Søknadshjelper - Kommersialiseringstilskudd

Søknadshjelperen gjengir alle spørsmålene, hjelpetekstene og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen for Kommersialiseringstilskudd. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Hjelper for:

  • Kommersialiseringstilskudd

Hensikten med dette dokumentet er å skape bedre arbeidsflyt i utformingen av søknaden.

Denne hjelperen er en kopi av alle overskrifter og hjelpetekster for tekstfelter i Innovasjon Norge sin søknadsportal. Skriv søknaden deres i dette dokumentet og kopier svarene inn i portalen når den er klar.

Underveis i utformingen av søknadsteksten, kan dere også hente hjelp fra fra denne sjekklistenSØKNAD

Prosjektbeskrivelse [a]

Maks 10 000 tegn

Kommentar til kostnadsoverslag [b]

Maks 2000 tegn

Kommentar til Finansieringsplan :[c]

Maks 2000 tegn

Prosjektets lønnsomhet[d]

Prosjektets lønnsomhet og nytteverdi  :[e]

Maks 2 000 tegn

Søkers virksomhet[f]

Søkers virksomhet  [g]

Maks 2 000 tegn

Eierforhold  [h]

Maks 2 000 tegn

Interne Forhold[i]

Interne Forhold [j]

Maks 4 000 tegn

Bærekraft  [k]

Maks 2 000 tegn

Eksterne Forhold[l]

Eksterne Forhold [m]

Maks 4 000 tegn

Økonomisk utvikling[n]

Regnskap og Budsjett [o]

Maks 2 000 tegn

Hva er de viktigste forutsetningene for bedriftens lønnsomhet?  [p]

Maks 2 000 tegn

Søknadshjelper - Kommersialiseringstilskudd, Rev 1.0

Page  of

[a]Bakgrunn:

Beskriv idéen/målsettingen som ligger til grunn for prosjektet. Gi en kort begrunnelse for prosjektet og hvorfor det skal gjennomføres.

Beskriv kort hvilke behov som ikke dekkes tilstrekkelig i eksisterende løsninger, eller hvilket problem som skal løses gjennom prosjektet.

Prosjektmål:

Gi en kort beskrivelse av hva prosjektet skal lede til, og hva foretaket forventer å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Beskriv også hvordan prosjektresultatet skal benyttes for fremtidig verdiskaping i virksomheten.

Se "Seksjonshjelp" for spesifikk anvisning i hva beskrivelsen av prosjektet skal omfatte for denne søknadstypen

[b]Her kan du gi nærmere forklaringer til kostnadsoverslaget.

[c]Status (søkt, bevilget osv.) og eventuelle andre viktige forhold for midler oppgitt i finansieringsplanen skal beskrives og utdypes her. Angi spesielt dersom det er planlagt tilført ny egenkapital/ansvarlige lån som grunnlag for egenfinansieringen, og hvem som eventuelt skal tilføre denne kapitalen.

[d]Prosjektets lønnsomhet/nytteverdi

 

Forventede resultater etter gjennomført prosjekt skal synliggjøres og sannsynliggjøres.

 

Beskriv de viktigste forutsetningene som lønnsomheten i prosjektet bygger på, eksempelvis forhold knyttet til markeds- og konkurransesituasjonen, kundesegmenter, prissetting, distribusjon, avtaler, samarbeidspartnere etc.

 

Dersom det ikke er mulig å angi lønnsomheten i prosjektet, må nytteverdien beskrives.

[e]Her skal du beskrive prosjektets bedrifts- og eventuelt samfunnsøkonomiske lønnsomhet, samt hvilke forutsetninger som legges til grunn i beregningen av lønnsomheten. Forventet bedriftsøkonomisk lønnsomhet må være tallfestet, eller forventet nytteverdi må være beskrevet.

[f]Søkers virksomhet

Etablerertilskudd innvilges til gründerbedrifter med tydelige vekstambisjoner og en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet.

Opplysningene du gir her er viktige for at vi raskt skal forstå nyhetsverdien og markedspotensialet i din forretningsidé.

Gi derfor et kort og konkret svar på følgende spørsmål:

Positiv respons i markedet:

- Hvordan har du fått bekreftet et reelt behov og betalingsvilje hos potensielle kunder for forretningsidéen/løsningen din?

- Hvor stort vil du anslå markeds- og vekstpotensialet til å være?

- Hvilke ressurser (kompetanse, erfaring, team og nettverk) har du tilgjengelig for å dekke dette behovet og utvikle bedriften videre?

 

Nyhetsverdi:

- Hva er det som helt konkret gjør at din forretningsidé og løsning representerer noe vesentlig nytt i markedet, - eventuelt sammenlignet med konkurrenter?

