Søknadshjelper - Skattefunn

Søknadshjelper for Skattefunn. Søknadshjelperen gjengir relevante spørsmål, hjelpetekster og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Hjelper for:

  • Skattefunn

Hensikten med dette dokumentet er å skape bedre arbeidsflyt i utformingen av søknaden.

Denne hjelperen er en kopi av alle overskrifter og hjelpetekster for tekstfelter i Forskningsrådet sin søknadsportal for Skattefunn. Skriv søknaden deres i dette dokumentet og kopier svarene inn i portalen når den er klar.

Underveis i utformingen av søknadsteksten, kan dere også hente hjelp fra fra denne sjekklisten.2. Prosjektinformasjon

Om bedriften og prosjektet[a]

Om bedriften

Beskriv bedriftens virksomhet:

Maks 1500 tegn

Om prosjektet

Beskriv kort bakgrunnen for prosjektet:

Maks 2000 tegn

På hvilken måte skiller prosjektet seg fra bedriftens normale drift?:

Maks 700 tegn

3. Prosjektplan

Prosjektresultat

Det du skriver i avsnittene "Hovedmål, delmål og aktiviteter" er spesielt viktig for søknadsvurderingen. Les veiledningsteksten nøye.

Hovedmål, delmål og aktiviteter[b]

Hovedmål

Hva skal dere utvikle? Beskriv kort sluttresultatet:

Maks 500 tegn

Prosjektperiode

Fra dato:

Til dato:

Delmål

1. Delmål

Tittel på delmål:

 

Beskrivelse av delmål:

Maks 500 tegn

 

FoU-utfordringer for delmål:

Maks 500 tegn

1.1. Aktivitet

Periode:

Tittel på aktivitet:

Beskrivelse på aktivitet:

Maks 500 tegn

1.2. Aktivitet

Periode:

Tittel på aktivitet:

Beskrivelse på aktivitet:

Maks 500 tegn

2. Delmål

Tittel på delmål:

 

Beskrivelse av delmål:

Maks 500 tegn

 

FoU-utfordringer for delmål:

Maks 500 tegn

2.1. Aktivitet

Periode:

Tittel på aktivitet:

Beskrivelse på aktivitet:

Maks 500 tegn

2.2 Aktivitet

Periode:

Tittel på aktivitet:

Beskrivelse på aktivitet:

Maks 500 tegn

Utdyping av prosjektets FoU-innhold

Hvilke FoU-utfordringer skal løses i prosjektet? Hvordan går dere frem for å løse dem?

Maks 5000 tegn


4. Prosjektresultater

Prosjektplan kriterier

Det du skriver i avsnittene "Ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess", "Nytte for bedriften" og "Ny kunnskap og nye ferdigheter" er spesielt viktig for søknadsvurderingen. Les veiledningsteksten nøye.

Nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser[c]

Hva er nytt eller forbedret ved varen, tjenesten eller produksjonsprosessen sammenlignet med eksisterende løsninger?

Maks 1000 tegn

Hvem er de fremste konkurrentene?

Maks 500 tegn

Til nytte for bedriften[d]

Hvilken kommersiell eller annen nytte vil bedriften ha av prosjektresultatet?

Maks 5000 tegn

Ny kunnskap eller ferdigheter[e]

Hvilken ny kunnskap eller hvilke nye ferdigheter skal fremskaffes gjennom prosjektet?

Maks 5000 tegn


5. Budsjett, finansieringsplan og ressurser

Kostnadsbudsjett og finansieringsplan[f]

Kostnadsbudsjett (oppgi alle beløp i 1000 NOK)

Kommentar til kostnadsbudsjettet:

Maks 2000 tegn

Finansieringsplan (oppgi alle beløp i 1000 NOK)

Kommentar til finansieringsplanen:

Maks 2000 tegn

Ressurser i prosjektet[g]

Utdanning og erfaring

Kommenter eventuell praktisk erfaring som er relevant for prosjektet:

Maks 500 tegn

7. Samarbeid[h]

Samarbeid

Oppgi hvem dere vil samarbeide med og hva som vil være samarbeidspartneres bidrag i prosjektet:

Maks 500 tegn

8. Tilleggsopplysninger[i]

Tilleggsopplysninger

Åpnet kommetarfelt[j]

