Søkeresultater

 Innhold

1. Oppstarten / Gründerne / Kompetanse, roller og ansvarsområder
Hvilken kompetanser bør gründerteamet ha, hvem skal være CEO og hvilket ansvar skal dere ha? I denne artikkelen får dere svaret på disse spørsmålene. Dere får også et utgangspunkt til å lage deres egne stillingsbeskrivelser.
1. Oppstarten / Finn første investor / Hvordan finne og møte investorer, Steg 2-5
Hvordan identifiserer dere potensielle investorer og kommer i kontakt med disse? I denne artikkelen får dere en oversikt over de forskjellige typene investorer, hva dere kan forvente av de første investormøtene og ikke minst hvordan dere velger den investoren som er rett for dere.
1. Oppstarten / Finn første investor / Om Investorprosessen
Hvem har ansvar for kapitalinnhentingsprosessen på teamet? Hvor mye kapital til hvilken prising skal dere hente? Og sist men ikke minst, hvor lang tid kan det ta og hvilke steg kommer prosessen til å inneholde.
2. Offentlig finansiering / Forskningsrådet / Hvordan søke på IPN-ordningen?
Før dere eventuelt nå velger å gå videre til en søknad anbefaler vi sterkt at dere først som sist setter dere grundig inn i vurderingskriteriene for IPN prosjekt. Til å hjelpe dere med dette har vi laget et selvevalueringsskjema for IPN-prosjekter.
1. Oppstarten / Finn første kunde / Hvordan lukke salget?
Hva skal et tilbud inneholde og hvordan gjennomføres prosessen fra tilbud til kontrakt?
2. Offentlig finansiering / Innovasjon Norge / 10 steg til en effektiv søknadsprosess
Hvordan søke tilskudd eller lån fra Innovasjon Norge? Her får dere en 10 stegs prosess der dere får utnyttet Innovasjon Norges styrker, sikrer at dere ikke kaster bort tid på søknader samt hjelpemidler til utforming av selve søknaden.
1. Oppstarten / Finansiering i oppstartfasen / Egenfinansiering og Lån
Hvordan skal dere klare å skaffe midler til å komme igang? Artikkelen gir dere innsikt i hva dere bør tenke på hvis dere fortsatt er arbeidstaker i et annet selskap? Og, bør dere ta opp et lån for å starte selskapet deres?
1. Oppstarten / Finn første kunde / Hvordan gjennomføre en salgsprosess med en kunde?
Hvordan legger dere opp en plan og strategi for å treffe beslutningstagerne hos kunden? Hvordan kommer dere i kontakt, og hva skal dere fokusere på i de første kundemøtene.
3. Rekruttering og ansattutvikling / Organisasjonsdesign / Roller, ansvar og myndighet
For å sikre effektiv gjennomføringsevne i selskapet bør dere definere den enkeltes rolle, ansvar og myndighet tydelig. Dette gjøres vanligvis i stillingsbeskrivelser og organisasjonskart, supplert med en myndighetsmatrise. Rollene og ansvaret til den enkelte defineres i stillingsbeskrivelsen, mens den enkeltes myndighet blir klargjort i myndighetsmatrisen. Organisasjonskartet illustrerer rapporteringslinjene i selskapet. I starten av selskapsreisen vil teamet bestå av få personer som vil dekke flere roller seg i mellom.
Moduler / 3. Rekruttering og ansattutvikling / Medarbeiderutvikling
Medarbeiderutvikling - hvordan kontinuerlig jobbe med faglig og personlig utviklingen av de ansatte både når det gjelder kompetanse, individuell utvikling og samarbeidsegenskaper til det beste for både selskapet og dem selv. Dette er en utfordring i etablerte selskap, og ekstra viktig og vanskelig i et vekstselskap. Vi gir deg som leder råd og verktøy om alt fra dag til dag oppfølging til årlige medarbeidersamtaler.
1. Oppstarten / Finn første kunde / Salg i oppstartsfasen
Hvordan skal dere forholde dere til salg, og salgsarbeidet, i en tidlig fase av selskapsreisen deres? Hvilke verdier ønsker dere å få ut av de første kundene og hvordan ser den perfekte selger ut i et oppstartselskap?
1. Oppstarten / Strukturert fra start / Kundeoppfølging og CRM-system
CRM systemer er et at de viktige redskapene et oppstartselskap bør få på plass fra starten. I denne artikkelen får dere en oversikt over hvordan dere velger, implementerer, strukturerer og bruker et CRM system i selskapet deres.
1. Oppstarten / Finn første kunde / Hvordan komme i gang med salgsprosessen?
