Nettside - Brukervilkår

Dokumentet inneholder to-språklig brukervilkår for en nettside for nettsalg. Innholdet må tilpasses om dere selger til privatpersoner eller bedrifter.

Brukervilkår

Terms of Use

[=www.[domene]

Entrepedia AS

Org Number: 919725109

("Tilbyder")

[=www.[domain]

Entrepedia AS

Org Number: 919725109

("Provider")

1. ANVENDELSESOMRÅDE

1. APPLICABILITY

Alle tjenester du tilbys av Tilbyder er underlagt følgende brukervilkår. Tilbyder forbeholder seg retten til å oppdatere og endre brukervilkårene til enhver tid uten å gi deg melding om dette. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på internettsiden det henvises til ovenfor.

All services provided to You by the Provider are subject to the following Terms of Use. Provider reserves the right to update and amend the Terms of Use at any time without notice to you. Updated Terms of Use will be made available at the above referenced Website.

2. BRUKSRETT

2.PERSONAL USE

Tjenestene er kun til din personlige og ikke-kommersielle bruk med mindre annet er fastsatt.

Unless otherwise specified, the services are only for your personal and non-commercial use.

3. ANSVARSFRASKRIVELSE

3. NO WARRANTY

Tilbyder og Tilbyders leverandører fraskriver seg ethvert ansvar for hvorvidt informasjonen i dokumenter eller grafikk som publiseres som del av tjenesten er tjenelig for noe formål. Alle slike dokumenter og all grafikk tilbys "som det er" uten noen garantier. Verken Tilbyder eller Tilbyders leverandører kan under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap som kan oppstå i forbindelse med bruk eller leveranse av tjenesten, eller som følge av Tilbyders manglende leveranse av tjenesten.

Supplier and/or its respective sub-suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published as part of the services for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. In no event shall Supplier and/or its respective sub-suppliers be liable for any damages whatsoever resulting from loss of data, loss of profits or any other loss which may arise out of or in connection with the use or performance of the services, or any failure to provide the services.

4.BRUK AV TJENESTENE

4. CODE OF CONDUCT

Tjenestene kan inkludere e-post tjenester, forum eller andre meldingstjenester som gir deg mulighet til å kommunisere med andre. Du aksepterer at kommunikasjonstjenester kun skal brukes til å sende og motta meldinger og materiale som er passende, lovlig og relevant i relasjon til den aktuelle kommunikasjonstjeneste. All bruk av kommunikasjonstjenester er underlagt Tilbyders retningslinjer og enhver annen retningslinje Tilbyder har gitt.

Tilbyder er ikke forpliktet til å føre tilsyn med slike kommunikasjonstjenester. Tilbyder forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå materiale publisert ved bruk av slike kommunikasjonstjenester og til etter eget skjønn å fjerne slikt materiale.

 

Tilbyder forbeholder seg retten til å tilgjengeliggjøre enhver informasjon Tilbyder besitter og som Tilbyder mener er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende lovgivning eller forespørsler fra myndighetene.

The services may contain e-mail services, forums or other messaging service enabling you to communicate with others. You agree to use communication services only to send and receive messages and material that are proper, legal and relevant to the particular communication service. Any use of communication services is subject to Provider's code of conduct and any other guidelines provided.

Provider has no obligation to monitor the communication services. However, Provider reserves the right to review materials posted to the communication services and to remove any materials in its sole discretion.

 

Provider reserves the right at all times to disclose any information as Provider deems necessary to satisfy any applicable law or governmental request.

5.  BRUKERKONTO

5. USER ACCOUNT

Hvis det kreves at du etablerer en brukerkonto for å bruke tjenestene må du fylle ut registreringsskjemaet ved å gi oppdatert, komplett og presis informasjon.  Det er ditt ansvar å holde passordet og andre brukerkonto opplysninger hemmelig, og du kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Du må umiddelbart gi Tilbyder beskjed dersom det foreligger uautorisert bruk av din brukerkonto.

If the services require you to open an account, you must complete the relevant registration form by providing current, complete and accurate information. You are responsible for maintaining the confidentiality of your password and account, and may be held liable for any and all activities performed by use of your account. You must notify Provider immediately of any unauthorized use of your account.

6. PERSONOPPLYSNINGER

6. PRIVACY

Brukeren aksepter at Tilbyder og tilbyders leverandører kan foreta innsamling, lagre, videreformidle og bruke informasjon om Brukeren og Brukerens bruk av Tjenesten, herunder informasjon Brukeren laster opp, i samsvar med Tilbyders Personvernerklæring som gjøres tilgjengelig på Tilbyders nettsted.

You acknowledge and accept that the Provider and its suppliers may collect, store, transmit and use any information about you and your use of the Services, including information you upload, in accordance with the Provider's privacy statement as made available on the Provider's Website.

