Søknadshjelper - Tilskudd

Søknadshjelper for Innovasjonskontrakt, Miljøteknologiordningen og Ekstraordinært innovasjonstilskudd 2021. Søknadshjelperen gjengir alle spørsmålene, hjelpetekstene og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen for ordningene. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Hjelper for:

- Miljøteknologiordningene

- Innovasjonsprosjekt

- Ekstraordinært Innovasjonstilskudd

Hensikten med dette dokumentet er å skape bedre arbeidsflyt i utformingen av søknaden.

Denne hjelperen er en kopi av alle overskrifter og hjelpetekster for tekstfelter i Innovasjon Norge sin søknadsportal. Skriv søknaden deres i dette dokumentet og kopier svarene inn i portalen når den er klar.

Underveis i utformingen av søknadsteksten, kan dere også hente hjelp fra fra denne sjekklistenSØKNAD

Prosjektbeskrivelse [a]

Maks 10 000 tegn

Miljø- og samfunnseffekt[b]

Miljø- og samfunnseffekt :[c]

Maks 4 000 tegn

Prosjektdeltakernes virksomhet og rolle i prosjektet[d] 

Maks 2000 tegn

Kommentar til kostnadsoverslag [e]

Maks 2000 tegn

Kommentar til Finansieringsplan :[f]

Maks 2000 tegn

Prosjektets lønnsomhet[g]

Prosjektets lønnsomhet og nytteverdi  [h]:

Maks 2 000 tegn

Søkers virksomhet[i]

Søkers virksomhet  [j]

Maks 2 000 tegn

Eierforhold  [k]

Maks 2 000 tegn

Interne Forhold[l]

Interne Forhold [m][n]

Maks 4 000 tegn

Bærekraft  [o]

Maks 2 000 tegn

Eksterne Forhold[p]

Eksterne Forhold [q]

Maks 4 000 tegn

Økonomisk utvikling[r]

Regnskap og Budsjet [s]

Maks 2 000 tegn

Hva er de viktigste forutsetningene for bedriftens lønnsomhet?  [t]

Maks 2 000 tegn

Søknadshjelper - Tilskudd, Rev 1.0

Page  of

[a]Beskriv idéen/målsettingen som ligger til grunn for prosjektet. Gi en kort begrunnelse for prosjektet og hvorfor det skal gjennomføres.

Beskriv kort hvilke behov som ikke dekkes tilstrekkelig i eksisterende løsninger, eller hvilket problem som skal løses gjennom prosjektet.

Prosjektmål:

Gi en kort beskrivelse av hva prosjektet skal lede til, og hva foretaket forventer å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Beskriv også hvordan prosjektresultatet skal benyttes for fremtidig verdiskaping i virksomheten

[b]Beskriv effekten av prosjektet på miljø eller samfunn. Dersom prosjektet ikke har noen tydelig miljø- eller samfunnseffekt, forklar dette. For mer informasjon, se felthjelp.

[c]Med miljøeffekt menes en kvantifiserbar (tallfestet) positiv miljøeffekt som prosjektresultatet vil bidra til, sammenlignet med eksisterende teknologi på området. Sammenlign miljøeffekt med beste alternative løsning på markedet i dag.

Om mulig bør dere presentere et regnestykke som viser hvordan prosjektet vil bidra til positiv miljøeffekt når løsningen tas i bruk i markedet. Miljøeffekt kan måles i reduserte klimautslipp (CO2e), spart eller ny fornybar kWh, bedre ressursutnyttelse (%-vis forbedring), økt gjenvinning, reduksjon i andre utslipp (%-vis forbedring) osv

Vi ønsker også at dere beskriver prosjektets positive effekt på samfunnet – bidrar prosjektet til å løse samfunnsutfordringer knyttet til sikkerhet, helse, mangfold, dyrevelferd, tilgang på utdanning og kunnskapshevende tiltak, fremme lokal kultur og produkter, arbeidsplasser i distriktene, utvikling av lokalsamfunn, mv

[d]Her skal du gi en kort presentasjon av prosjektdeltakernes virksomhet. For bedriftsdeltakere oppgi viktigste produkter/tjenester og markeder.

Beskriv også bakgrunnen for partners deltakelse og hvilken rolle hver av partnerne har i gjennomføringen, og hvilken kunnskap/kompetanse de bidrar med.

[e]Her kan du gi nærmere forklaringer til kostnadsoverslaget.

[f]Status (søkt, bevilget osv.) og eventuelle andre viktige forhold for midler oppgitt i finansieringsplanen skal beskrives og utdypes her. Angi spesielt dersom det er planlagt tilført ny egenkapital/ansvarlige lån som grunnlag for egenfinansieringen, og hvem som eventuelt skal tilføre denne kapitalen.

[g]Prosjektets lønnsomhet/nytteverdi

Prosjektets lønnsomhet skal synliggjøres og sannsynliggjøres.

 

Det skal legges ved et kontantstrømsoppsett som viser inn- og utbetalinger pr. år i 3-5 år som følge av prosjektet.

Prosjektets forventede lønnsomhet kan alternativt uttrykkes ved å budsjettere fortsatt drift uten gjennomføring av prosjektet og deretter budsjettere total virksomhet inklusiv planlagt prosjekt. Differansen mellom disse avspeiler prosjektets økonomiske betydning. Ideelt sett bør budsjettet strekke seg over minimum 2 år etter at prosjektet er gjennomført og har normal omsetning og drift.