Hvilke forberedelser bør dere har gjennomført før dere begynner å ta kontakt med kunder? Hvordan bør dere prioritere kundene deres for å være mest mulig effektive?
3. Rekruttering og ansattutvikling / Lønn og insentiver / Andre ansattgoder
Ansattgoder er typisk økonomiske fordeler en ansatt får fra arbeidsgiver i tillegg til avtalt lønn.
3. Rekruttering og ansattutvikling / Lønn og insentiver / Totalkompensasjon og lønnsutvikling
Når dere setter selskapets lønnspolitikk, bør dere samtidig tenke på totalkompensasjonen som er summen av lønn og insentivene til ansatte. Lønn og insentiver bør vurderes samlet slik at man kan spille på balansen mellom disse to.
1. Oppstarten / Styret og andre hjelpere / Inkubatorer og akseleratorer
Artikkelen er en oversikt over typer miljøer som hjelper oppstartselskap i en tidlig fase. Når passer det og hva bør dere se etter når dere vurderer en inkubator, akselerator, co-working space eller næringshage?
3. Rekruttering og ansattutvikling / Organisasjonsdesign / Organisasjonsstruktur i ulike faser
Å ha en god organisasjonsstruktur er viktigere jo større og mer kompleks en organisasjon er. Likevel mener vi at et selskap allerede fra startblokken bør etterstrebe å ha klare og tydelige roller og ansvarsfordeling. Etterhvert som selskapet vokser må en fortløpende utvikle og utvide organisasjonen.
1. Oppstarten / Gründerne / De første ansatte i en startup
Hva bør dere tenke på før dere starter med å ansette og hva er de viktigste rådene vi har når dere skal ansette?
3. Rekruttering og ansattutvikling / Selskapskultur - og det å lykkes sammen / Hvordan komme i gang med å skape selskapskultur?
Hvordan skaper dere en selskapsskultur? I denne artikkelen får dere forslag til hvordan dere kan jobbe for å etablere, og videreutvikle en god selskapskultur.
2. Offentlig finansiering / Forskningsrådet / SkatteFUNN
Skattefunn er en rettighetsbasert skattefradragsordning for norsk næringsliv. Det stilles krav til at aktivitetene som støttes er forsknings- og utviklingsaktiviteter.
3. Rekruttering og ansattutvikling / Lønn og insentiver / Lønn og insentiver i et internasjonalt perspektiv
Som en teknologibedrift med globale ambisjoner vil det sannsynligvis relativt raskt komme ansettelser i og fra andre land enn Norge. Det er da viktig at dere gjør gode vurderinger rundt lønn og insentiver fra et internasjonalt perspektiv. Denne problemstillingen kommer gjerne raskere enn forventet.
3. Rekruttering og ansattutvikling / Lønn og insentiver / Om lønn og insentiver
De ansatte får en totalkompensasjon som består av lønn, obligatoriske ytelser og insentiver. Lønnen i denne sammenheng er årlig brutto fastlønn. Insentiver er alt annet i kompensasjonspakken som aksjer, opsjoner, bonuser og andre ansatte goder.
3. Rekruttering og ansattutvikling / Lønn og insentiver / Bonusordninger
Bonusordninger kan fungere godt, men det er også flere fallgruver man bør tenke godt igjennom. Her får du vite hva som fungerer og når det fungerer.
2. Offentlig finansiering / Forskningsrådet / Hvordan søke SkatteFUNN?
Forskningsrådet har en meget god søknadsprosess for SkatteFUNN, men sier lite om hvordan man bør tenke før man søker, og hvordan man bør jobbe for å gjøre oppfølging og rapportering så friksjonsfri som mulig. I dette avsnittet gir vi tips og verktøy for å hjelpe til med dette.
3. Rekruttering og ansattutvikling / Lønn og insentiver / Opsjoner
Kort fortalt er en opsjon i denne sammenheng en rett, ikke plikt, til å kjøpe aksjer til en forhåndsavtalt pris. Opsjoner må tjenes opp over en periode (vesting). Opptjente aksjer må kjøpes innen utløpsdato. Når kjøpet er gjennomført sier man at opsjonene er innfridd og har konvertert til aksjer.
3. Rekruttering og ansattutvikling / Medarbeiderutvikling / Hvordan utarbeide gode arbeidsmål
Hva bør dere tenke på når dere utarbeider målene for de ansatte i forberedelsene til medarbeidersamtalen?
Moduler / 1. Oppstarten / Strukturert fra start
Hvilke strukturelle grep, rutiner og verktøy bør dere ha på plass fra start?
