Generalforsamling (ordinær) - Protokoll

Protokol for Generalforsamling med lovpålagte formalia.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Entrepedia AS

 

Den [=dato] ble det avholdt ordinær generalforsamling i Entrepedia AS, 919725109 (heretter “Selskapet”. Generalforsamlingen ble gjennomført i [=sted].

 1. Åpning av den ordinære Generalforsamling

Styrets leder, [=navn], åpnet møtet.

 1. Registrering av fremmøtte aksjonærer

Til stede var de aksjonærene og fullmaktene som er nærmere angitt i Vedlegg 1 til denne protokollen. Til sammen var [=]% av Selskapets aksjekapital og stemmer representert på generalforsamlingen.

 1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

[=navn] ble enstemmig valgt til møteleder. [=navn] ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

 1. Godkjenning av selskapets Årsregnskap

Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:

"Årsregnskap for [=selskapsnavn] AS for regnskapsåret [=årstall] godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte."

 1. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor og Styre

Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:

«Revisors honorar for regnskapsåret [=] godtgjøres etter regning. Det utbetales ikke godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret [=].»

 1. Forslag om å videreføre og øke rammen for det eksisterende opsjonsprogrammet for selskapet

I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å øke rammen for opsjonsprogrammet til [=antall] aksjer.

 1. Gi fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Styret i selskapet tildeles fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet inntil [=prosentandel]% av selskapets aksjekapital. Fullmakten kan benyttes flere ganger og styret stilles fritt hva gjelder ervervsmåter. Det høyeste beløpet som kan betales for aksjene er NOK [=beløp],- og det laveste beløp som kan betales for aksjene er NOK [=beløp].

Styret tildeles videre fullmakt til å selge egne aksjer til ansatte og styremedlemmer i selskapet. Aksjonærenes fortrinnsrett settes i denne sammenhengen til side. Dersom aksjer selges til styremedlemmer så skal dette godkjennes av et enstemmig styre. Styret fastsetter øvrige vilkår.»

Fullmakten gjelder til [=dato inkludert årstall].

 1. Valg av Styre

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til styresammensetning;

 • [=navn] - Styreleder
 • [=navn] - Styremedlem
 • [=navn] - Styremedlem
 • [=navn] - Styremedlem
 • [=navn] - Styremedlem

Det forelå ingen ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

[=Sted], [=dato]

Styret i Entrepedia AS

Signatur:

__________________

Signatur:

__________________

Navn:

Navn:

Tittel:

Styreleder

Tittel:

Styremedlem

Signatur:

__________________

Signatur:

__________________

Navn:

Navn:

Tittel:

Styremedlem

Tittel:

Styremedlem


VEDLEGG 1 - OVERSIKT OVER FREMMØTTE AKSJONÆRER

Aksjonær

Antall aksjer

Representert ved

Generalforsamling (ordinær) - Protokol, Rev 1.0

Page  of

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
template

Generalforsamling (ordinær) - Protokoll

Protokol for Generalforsamling med lovpålagte formalia.

Microsoft Office Google Docs PDF