Styremøte Kapitalforhøyelse - Protokoll

Protokoll fra styremøte ved egenkapitalforhøyelse. Malen inneholder alle punktene styret må ta stilling til i forbindelse med kapitalforhøyelse i selskapet.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Entrepedia AS

 

Den [=dato] ble det avholdt styremøte i Entrepedia AS

Følgende styremedlemmer deltok:

 • [=name]        Styreleder
 • [=name]        Styremedlem
 • [=name]        Styremedlem

Styret var dermed beslutningsdyktig. Styrets leder ledet møtet.

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

Følgende saker ble behandlet:

1.        Kapitalforhøyelse og vedtektsendring

[=Kort redegjørelse for bakgrunn og behov for kapitalforhøyelse]

Styret foreslår på denne bakgrunn følgende kapitalforhøyelse:

 1. Aksjekapitalen økes fra NOK [=aksjekapital i selskapet før kapitalforhøyelse] med NOK [=beløp som økes med] til NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] ved utstedelse av [=antall nye aksjer] nye aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje] pr. aksje.
 2. Tegningskurs pr. aksje er NOK [=tegningskurs pr. aksje]. Samlet kapitalinnskudd er NOK [=], hvorav NOK [=] utgjør overkurs.
 3. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Kapitalforhøyelsen tegnes i henhold til følgende liste:

Aksjonær

Antall aksjer

Tegningsbeløp

 1. Tegningen gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto [=kontonr] senest [=betalingsfrist].
 2. De nye aksjene skal ha fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra det tidspunkt hvor fusjonen er registrert som gjennomført i Foretaksregisteret.
 3. Selskapet har rett til å disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
 4. Aksjene tegnes i protokoll på generalforsamling.
 5. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK [=]. Utgiftene dekkes av innskuddet.

Følgende endring av vedtektenes § [=] foreslås:

«Selskapets aksjekapital er NOK [=aksjekapital i selskapet etter kapitalforhøyelsen] fordelt på [=antall aksjer i selskap etter kapitalforhøyelsen] aksjer, hver pålydende NOK [=pålydende pr. aksje].»

2.        Innkalling til generalforsamling

Styret besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling så snart som mulig for behandling av ovennevnte forslag.

Alle beslutninger var enstemmige. Det var ikke flere saker til behandling. Møtet ble hevet og protokollen signert.

[=Sted], [=dato]

Styret i Entrepedia AS

Signatur:

__________________

Signatur:

__________________

Navn:

Navn:

Tittel:

Styreleder

Tittel:

Styremedlem

Signatur:

__________________

Signatur:

__________________

Navn:

Navn:

Tittel:

Styremedlem

Tittel:

Styremedlem


Styremøte Kapitalforhøyelse - Protokoll, Rev 1.0

Page  of

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
template

Styremøte Kapitalforhøyelse - Protokoll

Protokoll fra styremøte ved egenkapitalforhøyelse. Malen inneholder alle punktene styret må ta stilling til i forbindelse med kapitalforhøyelse i selskapet.

Microsoft Office Google Docs PDF