1. Oppstarten / Finn første kunde / Salg mot sluttbrukere (B2C)
Hvordan bør dere starte salgsprosessen i B2C segmentet og fortsatt ivareta den viktige lærdommen de første kundene bringer med seg.
3. Rekruttering og ansattutvikling / Lønn og insentiver / Medeierskap
Medeierskap er kulturbyggende. Det harmoniserer interessene til gründere, eiere og ansatte, og skaper en følelse av et “vi”. I dette kapittelet skriver vi om fordeler og ulemper med ulike aksjebaserte insentivordninger.
Moduler / 1. Oppstarten / Gründerne
Hvordan setter dere sammen et godt grunderteam, hvilke avtaler bør dere gjøre dere imellom og hvordan tenker dere om de første ansatte.
3. Rekruttering og ansattutvikling / Medarbeiderutvikling / Medarbeidersamtale som utviklingsverktøy
Hvorfor skal dere ha en medarbeidersamtale og hvordan kan dere gjøre dette til et verktøy for selskapsbygging?
Moduler / 1. Oppstarten / Styret og andre hjelpere
Hvor kan dere søke hjelp og hvem kan hjelpe dere underveis?
Moduler / 2. Offentlig finansiering / Prosjektoppfølging og rapportering
Hvis dere får støtte, vil alle ordningene kreve en avslutningsrapport og flere av ordningene krever også rapportering på fremdrift og regnskap underveis i prosjektet. I tillegg kan det være at dere har fått støtte til flere prosjekter parallelt fra flere forskjellige ordninger, med delvis overlapp. For å holde orden, bør dere etablere et system for å ha kontroll på fremdrift og regnskap før dere går i gang med prosjektene.
1. Oppstarten / Finn første kunde / Produktpris for de første kundene?
Hvordan bestemme prisen på produktet deres for de forste kundene deres? Hvordan tilpasser dere salgsstrategien i forhold til produktprisen deres?
Moduler / 1. Oppstarten / Finn første kunde
Hvordan bør dere tenke rundt salg, er hva er de vanligste fallgruvene og hvordan får du din første kunde?
1. Oppstarten / Strukturert fra start / Innføring i personaladministrasjon
Som arbeidsgiver har dere flere lovpålagte regler dere må forholde dere til. Denne artikkelen gir en oversikt over de relevante ressursene og verktøy dere trenger for å effektivt overholde myndighetskrav, og ha god styring på selskapet deres.
1. Oppstarten / Finn første investor / I etterkant av investorprosessen
Når investorprosessen er over og dere enten har fått ombord en investor, eller dere må tilbake til tegnebrettet for å finne den rette, må dere forholde dere til disse. Denne artikkelen gir dere en oversikt over hvordan dere bør tenke.
2. Offentlig finansiering / Forskningsrådet / Krav om forskningssamarbeid i IPN
For alle offentlige støtteordninger teller det positivt at bedriften som søker samarbeider med andre bedrifter og/eller akademia. For IPN prosjekter er det et ufravikelig krav om forskningssamarbeid med minst en (men gjerne flere) andre aktører.
3. Rekruttering og ansattutvikling / Lønn og insentiver / Lønn til midlertidige ansatte
Som hovedregel skal alle ansettes fast etter norsk arbeidsmiljølov. Det er likevel situasjoner hvor det å ansette midlertidig eller benytte innleid arbeidskraft kan være hensiktsmessig og mulig. Her gir vi noen eksempler på når det kan være hensiktsmessig med midlertidig ansettelse.
2. Offentlig finansiering / Forskningsrådet / Er IPN relevant for dere?
De beste IPN prosjektene er der det er bedriften selv som har identifisert behovet for og mulighetene et FoU prosjekt skaper for sin bedrift. Dersom bedriften ser seg tjent med å gjøre prosjektet hovedsakelig i egen regi, er ikke IPN den optimale løsningen.
3. Rekruttering og ansattutvikling / Selskapskultur - og det å lykkes sammen / Visjon - alt starter her
Selskapets visjon skal hjelpe dere med å huske hvorfor dere går på arbeid hver dag, og hvor dere som selskap skal reise sammen. Visjonen skal fungere som en ledestjerne for de ansatte og helst være energigivende. Les videre for eksempler og råd.
1. Oppstarten / Gründerne / Eierskapsfordeling og første prissetting av selskapet
