Søknadshjelper - Prosjekthjelpen Innovasjon Norge

Søknadshjelperen gjengir alle spørsmålene, hjelpetekstene og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i "Prosjekthjelpen" til Innovasjon Norge.

Hjelperen gjelder for følgende ordninger:

 • Tilskudd til Markedsavklaring
 • Tilskudd til Kommersialisering
 • Oppstartslån
 • Tilskudd til Innovasjonskontrakt
 • Tilskudd til Miljøteknologi
 • Tilskudd til Bioøkonomiprosjekter
 • Innovasjonslån

Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Pass på at du tar med kommentarene som ligger i dokumentet når du lager din kopi.

Hjelper for:

 • Markedsavklaringstilskudd
 • Tilskudd til Kommersialisering
 • Oppstartslån
 • Tilskudd til Innovasjonskontrakt
 • Tilskudd til Miljøteknologi
 • Tilskudd til Bioøkonomiprosjekter
 • Innovasjonslån

Denne hjelperen er en kopi av alle overskrifter og hjelpetekster for tekstfelter i Innovasjon Norge sin “Prosjekthjelpen”.  “Prosjekthjelpen” er lik for alle de ovenstående ordningene. En rådgiver vil hjelpe dere å rette søknaden mot den mest hensiktsmessige ordningen.

Skriv søknaden deres i dette dokumentet og kopier svarene inn i portalen når den er klar.

Hensikten med dette dokumentet er å skape bedre arbeidsflyt i utformingen av søknaden.

Underveis i utformingen av søknadsteksten, kan dere også hente hjelp fra fra denne sjekklistenSett opp prosjekt

Hva skal prosjektet hete?[a]

Maks 60 tegn

Hvem er dere - fakta

Bedriften i dag

Hvem er dere, og hva kjennetegner bedriften?[b]

Maks 1000 tegn

[Har bedriften salgsinntekter->Ja->Hvor kommer inntektene fra?] [c]

Beskriv bedriftens forretningsmodell i dag.[d]

Maks 1000 tegn

Kommentarer til regnskapet.[e]

Maks 800 tegn

Nøkkelopplysninger

(INGEN INPUT)

Ansvarlig næringsliv

[Gjør dere vurderinger for å avdekke risiko for negativ påvirkning … på mennesker, samfunn og miljø…?->Ja] [f]

Beskriv hva dere har avdekket og hvordan dere jobber for å unngå negativ påvirkning.

Maks 800 tegn

Hvor skal dere - langsiktige mål

Ideen

Hvilket problem løser ideen?[g]

Maks 1000 tegn

Hvem løser ideen problemet for?[h]

Maks 1000 tegn

Hva er deres løsning på problemet?[i]

Maks 2000 tegn

Hva gjør din løsning til noe vesentlig nytt i markedet?[j]

Maks 1000 tegn

Langsiktige mål for ideen

Hvilke langsiktige mål har bedriften med ideen?[k]

Maks 800 tegn

Hva har dere gjort med ideen fram til nå?[l]

Maks 800 tegn

Hvilke andre steg er viktige for å realisere de langsiktige målene, utover prosjektet du søker støtte til?[m]

Maks 800 tegn

Fremtidig lønnsomhet

Hvordan vil bedriftens forretningsmodell se ut når de langsiktige målene er realisert?[n]

Maks 800 tegn

Beskriv hovedmarkedet for den ideen dere søker finansiering til.[o]

Maks 800 tegn

Beskriv konkurransebildet i markedet dere har beskrevet.[p]

Maks 800 tegn

Er det andre som tror på ideen og er villig til å investere for at den skal realiseres?[q]

Maks 800 tegn

Beskriv de viktigste forutsetningene for driftsbudsjettet.[r]

Maks 800 tegn

Miljø- og samfunnseffekt

Beskriv den positive miljø- og samfunnseffekten for hvert valg her[s]

Maks 800 tegn

Teamet

Hvem er med i teamet, og hvorfor?[t]

Maks 2000 tegn

Hvilken kompetanse, styrke og mangfold representerer teamet dere har samlet?[u]

Maks 600 tegn

Hva skal dere gjøre nå - prosjektet

Om dette prosjektet

Hva er hovedmålet for dette prosjektet?[v]

Maks 300 tegn

Hva er suksesskriteriene som viser når målet er nådd?[w]

Maks 300 tegn

Hvilke menneskelige, finansielle, materielle eller immaterielle ressurser er avgjørende for å gjennomføre prosjektet?[x]

Maks 800 tegn

Hvilke interne og eksterne hindringer kan dere støte på i dette prosjektet?[y]

Maks 800 tegn

Fremdrift og aktiviteter

Aktiviteter

Navn (Aktivitet #1[z])

Maks 60 tegn

Hva er målet med aktiviteten?

