøyelsen] aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje].»

[Sted], [dato]

For styret i Entrepedia AS

        ______________________        

[=Styrelders Navn]

Styreleder

Kapitalforhøyelse - Dokumentpakke, Rev 1.0

Page  of