Hvordan skal dere fordele eierskapet på gründerteamet og hvordan setter dere en pris på selskapet før første investor kommer ombord? Artikkelen gir svar på hvordan dere kan tenke rundt disse spørsmålene basert på eksempler fra Chipcon, Energy Micro og Prox Dynamics
Moduler / 3. Rekruttering og ansattutvikling / Selskapskultur - og det å lykkes sammen
Hvordan skal dere tenke rundt selskapskultur og hvordan henger dette sammen med mål og visjoner? Her får dere råd til hvordan dere skal tenke, samt eksempler og forslag til hvordan dere bør gå frem.
3. Rekruttering og ansattutvikling / Selskapskultur - og det å lykkes sammen / Selskapsverdier
Mens visjon og langtidsmål handler mest om HVA, HVORFOR og HVORHEN så handler selskapsverdier mest om HVORDAN. Men hva er egentlig verdier og hvorfor er det viktig?
1. Oppstarten / Selskapsetableringen / Aksjonæravtale og Cap Table
Hva er en aksjonæravtale og hvorfor er det viktig? Hvordan holder dere orden på alle som eier aksjer, eller har rettigheter til aksjer i selskapet deres gjennom å bruke et CAP-table.
3. Rekruttering og ansattutvikling / Organisasjonsdesign / Organisasjoner i vekst
Organisasjonsendringer er en naturlig og nødvendig del av tidligfase- og vekstbedrifter. Kontinuerlige endringer i organisasjonen er normalen i tidligfase. Organisasjonsendringer innebærer også at du, dine medgründere og de første ansatte ofte vil innta nye roller og ansvarsområder etterhvert som selskapet vokser.
3. Rekruttering og ansattutvikling / Personaladministrasjon og personalhåndbok / Personaladministrasjon
Med personaladministrasjon mener vi systemer og rutiner for administrasjon av; Individuell personalinformasjon, -rapporter og -rutiner.
2. Offentlig finansiering / EU finansiering / Om EU-finansiering og Horisont Europa
I denne teksten gir vi en rask oversikt over de mest relevante finansieringsordningene og hjelper til med å avgjøre om finansiering fra EU er den rette veien å gå.
3. Rekruttering og ansattutvikling / Medarbeiderutvikling / Formål og praktisk gjennomføring av medarbeidersamtalen
Hvorfor skal dere gjennomføre medarbeidersamtalen og hvordan skal dere gjøre dette? her får dere noen gode råd på veien.
1. Oppstarten / Gründerne / Lønn og insentiver i en startup
Hvordan skal dere belønne de første ansatte? Hvilken lønn bør gründerteamet ha? På generelt grunnlag er lønnen i en startup lav, men dette kan dere kompensere gjennom eierskap til selskapet de ansatte arbeider i.
2. Offentlig finansiering / EU finansiering / Relevante finansieringsordninger fra EU
Her gir vi en rask oversikt over de finansieringsordningene som er mest relevante for teknologioppstarts- og vekstbedrifter.
3. Rekruttering og ansattutvikling / Selskapskultur - og det å lykkes sammen / Kulturbygging i hverdagen
Kultur bygges ikke over en helg eller på en strategisamling. Kulturen bygges og videreforedles i det daglige. I denne artikkelen får dere noen enkle og gode råd og tips til hva og hvordan dere kan jobbe på regelmessig basis for å bygge kulturen i selskapet.
1. Oppstarten / Strukturert fra start / Ledelse og informasjonsdeling
Hvordan etablerer dere gode vaner for informasjonsdeling i selskapet som kan være med dere når dere vokser? Hva med bruk av digitale flater som Slack, teams og lignende. Denne artikkelen gir gründerteamet og lederen innføring i disse temaene.
1. Oppstarten / Finn første investor / Forberedelser til Investorprosessen, Steg 1
Hvilke forberedelser bør dere ha gjennomført før dere starter investorprosessen? Artikkelen dekker de viktigste temaene som investorpresentasjonen, CAP Table, hva bør ligge i due dilligence datarommet og hvordan tidsplanen bør settes opp.
1. Oppstarten / Finn første investor / Forhandlinger og lukking av prosessen, Steg 6-8.
I denne artikkelen får dere en oversikt over: Hvilke vilkår skal investeringen gjennomføres på? Skal dere gjennomføre en direkteinvestering, konvertibelt lån eller SLIP? Hva kan dere forvente underveis i due-dilligence prosessen og hvilke formalia må dere forholde dere til for å sluttføre investeringsrunden.