 

Det må følge en forklarende tekst som underbygger tallmaterialet forventet lønnsomhet bygger på. Her må det legges særlig vekt på å beskrive markedet med kundegrupper, prissetting, distribusjon, eventuelle salgs- og distribusjonsavtaler etc.

Dersom det ikke er mulig å angi prosjektets lønnsomhet må prosjektets nytteverdi beskrives.

 

Last eventuelt opp detaljerte budsjetter/lønnsomhetsberegninger i seksjonen for "vedlegg" (nederst i skjemaet).

[h]Her skal du beskrive prosjektets bedrifts- og eventuelt samfunnsøkonomiske lønnsomhet, samt hvilke forutsetninger som legges til grunn i beregningen av lønnsomheten. Forventet bedriftsøkonomisk lønnsomhet må være tallfestet, eller forventet nytteverdi må være beskrevet.

[i]Søkers virksomhet

Gi en kort beskrivelse av virksomheten og eierforholdene (maks 2000 tegn). Se nærmere om dette i felthjelpen (som kommer opp når du klikker i feltene).

[j]Her skal du gi en kort beskrivelse av:

- Foretakets historikk

- Hva virksomheten omfatter i dag

- Strategi og fremtidsplaner

[k]Oppgi alle eiere som eier 10 % eller mer av søker-bedriften, og alle foretak som eies med 25 % eller mer av søkerbedriften.

Dersom foretaket inngår i et konsern skal morselskapet i konsernet oppgis, og en total oversikt over konsernstrukturen vedlegges

[l]Interne Forhold:

Interne forhold

Gi en kortfattet beskrivelse av de viktigste interne forholdene i bedriften, samt i hvilken grad dette representer styrker og svakheter for bedriften.

Bærekraft:

Beskriv hvordan god forretningsskikk blir ivaretatt i din bedrift.

Beskriv eventuelle positive miljø- og/eller samfunnseffekter som prosjektet vil gi.

Les mer på våre nettsider om bærekraft

[m]Beskriv de viktigste interne faktorene som har innvirkning på henholdsvis bedriftens og prosjektets fremtidige inntjening. Dette kan være:

Nøkkelressurser

Kjerneaktiviteter

Samarbeidspartnere

Økonomi

Produksjon/teknologi

[n]Interne Forhold:

Interne forhold

Gi en kortfattet beskrivelse av de viktigste interne forholdene i bedriften, samt i hvilken grad dette representer styrker og svakheter for bedriften.

Bærekraft:

Beskriv hvordan god forretningsskikk blir ivaretatt i din bedrift.

Beskriv eventuelle positive miljø- og/eller samfunnseffekter som prosjektet vil gi.

Les mer på våre nettsider om bærekraft

[o]Beskriv hvordan god forretningsskikk blir ivaretatt i din bedrift og hvilke standarder/retningslinjer dere følger. Beskriv også risiko knyttet til korrupsjon, miljø, menneskerettighet og/eller arbeidstakerrettigheter eller andre sider knyttet til forretningsetikk, og hvilke tiltak som er iverksatt for å håndtere disse.

Beskriv eventuelle positive miljø- og/eller samfunnseffekter som prosjektet gir. Dersom det planlagte prosjektet har en løsning for et miljø- eller samfunnsproblem/utfordring ber vi om at dette beskrives nærmere, og der ny løsning sammenlignes med dagens løsninger.

Dersom selskapet eller sentrale personer i selskapet er under etterforskning, tiltale eller tidligere er dømt for korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, må det opplyses om dette.

Les mer på våre nettsider om bærekraft i lenke under Seksjonshjelp

[p]De eksterne forholdene legger de ytre rammene for virksomheten og omfatter forhold som leverandører, konkurrenter, kunder, nye markeder, internasjonale forhold, lover og regler, miljøkrav og konjunktursvingninger.

Gi en kortfattet beskrivelse av de viktigste forholdene og i hvilken grad disse representerer styrker og svakheter for bedriften.

[q]Her skal du beskrive bedriftens konkurransesituasjon:

Hvem er de viktigste konkurrentene og hvorfor blir disse valgt?

Hva slags posisjon og omdømme har konkurrentene?

Hvordan overvåkes konkurrentenes aktiviteter?

Hvilke endringer forventes i konkurransesituasjonen på kort og lang sikt?

Hvordan skal din bedrift være annerledes eller mer attraktiv enn konkurrentene?

[r]Her skal du beskrive bedriftens økonomiske stilling og utvikling fremover.

Siste årsregnskap og evt. perioderegnskap som ikke er eldre enn 3 måneder, skal vedlegges søknaden.

Se seksjon "Vedlegg" nedenfor, hvor vedlegg kan lastes opp.

[s]Siste årsregnskap og perioderegnskap som ikke er eldre enn 3 måneder, skal legges ved søknaden

Det skal legges ved et driftsbudsjett for bedriftens virksomhet de 3 neste årene.

Det skal også legges ved et likviditetsbudsjett for prosjektperioden. Likviditetsbudsjettet skal være satt være satt opp månedlig, men dersom prosjektet varer i 15 måneder eller mer kan det være satt opp kvartalsvis

[t]Her ønsker vi de sentrale forutsetningene som er lagt til grunn for bedriftens fremtidige inntjening beskrives nærmere (markedsandeler, nye produkter, kostnadseffektivisering etc.).

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
tool

Søknadshjelper - Tilskudd

Søknadshjelper for Innovasjonskontrakt, Miljøteknologiordningen og Ekstraordinært innovasjonstilskudd 2021. Søknadshjelperen gjengir alle spørsmålene, hjelpetekstene og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen for ordningene. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Microsoft Office Google Docs PDF
Omtales her