Låneavtale - Usikret Lån

Enkel låneavtale uten sikkerhet

        

Låneavtale - lån uten sikkerhet


Denne låneavtalen ("Låneavtalen") er inngått den 2023-03-24 mellom:

Navn:        

[=Navn],         

Reg.no.:[=Reg.nummer]

Adresse:

[=Adresse]

(“Långiver")

og

Navn:        

Entrepedia AS,

Reg.no.:919725109

Address:

Gaustadalleen 21,

0349 Oslo        

(“Låntager)

(Långiver og Låntaker er i det følgende sammen kalt "Partene" eller enkeltvis som en "Part").

 

 


1. BELØP OG UTBETALINGSTIDSPUNKT

Långiver vil på de betingel­ser som er fastsatt i Låneavtalen yte Låntaker et lån på totalt NOK [=] (”Lånet”).  

Lånet utbetales umiddelbart etter undertegning av denne Låneavtalen til slik konto som angitt av Låntaker.

2. RENTE

Lånet skal være rentebærende med en rentesats på [=] % p.a.. Akkumulerte renter tillegges hovedstol årlig ved utløpet av kalenderåret, første gang 1. januar [=år]. Påløpte renter skal betales i sin helhet samtidig med innfrielse av Lånet, jf. punkt 3 nedenfor.

Ved mislighold av Låneavtalen svares forsinkelsesrenter av det skyldige beløp fra mislighold inntrer og til betaling skjer, med den til enhver tid gjeldende rente i henhold til forsinkelsesrenteloven.

3.  FORFALL

Lånet inkludert påløpte renter forfaller til betaling i sin helhet [=] med betaling til slik konto som angitt av Långiver.

4. FØRTIDIG BETALING

Låntaker har rett til å tilbakebetale hele eller deler av Lånet inkludert påløpte renter før forfall ved å gi 3 virkedagers varsel til Långiver.

5.  SIKKERHET

Det stilles ikke sikkerhet for Lånet.

6. FORPLIKTELSER OG BEGRENSNINGER

Låntaker forplikter seg overfor Långiver til å:

(i)  varsle Långiver om ethvert mislighold av Låneavtalen som måtte oppstå og om ethvert forhold av vesentlig betydning for Låneavtalen eller som vil kunne føre til mislighold av den, samt hvilke skritt Låntaker har tatt eller vil ta for å søke å reparere det aktuelle eller potensielle mislighold av Låneavtalen; og

(ii)   sende Långiver slik finansiell eller informasjon vedrørende Låntaker som Långiver med rimelighet etterspør.

 7.  MISLIGHOLD

Långiver kan anse Lånet misligholdt i følgende tilfeller:

(i)  dersom Låntaker på vesentlig måte bryter eller unnlater å oppfylle sine forpliktelser etter Låneavtalen;

(ii)  dersom ett eller flere av Låntakers øvrige lån, garantier eller gjeldsforpliktelser blir misligholdt;

(iii) dersom Låntaker tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandlinger av noe slag, innstiller sine betalinger eller erkjenner å være insolvent; eller

(iv) dersom en situasjon oppstår som etter Långivers velbegrunnede oppfatning gjør det usannsynlig at Låntakeren vil kunne oppfylle sine forpliktelser etter Låneavtalen.

På det tidspunkt ett eller flere av de ovennevnte mislighold inntreffer og så lenge misligholdet fortsetter, har Långiver rett til å kreve Lånet med renter og omkostninger innfridd umiddelbart. Långiver skal gi skriftlig melding til Låntaker om at Lånet anses misligholdt og kreves innfridd umiddelbart.

8. OVERDRAGELSE

Låntaker kan ikke overføre sine rettigheter eller forpliktelser etter Låneavtalen, verken helt eller delvis, til noen tredjepart uten forutgående skriftlig samtykke fra Långiver. Långiver står fritt til å overføre sine rettigheter og forpliktelser etter Låneavtalen, etter skriftlig melding til Låntaker.

9.  LOVVALG

Låneavtalen reguleres av norsk rett. Tvister som springer ut av Låneavtalen skal søkes løst i minnelighet. Er minnelig løsning forsøkt uten resultat, kan Partene bringe inn tvisten til avgjørelse ved de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.

SIGNATUR

Låneavtalen er undertegnet i to (2) eksemplarer, hvorav Partene beholder ett hver.

_______________

_______________

[=Långiver]

Entrepedia AS

Name:

Title:

Place, date:

[=Name]

[=Title]

[=Place], 2023-03-24

Name:

Title:

Place, date:

[=Name]

[=Title]

[=Place], 2023-03-24

Låneavtale - Usikret Lån, Rev 1.0

Page  of

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
template

Låneavtale - Usikret Lån

Enkel låneavtale uten sikkerhet

Microsoft Office Google Docs PDF
Omtales her