Maks 300 tegn

Hva skal du gjøre i denne aktiviteten?

Maks 800 tegn

Hvilke utfordringer kan oppstå i gjennomføringen av aktiviteten?

Maks 800 tegn

[Er dette en forskings- og utviklingsaktivitet(FoU)?->Ja] [aa]

Forklar hvorfor dette er en FoU-aktivitet som består av Industriell forskning[ab]?

Maks 800 tegn

Oppsummering av kostnader -> Kommentar til kostnadene[ac]

Maks 600 tegn

Finansieringsplan

Har dere egne midler å tilføre prosjektet -> Fortell hvor mye dere skal tilføre prosjektet -> Forutsetninger

Maks 300 tegn

Finansiering fra eiere og nye investorer -> Vilkår

Maks 300 tegn

Offentlig finansiering -> Vilkår

Maks 300 tegn

Annen ekstern finansiering -> Vilkår

Maks 300 tegn

Prosjektetdeltakerne

Beskriv denne bedriften kort. Hvis den bidrar i gjennomføringen av prosjektet, beskriv hvordan.

Maks 300 tegn

Prosjektets økonomi

Likviditetsbudsjett -> Beskriv forutsetningene for likviditetsbudsjettet.[ad]

Maks 300 tegn

Tilleggsinformasjon

Har dere fått med alt vi trenger å vite?

Maks 200 tegn


Etterspurte vedlegg i portalen:

 • Fjorårets foreløpige regnskap.
 • Perioderegnskap hittil i år.
 • Dokumenter som viser det unike ved løsningen. Det kan være skisser eller mer informasjon om løsningen.
 • Driftsbudsjett eller andre dokumenter som sier noe om fremtidig lønnsomhet basert på ideen.
 • Vedlegg som underbygger positive miljø- og samfunnseffekten i prosjektet
 • Dokumenter som bekrefter finansieringskildene. Det kan være lånetilsagn, aksjonæravtale eller emisjonsavtaler.
 • Dokumentasjon som bekrefter avtale med prosjektdeltakerne.
 • Likviditetsbudsjett
 • Andre dokumenter med avgjørende informasjon

Søknadshjelper - Kommersialiseringstilskudd, Rev 2.0

Page  of

[a]Navnet du velger her blir navnet på søknaden din. Du kan endre navnet senere.

[b]Gi oss en kort og faktaorientert beskrivelse av bedriften som synliggjør bedriftens historie, hva dere gjør, hvor virksomheten skjer, og hvilke marked/kundegrupper dere leverer til i dag.

Beskriv også om dere er i utviklingsfase eller kommersiell fase med produktet/tjenesten dere vil realisere.

[c]Hvis svaret er "Ja".

[d]Vi vil forstå hvordan dere tjener penger. Forretningsmodellen viser hva dere produserer og hvordan dere leverer det. Den kan også si noe om hvem kundene og konkurrentene er, og hvordan dere tar betalt.

[e]Legg vekt på de vesentlige kostnadspostene og poster som har hatt store endringer.

[f]Hvis svaret er "Ja"

[g]Vi ønsker å vite mer om problemet eller utfordringene dere vil løse, fordi det sier noe om hvor stort eller vanlig problemet er. Du trenger ikke å gå inn på løsningen her, kun problemet.

[h]Vi ønsker å vite mer om hvem som påvirkes av problemet, fordi det sier noe om hvor stort markedet for en løsning vil være.

[i]Vi ønsker å vite hvordan ideen skal bidra til å løse problemet for de som opplever det. Dette sier noe om hvor god ideen er.

[j]Beskriv hvordan din løsning eller din forretningsmodell skiller seg fra konkurrentene. Innovasjonshøyde er et kriterium som må oppfylles for å få finansiering. Derfor er det viktig at du har et godt svar her.

[k]Tenk stort og beskriv bedriftens langsiktige mål for ideen. Bruk gjerne et 5 års perspektiv. Det kan for eksempel være ambisjoner om å øke antall ansatte, få større geografisk spredning, komme inn på flere markeder eller internasjonal vekst.

[l]Alle forretningsideer har en start, og vi vil vite hva som har skjedd mellom starten og nå. Det kan være at dere har fått penger fra noen, har bygget et team, eller bare luftet ideen med familie og kjente. Slik kan vi hjelpe dere med å vurdere hva som bør være neste steg i prosessen.

[m]Fortell om milepælene på veien videre. Vis oss hvor langt frem dere har tenkt eller planlagt. Bruk gjerne et 5 års perspektiv.

[n]Vi vil vite hvordan de langsiktige målene påvirker hvordan dere tjener penger. Skal dere følge eksisterende forretningsmodell, eller må dere gjøre endringer? Beskriv de eventuelle endringene.

