Stiftelsesdokument

Stiftelsesdokumentet oppsummerer all informasjonen dere trenger før dere skal stifte selskapet i Altinn. Gjør dette komplett før dere starter jobben med å stifte selskapet i Altinn

Stiftelsesdokument

Selskapets navn er:

[=navnet på selskapet]

Dato for stiftelse:

[=dato for stiftelse]


Stiftere

Følgende stiftere har besluttet å stifte aksjeselskap og tegnet seg for aksjer

Navn:

[=Grunnlegger 1, navn/holdingselskap]

Adresse:

[=Grunnlegger 1, adresse]

Fødselsnummer/org.nr:

[=Grunnlegger 1, fødselsnummer/orgnummer]

Antall aksjer:

[=Grunnlegger 1, #aksjer]

Betaling pr aksje:

[=pris pr aksje NOK]

Navn:

[=Grunnlegger 2, navn/holdingselskap]

Adresse:

[=Grunnlegger 2, adresse]

Fødselsnummer/org.nr:

[=Grunnlegger 2, fødselsnummer/orgnummer]

Antall aksjer:

[=Grunnlegger 2, #aksjer]

Betaling pr aksje:

[= pris pr aksje NOK]

Navn:

[=Grunnlegger 3, navn/holdingselskap]

Adresse:

[=Grunnlegger 3, adresse]

Fødselsnummer/org.nr:

[=Grunnlegger 3, fødselsnummer/orgnummer]

Antall aksjer:

[=Grunnlegger 3, #aksjer]

Betaling pr aksje:

[=pris pr aksje NOK]


Aksjekapital/Aksjer

Aksjekapital:

[=kr aksjekapital]

Aksjenes pålydende:

[=kr pris pr aksje]

Antall aksjer

[=#totalt antall aksjer]

Aksjeinnskudd:

[=kr aksjeinnskudd = aksjekapital]

Frist for innbetaling av aksjeinnskuddet er satt til [=dato for frist, 3-4 uker etter stiftelsen]


Stiftelsesutgifter

Selskapet skal dekke utgiftene ved stiftelsen.

Registreringsgebyr Brønnøysundregistrene

kr 5 570

Andre honorar

[=kr ]

Sum stiftelsesutgifter

[=kr]


Selskapets vedtekter

Stifterne har fastsatt vedtekter for selskapet. Vedlagte vedtekter er en del av stiftelsesdokumentet.


Valg av styre

Som selskapets styre er valgt:

Styrets leder:

[=Grunnlegger 1, navn]

Nestleder

[=Grunnlegger 2, navn]

Styremedlem

[=Grunnlegger 3, navn]


Revisjon

[Årsregnskapet skal ikke revideres. Selskapet oppfyller vilkårene i aksjeloven § 7-6 først og andre ledd til å unnlate revisjon.]/

[Som revisor velges: [Revisor Navn]]


Signatutrer:

Sted og dato/signatur Stifter:

________________________

Sted og dato/signatur Stifter:

________________________

Sted og dato/signatur Stifter:

________________________

Entrepedia AS vedtekter:

Vedtektsdato: [=Dato for stiftelse av selskap]

§ 1 SELSKAPSNAVN

Selskapets navn er: [Selskapets Navn AS]

§ 2 VIRKSOMHET

Selskapets virksomhet er: [Beskrivelse av virksomheten]

§ 3 AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen er kr [=aksjekapitalen]

§ 4 AKSJENES PÅLYDENDE

Aksjenes pålydende er kr [=pris pr aksje]

§ 5 STYRE OG SIGNATUR

Selskapets styre skal bestå av 3-7 medlemmer. Styret velges annethvert år av den ordinære generalforsamlingen, som også velger styreleder. Ved stemmelikhet på et styremøte har formann i styret dobbeltstemme.

§ 6 GENERALFORSAMLING

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1.        Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.

2.        Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

§ 7 AKSJEEIERREGISTRERING

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

§ 8 FORHOLD TIL AKSJELOVEN

Aksjeloven, slik den til enhver tid lyder, kommer til anvendelse på forhold som ikke reguleres av vedtektene.

Stiftelsesdokument, Rev 1.0

Page  of

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
template

Stiftelsesdokument

Stiftelsesdokumentet oppsummerer all informasjonen dere trenger før dere skal stifte selskapet i Altinn. Gjør dette komplett før dere starter jobben med å stifte selskapet i Altinn

Microsoft Office Google Docs PDF