Er det opplysninger om prosjektet som du ikke har fått mulighet til å gi tidligere i søknadsskjemaet, kan du gi dem her:

Maks 2000 tegn

9. Populærvitenskapelig sammendrag[k]

Dette prosjektsammendraget vil bli publisert i Forskningsrådets Prosjektbank på våre nettsider, og må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon. Beskriv prosjektet som du ville gjort det til for eksempel en journalist:

Maks 2000 tegn

Søknadshjelper - Skattefunn, Rev 1.0

Page  of

[a]Gi en kortfattet beskrivelse av virksomheten og bakgrunn for prosjektet.

[b]I denne seksjonen skal prosjektets mål, aktiviteter og tidsplaner beskrives.

Et SkatteFUNN-prosjekt må være målrettet og avgrenset for å få godkjenning.

Hovedmål: Hovedmålet (eller -målene) skal beskrive kort og presist hva prosjektet skal lede til, og hva bedriften forventer å oppnå ved å gjennomføre prosjektet.

Prosjektperiode: SkatteFUNN-prosjektets startdato må være i inneværende år. Du kan ikke søke om støtte for aktiviteter som ble gjennomført før inneværende år. SkatteFUNN-prosjekter godkjennes normalt for 1 til 3 år, forutsatt at det er tilstrekkelige og relevante aktivitetsplaner for alle år i prosjektperioden.

Delmål: Beskriv sentrale delmål som skal lede frem til hovedmålet. Et hovedmål kan være resultatet av en rekke delmål som til sammen gir et ønsket resultat. Prosjektet må ha minumum to delmål.

FoU-utfordringer knyttet til delmål: En FoU-utfordring kan beskrives med hva det er som er vanskelig i prosjektet, og som ikke kan løses av en dyktig fagperson med allment tilgjengelig kunnskap på området. Det er viktig at det beskrives hvilke kunnskapshull som skal tettes eller hvilke nye ferdigheter prosjektet skal lede til.

Aktiviteter: Beskrivelse av aktiviteter er viktig for å vise hvordan man har tenkt å løse problemstillinger (FoU-utfordringer) i prosjektet. En god plan for aktiviteter er også nødvendig for å dokumentere kostnader knyttet til prosjektet.

Søknaden skal bare beskrive selve FoU-prosjektet, det vil si den delen av utviklingsløpet som krever systematisk FoU-arbeid for å gi nødvendig og ny innsikt og verdiskapning for bedriften.

Både forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter kan godkjennes i SkatteFUNN, og ofte kan prosjektet ha elementer av begge deler i seg.

Vær oppmerksom på at det er noen aktiviteter som ikke kan støttes i SkatteFUNN. Se Forskrift for SkatteFUNN § 16-40-2 for nærmere beskrivelse av disse.

[c](!) De fleste som ikke får godkjent søknaden tilfredsstiller ikke dette kriteriet. Sørg for at det er kommer klart frem hva som er nytt. (!)

En SkatteFUNN-godkjenning krever at det som skal utvikles har nyhetsverdi i bransjen. Her må du beskrive eksplisitt hva som er det nye og sørge for at det kommer tydelig frem hvordan det skiller seg fra det som finnes i markedet i dag.

[d]Hvilken nytte har varen, tjenesten eller produksjonsprosessen for bedriften?

Beskriv hvilken nytte bedriften vil ha når prosjektet er gjennomført, for eksempel i form av for eksempel økt inntjening, besparelser eller nye markedsandeler.

Godkjenningen er knyttet til organisasjonsnummer. I et konsern er det viktig å passe på at det er bedriften som bærer kostnadene i prosjektet og som har rettigheter til prosjektresultatet som søker.

[e](!) De fleste som ikke får godkjent søknaden tilfredsstiller ikke dette kriteriet. Sørg for at det er kommer klart frem hva som er ny kunnskap/nye ferdigheter. (!)

Ved å gjennomføre SkatteFUNN-prosjektet må det skapes ny kunnskap eller nye ferdigheter. I et FoU-prosjekt brukes en systematisk fremgangsmåte for å løse et problem eller en utfordring som ikke har noen kjent løsning i dag, og slik fremskaffes ny kunnskap/nye ferdigheter for å komme frem til prosjektresultatet.