  Ressurser

Dette er et eksempel på en stillingsbeskrivelse for Head of Finance & People. En ledende ansatt i tidligfase, som har ansvar for økonomi, HR og adminstrasjon.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel for rollen som leder for salg og markedsføring. I noen selskap vil denne rollen også ha ansvaret for konkurrentanalyser, som vi har valgt å legge til CTO. Årsaken til at ansvaret ligger hos CTO er at det har vist seg å fungere best der den som har produktansvar også følger opp konkurrerende produkter og løsninger.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en stillingsbeskrivelse for rollen som selger/salgsrepresentant.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en arbeidsbeskrivelse for CTO for tidligfase-selskap. Beskrivelsen har både det teknologisike ansvaret, produktansvaret óg engineeringansvaret. Etterhvert som selskapet vokser blir det naturlig å fordele product- og/eller engineeringansvaret til en dedikert CPO eller VP of Engineering.

Type: Eksempel
Språk: ENG

This template can be used to make a mock-up of the organisation when your team has concluded on a new organisation. We recommend using this Organisation Designer for the org. development process.

There are three examples in the template. Small, medium and large. Use them to adapt a chart to your company. Our best advice is to keep it simple.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Her finner dere stillingsbeskrivelsen til Engineeringssjefen i selskapet (VP of Engineering). Stillingen bør sees i sammenheng med CTO og CPO, som vi har skrevet om her: "CTO, CPO og VP of Engineering - Hvem gjør hva?".

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en stillingsbeskrivelse for CPO. Se også beskrivelsene for CTO eller VP of Engineering.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel for rollen som direktør for Customer Success. Hovedhensikten med stillingen er å utvikle, implementere og følge opp strategier for å øke produktlojalitet og -bruk, redusere churn, og øke LTV og ARR fra hver eneste kunde.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en stillingsbeskrivelse for Marketing Manager. Gjerne se denne i sammenheng med de andre stillingsbeskrivelsene som omhandler markedsføring.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en arbeidsbeskrivelse for daglig leder, eller Chief Executive Officer.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en stillingsbeskrivelse for CFO, eller Økonomidirektør

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en stillingsbeskrivelse for Director of Marketing.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel for rollen som direktør for salg i en geografisk region, men beskrivelsen kan tilpasses til å ha ansvar for et markedsområde, produkt gruppe eller segment.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en stillingsbeskrivelse for rollen som salgsleder.

Type: Eksempel
Språk: ENG

1) The tool can be used to show an overview of the company organization (the chart is more practical than pretty though).

2) The tool can be used to simulate changes to the organization. The chart will dynamically update and will save time during a process of organizational change.

3) The tool can be used to keep an overview of active job descriptions. You may need to tweak the content of several job descriptions during organizational changes in order to preserve the consistency of responsibilities in the company. Link your job descriptions to this overview.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Ansettelsesavtale for daglig leder på engelsk.