[o]Beskriv størrelsen på markedet og hvem som er de viktigste kundene. Fortell om dere har testet ideen på reelle kunder, eller om dere bare har analysert det eksisterende markedet.

[p]Beskriv deres største konkurrenter, hvilke faktorer det konkurreres på og hvordan dere skal ta en posisjon i markedet.

[q]Markedsaksept er når andre er villige til å investere tid, ressurser eller penger fordi de tror på det dere skal selge. Markedsaksept kan være om du har fått en investor, gjennomført en vellykket crowdfunding-kampanje, eller at du har fått forhåndsbetaling for produktet på andre måter.

[r]Hvilke forutsetninger har dere tatt i driftsbudsjettet? Vis oss refleksjonene dere har gjort for å komme frem til tallene.

[s]Her skal du argumentere for hvorfor prosjektet har de positive effektene som du har krysset av. Gjør en sammenlikning med beste tilgjengelige løsning på markedet. Gi en tallfestet framstilling der dette er mulig, for eksempel CO2-ekvivalenter, kilowattimer (kwh) eller prosentvis forbedring.

[t]Skriv inn navnene på personer eller bedrifter som skal jobbe mot de langsiktige målene. Fortell kort deres bakgrunn og kompetanse, og hvorfor de er med i arbeidet.

[u]Teamet er bedriftens viktigste ressurs for å nå de langsiktige målene, og bør bestå av mennesker med ulik kompetanse og erfaring. Vi ønsker din vurdering av teamet som helhet – om dere har dekket alle nødvendige kompetanseområder, eller om det er noe dere mangler.

[v]Fortell oss hvorfor det er viktig for bedriften å gjennomføre dette prosjektet. Vi er ute etter å vite hovedmålet for dette spesifikke prosjektet, ikke den overordnede ambisjonen for bedriften.

[w]Det er smart å definere suksesskriteriene i forkant, slik at dere vet når dere har lykkes. Fortell oss hva som er prosjektets suksesskriterier, hvordan dere skal måle dem, og hvordan dere vet når dere har nådd målet

[x]Vi vil vite om dere har alt som trengs for å lykkes med prosjektet. Ressurser her kan være:

- andre nøkkelpersoner og deres kompetanse (eiere, investorer, partnere, styret)

- materialer (utstyr, lokaler)

- budsjett

- IPR (varemerke, patenter, opphavsretter)

- andre ting som er avgjørende for gjennomføringen

Hvis dere mangler ressurser – fortell hvordan dere planlegger å hente dem inn.

[y]De fleste prosjekter støter på hindringer – her vil vi vite hva dere ser for dere at kan gå galt. Beskriv potensielle risikofaktorer både internt i bedriften og i omverdenen. Det kan dreie seg om resultater, kostnadsrammer, nødvendig utsyr og kompetanse, markedet og konkurrenter. Det er ikke nødvendig å beskrive løsningen på utfordringene.

[z]Her legger dere til opp til maks 10 aktiviter, dere må kopiere overskriftene mellom "Navn" og "Forklar ....." tilsvarende mange ganger som dere har aktiviteter.

[aa]Hvis svaret er "Ja"

[ab]"Industriell forskning" er planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på å fremskaffe ny kunnskap og ferdigheter. Kunnskapen benyttes til utvikling av nye produkter, prosesser eller tjenester, eller for å betydelig forbedre eksisterende produkter, prosesser eller tjenester. Arbeidet kan både være eksperimentelt og teoretisk.

Indikasjoner på at en aktivitet er industriell forskning:

- Aktiviteten bruker eller fremskaffer doktorgradskompetanse.

- Aktiviteten krever bidrag fra forskningsinstitusjoner.

- Aktivitetens resultater er attraktive for publisering i vitenskaplige publikasjoner, eller presentasjon på vitenskaplige konferanser.

[ac]Gi en kommentar til kostnadene dine, spesielt om du har fylt ut kostnader for leie av lokaler, maskiner og utstyr eller øvrige driftskostnader.

[ad]Hvilke forutsetninger har dere tatt i likviditetsbudsjettet? Fortell oss om refleksjonene dere har gjort for å komme frem til tallene.

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
tool

Søknadshjelper - Prosjekthjelpen Innovasjon Norge

Søknadshjelperen gjengir alle spørsmålene, hjelpetekstene og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i "Prosjekthjelpen" til Innovasjon Norge.

Hjelperen gjelder for følgende ordninger:

 • Tilskudd til Markedsavklaring
 • Tilskudd til Kommersialisering
 • Oppstartslån
 • Tilskudd til Innovasjonskontrakt
 • Tilskudd til Miljøteknologi
 • Tilskudd til Bioøkonomiprosjekter
 • Innovasjonslån

Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Pass på at du tar med kommentarene som ligger i dokumentet når du lager din kopi.

Microsoft Office Google Docs PDF