Her må du beskrive hvilke utfordringer i dette prosjektet som ikke har noen kjent løsning før prosjektet starter og hvordan det ved systematisk arbeid oppnås ny kunnskap eller nye ferdigheter.

[f]Forskningsrådet trenger informasjon om prosjektets budsjett og finansieringsplan for å få en oppfatning av hvordan prosjektet er planlagt gjennomført.

Budsjettet skal vise et realistisk estimat av kostnadene knyttet til gjennomføringen av FoU-aktivitetene i prosjektet.

Merk: Det er ikke det som legges inn her, men utgiftene som er revidert av revisor og rapporteres til Skatteetaten gjennom skattemeldingen som er utløsende for faktisk utbetaling/skattefradrag.

Totalsummen for hvert enkelt år må være den samme i kostnads- og finansieringsplanen.

[g]Prosjektmedarbeidere med formell utdanning: Skriv inn informasjon om utdanningsnivå og relevant prosjektkompetanse for alle prosjektets medarbeidere. Både medarbeidere i egen virksomhet og medarbeidere tilknyttet prosjektet i andre enheter skal regnes med.

NB! Hver prosjektmedarbeider oppgis kun én gang med sitt høyeste nivå av fullført utdanning.

Det er for øvrig ikke et krav til godkjent SkatteFUNN-prosjekt at prosjektmedarbeidere må ha formell utdanning.

Prosjektmedarbeidere uten formell utdanning men med praktisk erfaring Skriv inn antall prosjektmedarbeidere uten formell utdanning men med praktisk erfaring som er relevant for prosjektet. Kommenter hvilken kompetanse personene innehar i kommentarfeltet.

[h]Dersom bedriften planlegger å samarbeide med andre i prosjektet, gis informasjon om dette på denne siden. Det planlagte samarbeidet trenger ikke å være formalisert for å oppgis i søknaden. Beskriv hvilken kompetanse/erfaring samarbeidet antas å tilføre prosjektet.

Det er ikke krav til samarbeid i SkatteFUNN-prosjekter. Bedriften kan velge å gjøre prosjektarbeidet selv, samarbeide med andre bedrifter, eller samarbeide med FoU-institusjoner. Dersom flere bedrifter samarbeider, må hver bedrift sende inn søknad for sine prosjektaktiviteter.

[i]Alle tilleggsopplysninger er obligatoriske. Det må krysses av for enten «Ja», «Nei» eller «Vet ikke».

Hvis «Ja» velges, skal det fylles ut tilleggsopplysninger eller kommenteres kort i tilhørende tekstboks.

[j]Åpent kommentarfelt

Er det opplysninger om prosjektet som du ikke har fått mulighet til å gi tidligere i søknadsskjemaet, kan du gi dem her. Dersom prosjektet er tilstrekkelig beskrevet tidligere i søknadsskjemaet, trengs det ingen ytterligere kommentarer. Bruk funksjonaliteten «Sjekk siden» og «Sjekk hele» for å verifisere at søknaden er korrekt utfylt.

Når du er helt ferdig med å fylle ut søknadsskjemaet, må du trykke på «Send inn»-knappen. Du blir også bedt om å bekrefte innsendingen.

En automatisk kvitteringsmail vil komme til deg (søker), daglig leder, bedriftens prosjektansvarlige og SkatteFUNNs administrasjon i Norges forskningsråd.

[k]Populærvitenskapelig sammendrag

Her kan du oppsummere prosjektet slik du selv ønsker å formidle det. Det er viktig at informasjonen ikke inneholder bedriftshemmeligheter, da teksten vil være tilgjengelig på nett. Du velger selv om du vil skrive mye eller lite, på svært overordnet nivå eller mer presist. Dette feltet påvirker ikke vår vurdering av søknaden.

Du kan lese om hvordan det populærvitenskapelige sammendraget vil bli brukt i Prosjektbanken.

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
tool

Søknadshjelper - Skattefunn

Søknadshjelper for Skattefunn. Søknadshjelperen gjengir relevante spørsmål, hjelpetekster og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Microsoft Office Google Docs PDF
Omtales her