Type: Mal
Språk: ENG

Ansettelsesavtale på engelsk. Den norske varianten finner du her Ansettelsesavtale

Type: Mal
Språk: ENG

Dette er en standard konsulent-avtale. Den kan tilpasses til å både gjelde innleie og utleie. Dette gjøres ved å definere hvilken part som er oppdragsgiver, og hvilken part som er oppdragstaker.

Type: Mal
Språk: ENG

Forslag til standard oppsett for tilbud

Type: Mal
Språk: ENG

Dette er en to-sidig konfidensialitetsavtale. Denne brukes når dere og kunden må utveksle informasjon av av teknisk eller forretningsmessige art.

Type: Mal
Språk: ENG

Intensjonsavtale til bruk i forbindelse med partnerskap med kunder, leverandører eller partnere.

Type: Mal
Språk: ENG

Personalhåndboken kan sees på som et oppslagsverk med alle regler og rutiner i selskapet, og et kommunikasjonsverktøy til de ansatte. Den er et levende dokument som bør oppdateres og holdes ajour ved endringer i ordninger, personalpolitikk og norske lover og regler.

Type: Mal
Språk: ENG

Her setter dere opp potensielle kunder og prioriterer disse før dere starter jobben med å få kontakt.

Prioriteringen er basert på følgende variabler:

 • Hvor enkelt det er å gjøre forretninger med kunden, og hvor raske de er til ta beslutninger
 • Om dere har eksisterende relasjoner med dem
 • Om de er utfordrere i sitt marked
 • Hvor mye det haster for kunden å få løst problemet
 • Verdien av å få løst problemet
 • Om de har budsjett til å kjøpe

En kommentar til "Utfordrer i sitt marked" - Dette er et selskap som opererer i et kompetitivt marked, hvor selskapet har uttalt ambisjoner om å vokse eller ta en tydelig og unik posisjon. For å komme dit må de jobbe på nye måter og tenke nytt som selskap.

Type: Verktøy
Språk: NO

Enkel mal for møtereferat

Type: Mal
Språk: NO

En enkel hjelper for Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN). Søknadsportalhjelperen gjengir noen spørsmål, hjelpetekster og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Type: Verktøy
Språk: NO

Dette eksempelet kan være til hjelp i utformelsen av et opsjonsprogram. Viktige prinsipper som hensikt, opsjonstildeling, godkjenning og prising eksemplifiseres. Dessuten gis det to eksempler på opsjonsplaner. Bruk dokumentet i kommunikasjonen med egen ledelse og styret når dere jobber frem programmet.

Type: Eksempel
Språk: NO

Før selskapet er etablert, bør gründerne på teamet bli enige gjennom en "Founders agreement". Avtalen regulerer eierskapsforhold til ideen, eierbrøk med mer dere bør være enige om før dere etablerer selskapet.

Type: Mal
Språk: ENG

Søknadshjelperen gjengir alle spørsmålene, hjelpetekstene og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i "Prosjekthjelpen" til Innovasjon Norge.

Hjelperen gjelder for følgende ordninger:

 • Tilskudd til Markedsavklaring
 • Tilskudd til Kommersialisering
 • Oppstartslån
 • Tilskudd til Innovasjonskontrakt
 • Tilskudd til Miljøteknologi
 • Tilskudd til Bioøkonomiprosjekter
 • Innovasjonslån

Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Pass på at du tar med kommentarene som ligger i dokumentet når du lager din kopi.

Type: Verktøy
Språk: NO

Dokumentet inneholder to-språklig brukervilkår for en nettside for nettsalg. Innholdet må tilpasses om dere selger til privatpersoner eller bedrifter.

Type: Mal
Språk: ENG/NO

Dette er et eksempel på generelle salgsbetingelser for produkter med SaaS forretningsmodell. Innholdsfortegnelsen er lagt til av pedagogiske hensyn.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Stiftelsesdokumentet oppsummerer all informasjonen dere trenger før dere skal stifte selskapet i Altinn. Gjør dette komplett før dere starter jobben med å stifte selskapet i Altinn

Type: Mal
Språk: NO
Type: Mal
Språk: NO

Sjekklisten gir dere en strukturert måte å vurdere kvaliteten på søknaden deres opp mot Innovasjon Norge sine kriterier.

Type: Verktøy
Språk: NO

 Podcast

 Ordbok