Generalforsamling (kapitaløkning) - Protokoll

Protokoll fra generalforsamling ved egenkapitalforhøyelse

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I Entrepedia AS

 

Den [=dato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Entrepedia AS

Til behandling forelå følgende saker:

1.        Åpning av møtet

Møtet ble åpnet av styrets leder.

2        Registrering av fremmøtte aksjonærer.

Til stede var de aksjonærene og fullmaktene som er nærmere angitt i Vedlegg 1 til denne protokollen. Til sammen var [=]% av Selskapets aksjekapital og stemmer representert på generalforsamlingen.

3.        Valg av møteleder

[=] ble valgt til møteleder.

4.        Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

5.        Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

[=] var eneste fremmøtte, og signerer derfor protokollen alene.  

[=] ble valgt til å medundertegne protokollen.

6.        Kapitalforhøyelse og vedtektsendring

Generalforsamlingen besluttet følgende kapitalforhøyelse:

  1. Aksjekapitalen økes fra NOK [=aksjekapital i selskapet før kapitalforhøyelse] med NOK [=beløp som økes med] til NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] ved utstedelse av [=antall nye aksjer] nye aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje] pr. aksje.
  2. Tegningskurs pr. aksje er NOK [=tegningskurs pr. aksje]. Samlet kapitalinnskudd er NOK [=], hvorav NOK [=] utgjør overkurs.
  3. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Kapitalforhøyelsen tegnes i henhold til følgende liste:

Aksjonær

Antall aksjer

Tegningsbeløp

  1. Tegningen gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto [=kontonr] senest [=betalingsfrist].
  2. De nye aksjene skal ha fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra det tidspunkt hvor emisjonen er registrert som gjennomført i Foretaksregisteret.
  3. Selskapet har rett til å disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
  4. Aksjene tegnes i protokoll på generalforsamling.
  5. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK [=]. Utgiftene dekkes av innskuddet.

Som følge av kapitalforhøyelsen ble vedtektenes § [=] vedtatt endret til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] fordelt på [=antall aksjer i selskap etter kapitalforhøyelsen] aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje].»

Det ble deretter foretatt følgende aksjetegninger:

Aksjonær

Antall aksjer

Tegningsbeløp

Signaturer under gjelder for tegning for alle aksjonærer ved fullmakt.

________________

[= navn]

Samtlige beslutninger var enstemmige. Det var ikke flere saker til behandling. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble hevet og protokollen signert. Generalforsamlingens beslutninger blir å melde Foretaksregisteret snarest.

 

 

[Sted], [dato]

 

___________________

 

____________________

Møteleder

 

Medundertegner

 

 


VEDLEGG 1 - OVERSIKT OVER FREMMØTTE AKSJONÆRER

Aksjonær

Antall aksjer

Representert ved

Kapitalforhøyelse - Dokumentpakke, Rev 1.1

Page  of

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
template

Generalforsamling (kapitaløkning) - Protokoll

Protokoll fra generalforsamling ved egenkapitalforhøyelse

Microsoft Office Google Docs PDF