- På hvilken måte vil kundebehovet bli dekket bedre enn hva eksisterende løsninger gjør?

- Er løsningen lett å kopiere, - og hvordan kan du eventuelt beskytte den?

[g]Her skal du gi en kort beskrivelse av:

- Foretakets historikk

- Hva virksomheten omfatter i dag

- Strategi og fremtidsplaner

[h]Oppgi alle eiere som eier 10 % eller mer av søker-bedriften, og alle foretak som eies med 25 % eller mer av søkerbedriften.

Dersom foretaket inngår i et konsern skal morselskapet i konsernet oppgis, og en total oversikt over konsernstrukturen vedlegges.

[i]Interne forhold

Gi en kortfattet beskrivelse av de viktigste interne forholdene i bedriften, samt i hvilken grad dette representer styrker og svakheter for bedriften.

 

Bærekraft:

Beskriv hvordan god forretningsskikk blir ivaretatt i din bedrift.

Beskriv eventuelle positive miljø- og/eller samfunnseffekter som prosjektet vil gi.

 

Les mer på våre nettsider om bærekraft

[j]Beskriv de viktigste interne faktorene som har innvirkning på henholdsvis bedriftens og prosjektets fremtidige inntjening. Dette kan være:

- Nøkkelressurser

- Kjerneaktiviteter

- Samarbeidspartnere

- Økonomi

- Produksjon/teknologi

[k]Beskriv hvordan god forretningsskikk blir ivaretatt i din bedrift og hvilke standarder/retningslinjer dere følger. Beskriv også risiko knyttet til korrupsjon, miljø, menneskerettighet og/eller arbeidstakerrettigheter eller andre sider knyttet til forretningsetikk, og hvilke tiltak som er iverksatt for å håndtere disse.

Beskriv eventuelle positive miljø- og/eller samfunnseffekter som prosjektet gir. Dersom det planlagte prosjektet har en løsning for et miljø- eller samfunnsproblem/utfordring ber vi om at dette beskrives nærmere, og der ny løsning sammenlignes med dagens løsninger.

Dersom selskapet eller sentrale personer i selskapet er under etterforskning, tiltale eller tidligere er dømt for korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, må det opplyses om dette.

Les mer på våre nettsider om bærekraft i lenke under Seksjonshjelp

[l]Eksterne forhold

De eksterne forholdene legger de ytre rammene for virksomheten og omfatter forhold som leverandører, konkurrenter, kunder, nye markeder, internasjonale forhold, lover og regler, miljøkrav og konjunktursvingninger.

 

Gi en kortfattet beskrivelse av de viktigste forholdene og i hvilken grad disse representer styrker og svakheter for bedriften.

[m]Her skal du beskrive bedriftens konkurransesituasjon:

• Hvem er de viktigste konkurrentene og hvorfor blir disse valgt?

• Hva slags posisjon og omdømme har konkurrentene?

• Hvordan overvåkes konkurrentenes aktiviteter?

• Hvilke endringer forventes i konkurransesituasjonen på kort og lang sikt?

• Hvordan skal din bedrift være annerledes eller mer attraktiv enn konkurrentene?

[n]Økonomisk utvikling

Legg ved årsregnskap og balanse med noter hvis dette foreligger. Dersom det er utarbeidet delårsregnskap, kan også dette vedlegges.

 

Budsjetter

Det skal utarbeides et budsjett for en periode på 3 år etter siste regnskapsår. Hovedtall fra budsjettet skal oppgis i budsjett- sammendraget i søknaden, mens de mer detaljerte budsjettene kan vedlegges søknaden.

 

Viktige forutsetninger for fremtidig lønnsomhet

Her skal de viktigste forutsetningene som er lagt til grunn for bedriftens fremtidige inntjening beskrives nærmere.

Dette kan være forhold knyttet til markeds- og konkurransesituasjonen, kundesegmenter, prissetting, distribusjon, avtaler, samarbeidspartnere etc.

[o]Siste årsregnskap og perioderegnskap som ikke er eldre enn 3 måneder, skal legges ved søknaden.

Det skal legges ved et driftsbudsjett for bedriftens virksomhet de 3 neste årene.

Det skal også legges ved et likviditetsbudsjett for prosjektperioden. Likviditetsbudsjettet skal være satt være satt opp månedlig, men dersom prosjektet varer i 15 måneder eller mer kan det være satt opp kvartalsvis

[p]Her ønsker vi de sentrale forutsetningene som er lagt til grunn for bedriftens fremtidige inntjening beskrives nærmere (markedsandeler, nye produkter, kostnadseffektivisering etc.).