7.  BRUKERINNHOLD

7. USER CONTENT

Enkelte av våre tjenester tillater at du legger inn materiale. Du beholder eierskap til alle immaterielle rettigheter du har til dette materialet.

Når du laster opp eller på annen måte legger inn materiale gir du samtidig Tilbyder en verdensomspennende rett til å bruke, lagre, reprodusere, endre, videreutvikle, publisere, framvise, distribuere og viderelisensiere slikt innhold for ethvert formål. Denne rettigheten gjelder også etter at du slutter å anvende tjenestene.

Tilbyder kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys. Tilbyder vil ved avvikling av tjenester forsøke å legge til rette for at Brukeren kan overføre sitt brukerinnhold til andre tjenester, men skal ikke være ansvarlig for en eventuell unnlatelse av å gjøre dette.

Some of our Services allow you to submit content. You retain ownership of any intellectual property rights that you hold in such content submitted by you.

When you upload or otherwise submit content, you give Provider a worldwide license to use, host, reproduce, modify, create derivative works, publish, display, distribute and relicense such content for any purpose. This license continues even if you stop using the services.

 

Provider may at any time and without further notice amend or discontinue any of the services offered. Upon any discontinuation of a service Provider will attempt to facilitate a transfer by the User of the User's user content to other services, but shall not be liable for any failure to do so.

8. RETTIGHETER TIL TJENESTEN OG DENS INNHOLD

8. RIGHTS TO THE SERVICE AND ITS CONTENT

Eierskapet til tjenestene og alt annet Tilbyder gjør tilgjengelig, herunder tekst, bilder, kunst eller annen informasjon, er og skal forbli hos Tilbyder, eller den som har lisensiert slike immaterielle rettigheter til Tilbyder.  Det er ikke tillatt å endre, kopiere, distribuere, framvise, oppføre, publisere, gi lisens til eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som er hentet fra tjenestene.

The service and all content made available by Provider, including text, images, artwork and other information, is and shall remain the intellectual property of Provider or any licensor of such intellectual property to Provider. You may not modify, copy, distribute, display, perform, publish, license or sell any information, software, products or services obtained from the services.

9. LOVVALG OG JURISDIKSJON

9. GOVERNING LAW AND LEGAL VENUE

Denne Avtalen skal reguleres av, og tolkes i samsvar med, norsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå på bakgrunn av denne Avtalen kan bringes inn for avgjørelse ved de ordinære domstoler i Norge, med Oslo tingrett som avtalt verneting.

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with Norwegian law. Any disputes that may arise from this Agreement may be referred to the non-exclusive jurisdiction of the ordinary courts of Norway, with Oslo city court as agreed venue.


Informasjon om tilbyder

Information on Provider

[=navn]

[=adresse]

[=elektronisk postadresse]

[=name]

[=address]

[=e-mail address]

[=øvrige opplysninger som gjør det mulig å komme i direkte forbindelse med tjenesteyteren]

[=other information which makes it possible to contact the Provider directly]

Tilbyder er et [=norsk] foretak registrert i det [=norske] foretaksregisteret med organisasjonsnummer [=org.nr]. Tilbyders virksomhet er [=ikke] merverdiavgiftspliktig.

Provider is a [=Norwegian] legal entity registered in the [=Norwegian] register of business enterprises with registration number [=reg, no.]. Provider's business is [=not] liable for VAT.

 

 


Retningslinjer for bruk

Code of Conduct

Ved anvendelse av enhver av Tilbyders tjenester (inkludert alle tjenester som er tilgjengelige på [=www.[domain] aksepterer du å være bundet av følgende retningslinjer.

By using any of the services provided by Provider (including all services available on [=www.[domain] you agree to adhere to the following code of conduct.

Tjenestene kan bare brukes til å tilgjengeliggjøre, sende og motta meldinger og materiale som er passende, lovlig og relevant i relasjon til den enkelte tjeneste.

You may only use the services to post, send and receive messages and material that are proper, legal and relevant to the particular service.

Under følger en ikke-uttømmende liste over oppførsel som er uttrykkelig forbudt. Tjenestene må ikke brukes til å:

Below is a non-exhaustive list of conduct which is specifically prohibited. The services must not be used to:

a)      Distribuere materiale eller innhold som er upassende, ærekrenkende, uanstendig, krenkende eller ulovlig.  

(a)           Distribute any inappropriate, defamatory, obscene, indecent or unlawful content or material.

b)      Ærekrenke, sjikanere, true eller på annen måte krenke andres juridiske rettigheter.

(b)          Defame, harass, threaten or otherwise violate the legal rights of others.

c)      Annonsere for, tilby å selge eller å kjøpe varer eller tjenester, med mindre den aktuelle tjenesten spesifikt tillater dette.

(c)           Advertise or offer to sell or buy any goods or services for any business purpose, unless the relevant service specifically allows such messages.

d)      Arrangere eller bidra til aktiviteter som har tilknytning til konkurranser, pyramidespill, søppel e-post, utsendelse av masse e-post eller dupliserende eller uønskede meldinger.

(d)          Arrange or contribute to activities in connection with contests, pyramid schemes, junk email, spamming or any duplicative or unsolicited messages.

e)      Laste opp eller på annen måte tilgjengeliggjøre filer som inneholder bilder, programvare eller annet materiale som er beskyttet av opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter med mindre du eier eller kontrollerer rettighetene eller har tilstrekkelig samtykke til å gjøre dette.

(e)           Upload, or otherwise make available, files that contain images, software or other material protected by intellectual property laws unless you own or control the rights thereto or have received all necessary consent to do the same.

f)        Laste opp filer som inneholder virus, trojanske hester, dataormer, skadede filer eller enhver lignende programvare eller program som kan skade driften av en annens datamaskin eller eiendom.

(f)            Upload files that contain viruses, Trojan horses, worms, corrupted files, or any other similar software or programs that may damage the operation of another's computer or property.

g)      Innhente eller på annen måte samle informasjon om andre, inkludert e-postadresser.

(g)           Harvest or otherwise collect information about others, including e-mail addresses.

h)      Bryte ordensregler eller retningslinjer som kan gjelde for den enkelte tjeneste.

(h)          Violate any code of conduct or other guidelines which may be applicable for any particular service.

i)        Opptre i strid med gjeldende lovgivning eller for øvrig rettstridig.

(i) Violate any applicable laws or regulations.

 


Informasjon til forbruker i forbindelse med elektronisk bestilling

Information to consumers in connection with an electronic order

1.KRAV TIL VÅR VIRKSOMHET

1. REQUIREMENTS APPLICABLE TO OUR BUSINESS

Når du som forbruker handler over Internett er du sikret visse rettigheter i medhold av norsk lovgivning. Forbrukerkjøpsloven, ehandelsloven, kredittkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og personopplysningsloven er sentrale lover som regulerer handel fra norske nettbutikker.

When you, acting in the capacity of consumer, purchase online you are granted certain rights pursuant to Norwegian Legislation. The consumer sales act, the e-trading act, the credit purchasing act, the marketing act, the cancellation act and the personal data act all apply to purchases from Norwegian internet shops.

2. HVORDAN FORETA EN ELEKTRONISK BESTILLING

2. COMPLETING AN ELECTRONIC ORDER

En elektronisk bestilling kan foretas ved å følge prosedyren beskrevet nedenfor. En elektronisk bestilling kan kun foretas på [=norsk].

Din bestilling vil ikke være bindende før du har godkjent og sendt ordren og betalingsinformasjon i samsvar med siste punkt beskrevet nedenfor. Du kan fritt avslutte bestillingsprosessen på ethvert tidspunkt før ordren er godkjent og sendt, for eksempel ved å navigere nettleseren til en annen del av vårt nettsted. Inntil ordren er godkjent kan du også fritt rette inntastingsfeil ved å velge "Gå tilbake" (du anbefales ikke å benytte nettleserens funksjonalitet eller tilbaketasten på tastaturet for a navigere tilbake).

You may place an electronic order by following the procedure described below. An order may only be placed in the [=Norwegian] language.

Your order will not become binding until your order and payment details have been approved and submitted by you in accordance with the final step described below. You may freely discontinue the order process at any stage prior to submitting the approved order for example by navigating to any other part of our website. Until the order has been approved you may also freely correct any errors by selecting "Back" (it is not recommended to navigate back using the browsers functionality or the backspace key on your keyboard).

De følgende tekniske etappene er knyttet til avtaleinngåelsen:

(a)           Du foretar valg av ønskede varer og/eller tjenester i vår nettbutikk.

(b)          Du identifiserer deg ved å oppgi korrekte personalia eller benytter eventuelt tildelt brukernavn og passord.

(c)           Du leser og aksepterer våre leveringsbetingelser.

(d)          Du foretar valg av betalingsmåte.

(e)           Du blir presentert en oppsummering av din ordre, herunder en beskrivelse av valgt(e) produkt(er), leveringsadresse, samlet pris (inkl. MVA og frakt) og antatt leveringstid.

(f)            Du godkjenner og sender ordren til oss (på dette tidspunkt blir ordren bindende og kan ikke endres).

(g)           Dersom du har valgt elektronisk betaling vil du bli bedt om å oppgi betalingsinformasjon til oss eller valgt betalingspartner.

Vi sender en automatisk ordrebekreftelse og våre leveringsbetingelser til din oppgitte e-postadresse straks din ordre er mottatt.

The following technical steps are involved in the conclusion of an agreement:

(a)          You selected the desired goods and/or services in our web shop.

(b)          You identify yourself by submitting accurate personal data or through username or password if you have such,

(c)          You read and accept our terms of delivery.

(d)          You choose the payment method.

(e)          You are presented with a summary of your order, including a description of the products, your delivery address, the total amount payable (included VAT and shipping) and estimated time of delivery.

(f)           You approve and submit the order to us (at this time the order becomes binding and cannot be amended).

(g)          If you have chosen to pay electronically you will be asked to submit payment details to us or the chosen payment operator.

We will send an automatic order confirmation and our delivery terms and conditions to your e-mail address immediately after receiving your order.  

3. ARKIVERING AV DIN ORDRE

3.  ORDER ARCHIVE

Din ordre vil normalt bli arkivert i våre systemer i inntil 6 måneder etter at leveransen har funnet sted. Kopi av ordren kan utleveres deg på skriftlig anmodning.

Your order will normally be kept in our systems up to 6 months after the delivery. A copy of the order may be submitted to you upon a written request.

4. ANGRERETT

Angrerettloven kan gi deg rett til å angre dine kjøp. For tjenester eller varer kjøpt ved en elektronisk bestilling fra vårt nettsted gjelder normalt angrefrist som beskrevet nedenfor. Det er imidlertid ingen angrefrist på

 • [=sett inn].
 • varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake.
 • varer som raskt forringes fysisk.
 • Datamaskinprogram, lyd- eller bildeopptak der forseglingen er brutt.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

For varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt løper fristen fra mottak av angrerettskjema nevnt nedenfor (uavhengig av leveringstidspunkt). Arbeid med tilvirkning eller tilpasning kan påbegynnes før utløpet av angrefristen med den virkning at du ved bruk av angreretten plikter å betale for utført arbeid og medgåtte materialer.

Dersom du ikke mottar angrerettskjema utvides angrefristen til tre måneder.              .

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc.

Tilbakebetaling vil finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med utfylt angrerettskjema.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets standard angrerettskjema som vil bli oversendt før eller i forbindelse med levering av produktene.

[=Det er utviklet fire standard skjema som angitt nedenfor. Korrekt skjema må medfølge enhver vare eller ordrebekreftelse.

 • fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av varer
 • fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av tjenester
 • avtaler om tilvirkningskjøp som inngås ved annet fjernsalg enn telefonsalg
 • salg utenfor fast utsalgssted og fjernsalg av finansielle tjenester].

 

Link til skjemaene er: http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=forms&id=12 ]

4.  RIGHT OF CANCELLATION

The Consumer Purchases Cancellation Act may allow you to cancel your purchases. Goods or services purchased by an electronic order from our website are generally subject to the cancellation rights described below. However, there is no cancellation right for:

 • [=insert].
 • perishable goods or goods which due to their characteristics are not returnable after delivery.
 •  sealed computer programs, audio or video content after the seal has been broken.

In order to exercise the cancellation right, the product must be delivered to us in virtually the same quantity and condition as received by you.

To exercise the cancellation right you must notify us within 14 days of delivery (cancellation period).

The cancellation period for goods manufactured or adapted specifically for you is calculated from the time of receipt of the cancellation right form described below (irrespective of the time of delivery of the final product). Manufacturing or adaptation of the goods may be initiated prior to the expiration of the cancellation period with the effect that you upon exercising the cancellation right will be obliged to pay for completed work and materials.

If you do not receive a cancellation rights form the cancellation period is extended to three months.

All products must be returned to us within reasonable time. You are solely responsible for any return costs.

We are obliged to reimburse your postage expenses for the shipment sent to you, handling fee, customs duties, cash on delivery fee etc.

Repayment will be made within fourteen days after we receive the product or the product is placed at our disposal.

The product must be returned to us, if possible in original packing, together with the completed cancellation rights form.

Further information on how to exercise the cancellation right is provided in the Ministry of Children, Equality and Social Inclusion's standard cancellation right form which will be provided to you prior to or upon delivery of the products.

[=Four separate official cancellation forms have been published as specified below. The correct form must be provided with the order confirmation or the delivered products.

distance selling and sales outside permanent outlets of goods / distance selling and sales outside permanent outlets of services / agreements on manufacturing of goods (custom-made or adapted items) entered into by distance selling (excluding telephone sales) / distance selling and sales outside permanent outlets of financial services].

Url link to the form is: http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=forms&id=12 ]

                            

 

Nettside - Brukervilkår, Rev 1.0

Page  of

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
template

Nettside - Brukervilkår

Dokumentet inneholder to-språklig brukervilkår for en nettside for nettsalg. Innholdet må tilpasses om dere selger til privatpersoner eller bedrifter.

Microsoft Office Google Docs PDF